Urząd Miasta Zielonka poszukuje pracowników

UM Zielonka

Urząd Miasta Zielonka poszukuje kandydatów na stanowisko Głównego Specjalisty oraz Podinspektora/Inspektora w Wydziale Infrastruktury, Zamówień Publicznych i Transportu. Aplikacje można składać do 23 sierpnia br. do godziny 17:00.

Wymagane kwalifikacje  na stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale Infrastruktury, Zamówień Publicznych i Transportu.

Pełna streść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej (KLIK)

Czego wymagamy?

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • nieposzlakowana opinia;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie ? wyższe techniczne (studia minimum pierwszego stopnia) w zakresie umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku (np. budownictwo, architektura, inżynieria środowiska, drogownictwo). Minimum 8-letni staż pracy, w tym min. 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub innej instytucji przy realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków publicznych lub w okresie co najmniej 5 lat prowadziła działalność gospodarczą związaną z budową dróg, budową budynków, budową instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • posiada doświadczenie w prowadzeniu inwestycji i remontów;
 • posiada umiejętności pracy w programach komputerowych WORD, EXCEL
 • zna zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych;
 • zna przepisy prawne w zakresie realizowanych zadań oraz posiada umiejętność ich właściwej interpretacji i stosowania, w szczególności:
  1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ? prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333);
  2. Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.);
  3. rozporządzenia związane z procesem inwestycyjnym, warunkami
  4. technicznych wykonywania robót budowlanych, zasad kosztorysowania.

Wymagania dodatkowe:

 • mile  widzialne  uprawnienia  budowlane  w  specjalności  architektonicznej, drogowej, konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej;
 • radzenie sobie z presją czasu oraz z trudnymi sytuacjami, odporność na stres; efektywne gospodarowanie czasem;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
 • zaangażowanie w realizowane zadania, dokładność i sumienność;
 • samodzielność, obowiązkowość, odpowiedzialność, dyspozycyjność;
 • kultura  osobista,  życzliwość  w  kontaktach  z  interesantem,  wykonawcą, umiejętność dochowania tajemnicy służbowej.

Jaki jest zakres obowiązków na stanowisku?

 1.  przygotowanie,  prowadzenie  i  nadzorowanie  procesu  inwestycyjnego związanego  z  realizowanymi  przez  Wydział  zadaniami  na  wszystkich  jego etapach, w tym m.in.:
  • przygotowanie niezbędnych informacji i dokumentacji w celu wyłonienia wykonawcy  usług,  dostaw  i  robót  budowlanych  (m.in.  wniosków o wszczęcie  zamówienia  publicznego,  szacowania  wartości zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia, projektów umów);
  • udział w pracach komisji przetargowych;
  • opracowywanie projektów planów inwestycyjnych;
  • sprawdzanie  wpływającej  dokumentacji  technicznej  pod  względem kompletności, zgodności z zamówieniem i obowiązującymi przepisami oraz ich odbiór;
  • przygotowanie  i  załatwianie  niezbędnych  do  prowadzenia  inwestycji dokumentów, w szczególności pozwoleń na budowę i użytkowanie oraz zgłoszeń;
  • organizowanie  i  udział  w  komisjach  (radach  technicznych)  w  trakcie projektowania,  po  wykonaniu  projektów  oraz  w  trakcie  realizacji inwestycji;
  • wprowadzenie wykonawcy na budowę, nadzór nad realizacją, odbiór inwestycji, sporządzanie protokołów z tych czynności;
  • uczestnictwo w nadzorach i spotkaniach koordynacyjnych z udziałem kierownictwa budowy i inspektorów nadzoru robót budowlanych oraz bieżąca kontrola rozliczenia robót;
  • prowadzenie  rejestru  pism  dotyczących  przydzielonych  inwestycji i spraw wydziału;
  • nadzorowanie  nad  realizowanymi  zadaniami  przez  pracowników wydziału;
 2.  rozliczanie końcowe prowadzonych inwestycji wraz z wystawieniem dowodu OT;
 3.  sporządzanie  sprawozdań  z  przebiegu  realizacji  inwestycji  i  opracowanie niezbędnych analiz i prognoz finansowych inwestycji;
 4.  nadzór  oraz  bieżąca  kontrola  wydatków  na  przydzielone  inwestycje, przygotowywanie propozycji zmian i aktualizacji umów oraz budżetu;
 5.  rozliczanie i przekazywanie użytkownikowi zakończonych inwestycji;
 6.  przygotowanie informacji i ich aktualizacja do Biuletynu informacji Publicznej (http://www.bip.zielonka.pl)  oraz  miejskiej  strony  internetowej (www.zielonka.pl);
 7.  nadzór  nad  inwestycjami  w  okresie  gwarancyjnym  (przeglądy  i  naprawy gwarancyjne);
 8.  przygotowywanie  danych  technicznych  dotyczących  realizacji  inwestycji  do wniosków o przyznanie pozabudżetowych środków finansowych.

Warunki pracy:

 • Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w: Urząd Miasta Zielonka Wydział Infrastruktury, Zamówień Publicznych i Transportu, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, III piętro
 • Praca odbywa się w następującym systemie czasu pracy: w godzinach pracy Urzędu Miasta Zielonka, tj.: poniedziałek: 8:00-17:00; wtorek-czwartek: 8:00-16:00; piątek: 8:00-15:00
 • Wymagany kontakt telefoniczny i bezpośredni z interesantami, wykonawcami.
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4h/dobę, z użyciem nowoczesnych urządzeń techniki biurowej oraz specjalistycznych programów.

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej podpisany własnoręcznie.
 • List motywacyjny podpisany własnoręcznie.
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego podpisane własnoręcznie.
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych podpisane własnoręcznie.
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe podpisane własnoręcznie (w momencie zatrudnienia zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
 • Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (kserokopia dyplomu ukończenia szkoły średniej, studiów wyższych).
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1282 z poźn. zm.).
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach(kopie zaświadczeń o odbytych szkoleniach i ukończonych kursach). Kserokopie dokumentów winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres: Urząd Miasta Zielonka,
05-220 Zielonka, ul. Lipowa 5
lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ?nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Specjalista w Wydziale Infrastruktury, Zamówień Publicznych i Transportu? w siedzibie Urzędu Miasta Zielonka (Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr 1) w terminie do dnia 23 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) do godz. 17.00.

Oferty, które wpłyną w powyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu). Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.zielonka.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Lipowej 5.


Wymagane kwalifikacje  na stanowisko Podinspektora/Inspektora w Wydziale Infrastruktury, Zamówień Publicznych i Transportu.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • nieposzlakowana opinia;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie  ?  średnie  techniczne/  wyższe  techniczne  (studia  minimum pierwszego  stopnia)  w  zakresie  umożliwiającym  wykonywanie  zadań  na stanowisku  (np.  administracja,  budownictwo,  architektura,  inżynieria środowiska, drogownictwo, geodezja i kartografia).
 • Minimum 3-letni staż pracy, w tym min. 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub innej instytucji przy realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków publicznych lub w okresie co najmniej 3 lat prowadził działalność gospodarczą związaną  z  budową  dróg,  budową  budynków,  budową  instalacji  w  zakresie sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych, wentylacyjnych,  gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • posiada doświadczenie w prowadzeniu inwestycji i remontów;
 • posiada umiejętności pracy w programach komputerowych WORD, EXCEL;
 • zna  zasady  funkcjonowania  samorządu  terytorialnego  i  procedur administracyjnych;
 • zna przepisy prawne w zakresie realizowanych zadań oraz posiada umiejętność ich właściwej interpretacji i stosowania, w szczególności:
  – ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ? prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333);
  – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.);
  – rozporządzenia  związane  z  procesem  inwestycyjnym,  warunkami technicznych wykonywania robót budowlanych, zasad kosztorysowania.

Wymagania dodatkowe:

 • mile  widzialne  uprawnienia  budowlane  w  specjalności  architektonicznej, drogowej, konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej;
 • radzenie sobie z presją czasu oraz z trudnymi sytuacjami, odporność na stres;
 • efektywne gospodarowanie czasem;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
 • zaangażowanie w realizowane zadania, dokładność i sumienność;
 • samodzielność, obowiązkowość, odpowiedzialność, dyspozycyjność;
 • kultura  osobista,  życzliwość  w  kontaktach  z  interesantem,  wykonawcą,
 • umiejętność dochowania tajemnicy służbowej.

Jaki jest zakres obowiązków na stanowisku?

 1.  przygotowanie,  prowadzenie  i  nadzorowanie  procesu  inwestycyjnego związanego  z  realizowanymi  przez  Wydział  zadaniami  na  wszystkich  jego etapach, w tym m.in.:
  • przygotowanie niezbędnych informacji i dokumentacji w celu wyłonienia wykonawcy  usług,  dostaw  i  robót  budowlanych  (m.in.  wniosków o wszczęcie  zamówienia  publicznego,  szacowania  wartości zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia, projektów umów);
  • udział w pracach komisji przetargowych;
  • opracowywanie projektów planów inwestycyjnych;
  • sprawdzanie  wpływającej  dokumentacji  technicznej  pod  względem kompletności, zgodności z zamówieniem i obowiązującymi przepisami oraz ich odbiór;
  • przygotowanie  i  załatwianie  niezbędnych  do  prowadzenia  inwestycji dokumentów, w szczególności pozwoleń na budowę i użytkowanie oraz zgłoszeń;
  • organizowanie  i  udział  w  komisjach  (radach  technicznych)  w  trakcie projektowania,  po  wykonaniu  projektów  oraz  w  trakcie  realizacji inwestycji;
  • wprowadzenie wykonawcy na budowę, nadzór nad realizacją, odbiór inwestycji, sporządzanie protokołów z tych czynności;
  • uczestnictwo w nadzorach i spotkaniach koordynacyjnych z udziałem kierownictwa budowy i inspektorów nadzoru robót budowlanych oraz bieżąca kontrola rozliczenia robót;
  • prowadzenie  rejestru  pism  dotyczących  przydzielonych  inwestycji i spraw wydziału;
  • nadzorowanie  nad  realizowanymi  zadaniami  przez  pracowników wydziału;
 2.  rozliczanie końcowe prowadzonych inwestycji wraz z wystawieniem dowodu OT;
 3.  sporządzanie  sprawozdań  z  przebiegu  realizacji  inwestycji  i  opracowanie niezbędnych analiz i prognoz finansowych inwestycji;
 4.  nadzór  oraz  bieżąca  kontrola  wydatków  na  przydzielone  inwestycje, przygotowywanie propozycji zmian i aktualizacji umów oraz budżetu;
 5.  rozliczanie i przekazywanie użytkownikowi zakończonych inwestycji;
 6.  przygotowanie informacji i ich aktualizacja do Biuletynu informacji Publicznej (http://www.bip.zielonka.pl)  oraz  miejskiej  strony  internetowej (www.zielonka.pl);
 7.  nadzór  nad  inwestycjami  w  okresie  gwarancyjnym  (przeglądy  i  naprawy gwarancyjne);
 8.  przygotowywanie  danych  technicznych  dotyczących  realizacji  inwestycji  do wniosków o przyznanie pozabudżetowych środków finansowych.

Warunki pracy:

 • Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w: Urząd Miasta Zielonka Wydział Infrastruktury, Zamówień Publicznych i Transportu, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, III piętro
 • Praca odbywa się w następującym systemie czasu pracy: w godzinach pracy Urzędu Miasta Zielonka, tj.: poniedziałek: 8:00-17:00; wtorek-czwartek: 8:00-16:00; piątek: 8:00-15:00
 • Wymagany kontakt telefoniczny i bezpośredni z interesantami, wykonawcami.
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4h/dobę, z użyciem nowoczesnych urządzeń techniki biurowej oraz specjalistycznych programów.

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej podpisany własnoręcznie.
 • List motywacyjny podpisany własnoręcznie.
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego podpisane własnoręcznie.
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych podpisane własnoręcznie.
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe podpisane własnoręcznie (w momencie zatrudnienia zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
 • Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (kserokopia dyplomu ukończenia szkoły średniej, studiów wyższych).
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1282 z poźn. zm.).
 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach(kopie zaświadczeń o odbytych szkoleniach i ukończonych kursach). Kserokopie dokumentów winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres: Urząd Miasta Zielonka,
05-220 Zielonka, ul. Lipowa 5
lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ?nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor/Inspektor w Wydziale Infrastruktury, Zamówień Publicznych i Transportu? w siedzibie Urzędu Miasta Zielonka (Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr 1) w terminie do dnia 23 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) do godz. 17.00.

Oferty, które wpłyną w powyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu). Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.zielonka.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Lipowej 5.

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka – drony sprawdzą jakość powietrza

Sezon grzewczy już w pełni. A to niestety oznacza pogorszenie jakości powietrza. Powodem jest między innymi nieprawidłowe spalanie materiałów w domowych piecach.  – [...]
0 komentarzy
Mały Książę patronem Miejskiego Przedszkola nr 4 w Zielonce

Mały Książę patronem Miejskiego Przedszkola nr 4 w Zielonce

Miejska placówka zyskała patrona i przyjęła imię Małego Księcia, bohatera baśniowej opowieści Antoine de Saint-Exupéry. Uroczystość zgromadziła wychowanków przedszkola, nauczycieli oraz rodziców. W [...]
0 komentarzy
Dofinansowanie na przyłącze gazowe w Zielonce

W Zielonce zakończono wypłaty dodatków osłonowych

Od stycznia Urząd Miasta Zielonka realizował rządowy program wypłaty dodatku osłonowego, czyli świadczenia, które miało łagodzić negatywne skutki rosnących cen energii elektrycznej, gazu i [...]
0 komentarzy
Bezpłatne badania mammograficzne

Mammobus ponownie w Zielonce

Burmistrz Miasta Zielonka oraz LuxMed zapraszają Mieszkanki Zielonki na bezpłatne badania mammograficzne, z których będzie można skorzystać w środę, 7 grudnia. Badania będą [...]
0 komentarzy
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu fragmentów projektu MPZP części obrębu Słupno

Zielonka – wyłożenie do wglądu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wyłożono do publicznego wglądu projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzonych [...]
0 komentarzy

Zielonka – zmiana rozkładu linii L27

Od najbliższego poniedziałku, 5 grudnia, linia autobusowa L27 z nowym rozkładem jazdy. Modyfikacje wynikają z potrzeby poprawy punktualności miejskiego transportu. Dlaczego wprowadzone zostały [...]
0 komentarzy
Zielonka - ostatnie nasadzenia drzew w tym roku

Zielonka – ostatnie nasadzenia drzew w tym roku

Tylko w tym tygodniu Zielonka wzbogaci się o 76 drzew. Na całej długości Armii Krajowej zasadzono 44 śliwy wiśniowe. Osiedle Poligon z kolei [...]
0 komentarzy

PWiK w Zielonce poszukuje pracownika

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce poszukuje kandydatów na stanowisko pracownika gospodarczego. Czas na składanie aplikacji upływa  23 grudnia br. Dokumenty aplikacyjne należy [...]
0 komentarzy
Świąteczne Warsztaty Kreatywne w OKiS Zielonka

Świąteczne Warsztaty Kreatywne w OKiS Zielonka

W najbliższą niedzielę w Ośrodku Kultury i Sportu będzie bardzo kreatywnie w klimacie zbliżających się świąt. Ośrodek Kultury i Sportu  w Zielonce przygotował  [...]
0 komentarzy
Marki - wniosek o mały grant

Konkursy Burmistrza Miasta Zielonka dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Miasta Zielonka ogłosił pierwsze konkursy dla organizacji pozarządowych na zadania realizowane w 2023 roku. Ogłoszenia o konkursach umieszczone są w Biuletynie Informacji [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.