Wyłożenie do publicznego wglądu fragmentów projektu MPZP dla części obrębów 02-03 i 03-02 w Radzyminie

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin

Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów 02-03 i 03-02 w Radzyminie

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 997), art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 502/XXXVI/2021 z dnia 27 września 2021 r.

Zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów 02-03 i 03-02 w Radzyminie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 07.06.2023 r. do 28.06.2023 r.:
1)    w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, w budynku „B” przy ul. Konstytucji 3 Maja 19, w godzinach pracy urzędu,
2)    w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin:
https://bip.radzymin.pl/artykuly/461/wylozenia-projektow-planow-do-publicznego-wgladu,
3)     na portalu mapowym pod adresem: https://radzymin.e-mapa.net w warstwie: „Zagospodarowanie  przestrzenne” – „Wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu”.

Przedmiotem wyłożenia są fragmenty projektu planu :

  • w zakresie części tekstowej – tekst planu zaznaczony czcionką koloru niebieskiego,
  • w zakresie części graficznej – fragmenty obszaru, których granice oznaczono kolorem niebieskim na rysunku planu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie w dniu 19.06.2023 r. o godzinie 1730 :

  • w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, budynek „A”, plac T. Kościuszki 2, w sali konferencyjnej (pokój nr 23) oraz
  • zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, online, za pomocą środków porozumiewania się na odległość.  Spotkanie ma charakter otwarty, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Aby wziąć w nim udział należy kliknąć w link do spotkania na platformie Microsoft Teams oraz podać swoje imię i nazwisko. Link dostępny pod adresem: https://tinyurl.com/0203Radzymin2023

Zgodnie z art. 17 pkt 11, art. 18 i 8 c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.07.2023 r.

Uwagi do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Radzymina w formie:
1) papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin,
2) elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności  poczty elektronicznej na adres: plany@radzymin.pl lub  poprzez platformę ePUAP.

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Radzymina.

 

Więcej informacji z Radzymina

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyminie wchodzi w etap projektowy

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyminie wchodzi w etap projektowy

20 maja 2024 r. Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Eleonory Czartoryskiej w [...]
0 komentarzy
ROKIS Radzymin Marcovia Marki

Porażka nie pójdzie na marne!

Myśleliśmy że w poniedziałek wejdziemy w zupełnie innych nastrojach. We wczorajszym meczu o bezpośredni awans do Ligi Centralnej niestety musieliśmy uznać wyższość drużyny [...]
0 komentarzy
Możliwe utrudnienia związane z pracami drogowymi na ul. Sasankowej w Łąkach

Możliwe utrudnienia związane z pracami drogowymi na ul. Sasankowej w Łąkach

Na ul. Sasankowej w Łąkach ruszają prace drogowe związane z wykonaniem nakładki asfaltowej. W związku z inwestycją, do końca maja mogą występować utrudnienia [...]
0 komentarzy
Rokis Radzymin Marcovia Marki - SPR Olkusz

Rokis Radzymin Marcovia Marki – SPR Olkusz

Odliczanie trwa. Marecki zespół jak burza przeszedł przez rozgrywki pierwszej ligi gr C piłki ręcznej kobiet. Ale pierwsze miejsce w tabeli to dopiero [...]
0 komentarzy
Zmiana dni pracy Urzędu Miasta i Gminy Radzymin

Zmiana dni pracy Urzędu Miasta i Gminy Radzymin

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Radzymina nr 0050.59.2024, dzień 31 maja 2024 r. (piątek) został ustanowiony dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.