Wędrujący Norwid

Ogólnopolski Konkurs na film lub fotoreportaż  adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju. Jego organizatorem jest Lokalna Grupa Działania ?Równiny Wołomińskiej? i Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska.Partnerzy w projekcie ?Wędrujący Norwid? realizujący program Lokalne Partnerstwa Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego operatorem jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ogłosili konkurs fotograficzny i filmowy, który ma na celu: inspirowanie młodzieży do twórczej aktywności, rozwijanie zainteresowania sztuką filmową i fotograficzną, budzenie wrażliwości na otaczający świat, budzenie wrażliwości na poezję C. Norwida. W konkursie mogą wziąć udział gimnazjaliści oraz uczniowie szkół ponad gimnazjalnych z terenu całego kraju. Uczestnik może wybrać sobie w której z dwóch zaproponowanych form zechce uczestniczyć (fotograficznej bądź filmowej ? wybieramy jedną formę).
Przedmiotem konkursu są krótkie filmy (czas projekcji do 3 minut) zrealizowane w konwencji dokumentalnej. Odpowiadające na pytanie: Jakie piękno i jaką prawdę swojego otoczenia, miejscowości, chciałabyś pokazać światu wychodząc od myśli C. Norwida ?bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy. Praca, by się zmartwychwstało?.
Organizatorzy uznają, że za film dokumentalny uważa się film, który przedstawia fragment rzeczywistego świata, opisuje zaistniałe w nim rzeczywiste zdarzenia, prezentuje autentycznego bohatera wypowiadającego się we własnym imieniu.
Treść filmu nie może zawierać treści wulgarnych ani obraźliwych (organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji takiej pracy).
Film konkursowy można zrealizować indywidualnie lub w zespole dwuosobowym, do konkursu można zgłosić jedną pracę.
Materiał filmowy powinien być wykonany w technice cyfrowej (kamera cyfrowa lub telefon komórkowy) i nadesłany w jednym egzemplarzu na płycie CD lub DVD w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, All Player.
Zgłoszony film powinien być pracą własną, co autor poświadcza w karcie zgłoszenia.
Fotoreportaż powinien odpowiadać na pytanie: Jakie piękno i jaką prawdę swojego otoczenia, miejscowości, chciałbyś pokazać światu wychodząc od myśli C. Norwida ?bo piękno na to jest, by zachwycało do pracy. Praca, by się zmartwychwstało?.  Powinien on składać się minimum z 3 do maksymalnie 5 zdjęć. Zdjęcia powinny być ze sobą powiązane w logiczny sposób. Fotografie zgłoszone do konkursu mogą być wielokolorowe lub czarno-białe, wykonane dowolnym aparatem. Należy przesłać je w formie papierowej w formacie A4. Do fotografii uczestnicy przesyłają również fotografie zapisane w formacie JPEG, zdjęcia o rozdzielczości 1200 x 800 pikseli na płycie CD lub DVD.
Fotoreportaż należy opatrzyć tytułem oraz krótkim opisem. Można również dołączyć opis do każdego ze zdjęć.
Uczestnik przystępując do konkursu, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii lub filmu oraz, że wszystkie osoby widniejące na fotografiach i w filmach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie.
Jeżeli w filmach przysłanych na konkurs zostaną wykorzystane fragmenty utworów chronionych prawem autorskim, to uczestnik konkursu musi zdobyć zgodę na ich wykorzystanie od właściciela praw. Zaleca się uczestnikom wykorzystywanie utworów udostępnionych na otwartych licencjach.
Przysłanie filmu na konkurs lub zdjęć jest jednoznaczne ze zgodą na jego projekcję w finale i zamieszczeniem na stronie internetowej organizatora.
Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 30 stycznia 2017 roku (decyduje data dostarczenia pracy do organizatora). Zaś wyniki zostaną ogloszone w lutym 2017 r. a laureaci zostaną zaproszeni na uroczysty Finał.
Prace można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres organizatora do 10 lutego 2017 r.: Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska, ul. Norwida 9, 05-282 Strachówka z dopiskiem ?Konkurs ?Wędrujący Norwid?.
O wynikach konkursu i rozdaniu nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub odrębnym pismem. Finał konkursu odbędzie się w Zespole Szkół im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce, połączony zostanie z prezentacją nagrodzonych prac i spotkaniem ze znanym twórcą filmowym.
Protokół posiedzenia jury zostanie zamieszczony na stronie internetowej LGD ?Równiny Wołomińskiej? www.lgdrw.pl i na stronie Stowarzyszenia Rzeczpospolitej Norwidowskiej www.rzeczpospolitanorwidowska.pl
W przypadku otrzymania niewystarczającej ilości prac organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu zgłaszania prac. Więcej informacji: www.rzeczpospolitanorwidowska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.