Wołomin – rekrutacja do gminnych szkół podstawowych na rok 2024/2025

Wołomin - rekrutacja do gminnych szkół podstawowych na rok 2024/2025

Do klas I przyjmowane są: dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,  dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz dzieci, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

Zasady przyjęć

Do danej szkoły podstawowej przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia. Dzieci spoza obwodu szkoły, zamieszkałe na terenie Gminy Wołomin, mogą być przyjęte do klasy pierwszej, w ramach postępowania rekrutacyjnego, na wolne miejsce na podstawie wniosku.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły
Od 1 marca 2024 r. kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowani są na podstawie zgłoszenia za pośrednictwem systemu https://rekrutacje-wolomin.pzo.edu.pl/elemento-public/ – aktywne łącze.. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Obwody szkół podstawowych (.PDF)

 

Kandydaci spoza obwodu

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 na terenie Gminy Wołomin

Postępowanie rekrutacyjne w danej szkole podstawowej zostanie przeprowadzone pod warunkiem posiadania przez szkołę wolnych miejsc.
W dniach 21 – 28 maja 2024 r. wnioski o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wołomin należy składać za pośrednictwem systemu na stronie Rekrutacje Wołomin – aktywne łącze.

Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej spoza obwodu danej szkoły, zamieszkałego na terenie Gminy Wołomin, odbywa się na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie z Uchwała Nr XLVIII-2/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (.PDF) , tj:
1) Rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranej szkoły podstawowej – 4 pkt.;
2) Kandydat jest zstępnym pracownika danej szkoły podstawowej – 3 pkt. (oświadczenie rodzica).

Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych pozaobwodowych przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów.
We WNIOSKU można wybrać maksymalnie trzy szkoły, spośród biorących udział w postępowaniu, z określeniem kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.
W sytuacji nieprzyjęcia kandydata zamieszkałego w Gminie Wołomin do żadnej z wybranych szkół system przypisuje go automatycznie do szkoły obwodowej (zgodnie z podanym miejscem zamieszkania).

Rekrutacja kandydata do klasy czwartej sportowej na rok szkolny 2024/2025 prowadzona będzie (poza systemem) z uwzględnieniem warunków i kryteriów zawartych w art. 137 ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).

Warunki:
1) Bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
2) Pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału sportowego.
Pozytywny wynik prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale sportowym.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w art. 131 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe – od 21 maja 2024 r. od godz. 10.00 – 28 maja 2024 r. do godz. 14.00.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – dnia 13 czerwca 2024 r. do godz. 12.00Potwierdzenie przez obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata, woli przyjęcia – od dnia 13 czerwca 2024 r. od godz. 12.00 do dnia 19 czerwca 2024 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – dnia 20 czerwca 2024 r. do godz. 12.00

Pod warunkiem posiadania wolnych miejsc w dniach od 20 sierpnia 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS IV ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Składanie wniosków o przyjęcie do klasy IV oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 1 marca 2024 r. od godz. 7.30 – 29 marca 2024 r. do godz. 15.30.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust.1 pkt 3) ustawy Prawo oświatowe:
I termin – dnia 17 kwietnia 2024 r. godz. 18.00 – siatkówka chłopcy,
dnia 18 kwietnia 2024 r. godz. 18.00 – koszykówka dziewczynki oraz piłka nożna chłopcy;
II termin – dnia 8 maja 2024 r. godz. 18.00 – siatkówka chłopcy,
dnia 9 maja 2024 r. godz. 18.00 – koszykówka dziewczynki oraz piłka nożna chłopcy.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik: prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe – do 29 maja 2024 r. godz. 14.00.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – do dnia 4 czerwca 2024 r. do godz. 14.00

Pisemne potwierdzenie przez obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata, woli przyjęcia – od dnia 5 czerwca 2024 r. do dnia 21 czerwca 2024 r. do godz. 16.00
Do dnia 26 czerwca 2024 r. należy dostarczyć orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, potwierdzające stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – do dnia 27 czerwca 2024 r.

W dniach od 19 sierpnia 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

TRYB ODWOŁAWCZY
W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice/ opiekunowie prawni kandydata mogą wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

Komisja rekrutacyjna w terminie 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodziców/prawnych opiekunów sporządza uzasadnienie.

W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.

Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od otrzymania odwołania.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Więcej informacji z Wołomina

Dozór za pobicie

Wołomińscy kryminalni zatrzymali 42-letnią kobietę i 40-letniego mężczyznę podejrzanych o pobicie. Wobec zatrzymanych Prokurator Rejonowy w Wołominie zastosował dozór Policji, a także zakaz [...]
0 komentarzy

Zostań Superczytelnikiem

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie startuje z kolejną edycja akcji „Zostań Superczytelnikiem”. ✔️Akcja skierowana jest do dzieci i młodzieży. ✔️Każdy [...]
0 komentarzy
Wołomin - szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów w ramach kampanii „Twoja moc to nie przemoc”

Wołomin – szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów w ramach kampanii „Twoja moc to nie przemoc”

W ramach kampanii „Twoja moc to nie przemoc” z pomocą firmy „W pełni sobą” i ekspertów NASK zorganizowano szkolenia na nauczycieli i dyrektorów [...]
0 komentarzy
Kiedy pojedziemy przez ?Węzeł Wołomin? na S8

II tura wyborów na stanowisko burmistrza Wołomina

Uchwała nr 14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołominie z dnia 8 kwietnia 2024 roku o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu [...]
0 komentarzy
Wołomin - Wołomin uczci pamięć o ofiarach Zbrodni Katyńskiej

Wołomin uczci pamięć o ofiarach Zbrodni Katyńskiej

Elżbieta Radwan Burmistrz Wołomina zaprasza do wspólnego uczestnictwa w obchodach, które są świadectwem jednej z najtrudniejszych kart naszej historii – Zbrodni Katyńskiej. To [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.