UM Ząbki poszukuje pracownika

Praca w Referacie Inwestycji UM Ząbki

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza zainteresowanych pracą w Urzędzie Miasta Ząbki do złożenia oferty na stanowisko inspektor w Budżetowo-Finansowym (umowa na zastępstwo).

Wymagania niezbędne:

 1. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.),
 2. wykształcenie średnie, preferowane wyższe o kierunku finanse, rachunkowość,
 3. umiejętność obsługi komputera, korzystania z zasobów internetu, obsługa programu Microsoft Office,
 4. znajomość ustawy o rachunkowości, finansach publicznych,
 5. staż pracy min. 2 lata w administracji.

Wymagania dodatkowe: rok praktyki w księgowości w jednostce samorządu terytorialnego, współpraca w zespole, bezkonfliktowość, odporność na stres, dokładność, solidność, odpowiedzialność, komunikatywności.

Zakres wykonywanych zadań:

 1. współpraca przy prowadzenie księgi jednostki budżetowej Urzędu Miasta Ząbki,
 2. współpraca przy księgowaniu i rozliczaniu wydatków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych,
 3. dekretacja dokumentów księgowych wg symboliki zakładowego planu kont oraz według klasyfikacji budżetowej,
 4. wprowadzanie dokumentów księgowych do programu finansowo-księgowego oraz generowanie przelewów płatności z systemu Finansowo-Księgowego do systemu bankowości elektronicznej,
 5. dokonywanie płatności za zobowiązania przelewem w systemie elektronicznym i papierowym,
 6. prowadzenie analityki wydatków budżetowych oraz uzgadnianie sald kont każdego okresu sprawozdawczego,
 7. prowadzenie i księgowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 8. prowadzenie kont analitycznych dotyczących rozrachunków,
 9. sprawdzanie raportów kasowych i wyciągów bankowych,
 10. kontrola legalności dokumentów księgowych,
 11. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczej i finansowych z planem finansowym wydatków bieżących i wydatków majątkowych,
 12. czuwanie nad prawidłową i zgodną z planem realizacją wydatków budżetu Urzędu Miasta Ząbki,
 13. współpraca przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych Rb oraz finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu),
 14. sporządzanie zestawień niezbędnych do analizy budżetu,
 15. współpraca przy opracowywaniu polityki rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytania dotyczące zatrudnienia na ww. stanowisko należy kierować do Referatu Budżetowo-Finansowego, pok. 37, tel. 22 51-09-777.

Osoby zainteresowane, które spełniają wymagania niezbędne mogą składać CV w Referacie Kadrowo ? Płacowym, pok. 30 lub przesłać pocztą na adres 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10 lub e-mailem na adres skarbnik@zabki.pl w terminie do 9 marca 2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.