Umowa o długoterminowy produkt wakacyjny Aldona Dzwonkowska

Umowa o długoterminowy produkt wakacyjny to inaczej umowa timeshraingu. Celem tej umowy jest udostępnienie miejsc wakacyjnych w miejscowościach wypoczynkowych takich jak Grecja, Portugalia gdzie sezon trwa przez długi czas.

Jeżeli więc zamierzamy spędzić wakacje w tego typu miejscu, korzystne jest zawarcie takiej umowy, gdyż pozwala nabyć prawo do korzystania z określonego apartamentu w danej miejscowości wypoczynkowej w oznaczonym czasie np. kilku lub jednym miesiącu. Umowa timesharingowa podpisywana jest na okres co najmniej 3 lat. Stronami umowy jest zawsze przedsiębiorca i osoba fizyczna, zawierająca umowę poza zakresem prowadzonej działalności gospodarczej. Jak stanowi art. 16 ust. 2 pkt. 6 KWU prawo korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku, może zostać ujawnione w księdze wieczystej. Gdy takie ograniczone prawo rzeczowe zostanie ujawnione w KW, do każdego następnego przeniesienia tego prawa niezbędny jest wpis do tej księgi. Jeżeli chcemy zawrzeć taką umowę to przedsiębiorca powinien dostarczyć nam jej prospekt z dokładnymi informacjami dotyczącymi: danych tego przedsiębiorcy, danych dotyczących właściciela budynku lub pomieszczenia mieszkalnego, określenie praw korzystania z budynków lub pomieszczeń mieszkalnych w oznaczonym czasie, dane dotyczące urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku, informacje o zarządzaniu budynkiem i ponoszeniu podstawowych kosztów jego utrzymania, możliwość odstąpienia przez nabywcę od umowy, informacje o kosztach, które będą podlegać zwrotowi w przypadku ich poniesienia przez przedsiębiorcę jeżeli nabywca odstąpi od umowy. Ponadto konieczne jest zawarcie umowy, która będzie obejmować wszystkie informacje przewidziane ustawowo. Zdarza się jednak, że treść umowy jest niezgodna z prospektem, wówczas wiążący jest prospekt. Wyjątkiem jest sytuacja, w której nabywcy nie został doręczony prospekt przed zawarciem umowy albo gdy nie został sporządzony w ustawowym języku to wówczas ważna jest umowa. Umowa timeshraingu sporządzana jest w języku urzędowym państwa, w którym nabywca ma miejsce zamieszkania lub jest jego obywatelem. Wszystko to zmierza do ochrony nabywcy przed nieuczciwością przedsiębiorców, którzy mogliby zachęcać bardzo korzystnym prospektem, który nie jest zgodny z umową. Nabywca bez podania przyczyny może odstąpić od umowy w ciągu dziesięciu dni od doręczenia umowy i wtedy umowę uważa się za nieważną a nabywca nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Użytkowanie w ramach timescharingu jest zbywalne a także podlega dziedziczeniu. Wygasa najpóźniej z upływem lat pięćdziesięciu od jego ustanowienia. Umowa timeshraingu jest zawierana w formie pisemnej, chociaż w przypadku ustanowienia timeshraingu jako użytkowania potrzebna jest forma aktu notarialnego. Trzeba wiedzieć też, że przedmiotem tej umowy jest zawsze nieruchomość.