Wołomin stawia na rozwój kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży

Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK ? np. komputery, laptopy, tablety, urządzenia wielofunkcyjne, projektory, aparaty fotograficzne, roboty, klocki, plansze do nauki programowania i prowadzenia zajęć z robotyki umożliwią skuteczne przekazywanie wiedzy i zaszczepianie
u uczniów ciekawości poznawczej.

Gmina Wołomin, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz potrzebom dynamicznie zmieniającego się rynku pracy pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad 2,6 mln zł na realizację projektów edukacyjnych dla 9 szkół podstawowych. Kolejny wniosek, obejmujący pozostałe szkoły, jest obecnie w ocenie merytorycznej.

Projekty skierowane są przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, którzy od grudnia 2018 r. uczestniczą w zajęciach w ramach kółek zainteresowań, warsztatów i laboratoriów. Tematyka zajęć koncentruje się na rozwijaniu kompetencji kluczowych i uniwersalnych. To przede wszystkim umiejętności matematyczno-przyrodnicze, posługiwanie się językami obcymi, kreatywność, innowacyjność, krytyczne myślenie i umiejętności pracy zespołowej. Kompetencje te są szczególnie cenione na dzisiejszym rynku pracy i zapewnią młodzieży łatwiejszy start oraz funkcjonowanie w coraz bardziej zaawansowanej cyfrowo i technicznie rzeczywistości.

Duży nacisk położony jest na rozwój kompetencji cyfrowych. Do trzech szkół trafiły już zestawy do budowy robotów. Wykorzystując ich elementy uczniowie będą mogli budować w pełni funkcjonalne roboty o rozmaitych kształtach i przeznaczeniu. Zajęcia z robotyki to krok w kierunku rozwijania kreatywności i innowacyjnego podejścia do pracy w skomputeryzowanym, cyfrowym środowisku.
Wśród licznych kół zainteresowań uczniowie znajdą m.in. koła informatyczne, chemiczne, matematyczne, przyrodnicze i zajęcia rozwijające z języka angielskiego. Łącznie w obu projektach w zajęciach uczestniczy ok. 1 300 uczniów szkół podstawowych. Duży nacisk położony jest na pracę metodą eksperymentu.

Aby nauka była skuteczniejsza, w ramach projektów zostaną doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne 63 pracownie przedmiotowe, w tym dwie pracownie międzyszkolne. Przewidziane jest wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych – np. w globusy, bryły obrotowe, mikroskopy, oprogramowanie do nauczania przedmiotów, mapy, zestawy do przeprowadzania doświadczeń czy mierniki. Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK ? np. komputery, laptopy, tablety, urządzenia wielofunkcyjne, projektory, aparaty fotograficzne, roboty, klocki, plansze do nauki programowania i prowadzenia zajęć z robotyki umożliwią skuteczne przekazywanie wiedzy i zaszczepianie u uczniów ciekawości poznawczej.
Dopełnieniem zajęć szkolnych będą wyjazdy m.in. do Centrum Nauki Kopernik czy też udział w warsztatach w Ogrodzie botanicznym w Powsinie.
Świat zmienia się na naszych oczach ? wszechobecna komputeryzacja, sprzężenie działalności zawodowej i edukacyjnej z mediami społecznościowymi, konieczność innowacyjności w podejściu, globalizacja ? to dzisiejsze znaki czasu. Wobec wyzwań przyszłości niezbędne staje się kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności. Realizowane w Gminie Wołomin projekty edukacyjne to odpowiedź na wyzwania tego zmieniającego się świata.
Projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: „Patrząc w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin”, Poddziałanie10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), ?Szkoły przyszłości – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin”, Poddziałanie 10.1.2. Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.