Wyprawka szkolna 2019/2020 przyjęta przez Radę Ministrów

Rada Ministrów 4 lipca 2019 r. przyjęła uchwałę i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Celem Rządowego programu ?Wyprawka szkolna? jest wyrównywanie szans edukacyjnych  i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.
Szacuje się, że pomoc w ramach programu otrzyma ok. 41 tys. uczniów z niepełnosprawnością, uczęszczających do szkół ponadpodstawowych (ogólnokształcących, zawodowych i artystycznych) oraz do klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia specjalnego, kształcenia w zawodach, oraz materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego i zawodowego zostanie udzielona uczniom: ? słabowidzącym, ? niesłyszącym, ? słabosłyszącym,
? z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, ? z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
? z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, ? z autyzmem,  w tym z zespołem Aspergera, ? z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w w/w punktach.
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest posiadanie orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ? Przepisy wprowadzające ustawę ? Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).
Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych będzie wynosić:
? do 225 zł – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I?III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I?IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
? do 390 zł – dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia
? do 445 zł dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I?III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I?IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III?VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI?IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV?VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I?IV liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, lub klas IV?VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

Źródło: Ministerstwo  Edukacji Narodowej

fot: fot: Freepik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.