Ząbki – Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni Pracownika Socjalnego

Ząbki - Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni Pracownika Socjalnego

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach  poszukuje kandydata na stanowisko: pracownik socjalny/starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej.

wymiar zatrudnienia: 1 etat

komórka organizacyjna : Dział Pomocy Środowiskowej

 1. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:
 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz występowanie na tej podstawie o pomoc dla zainteresowanych,
 • prawidłowe i racjonalne dysponowanie przyznanym budżetem adekwatnie do potrzeb klienta i możliwości Ośrodka,
 • przygotowanie ocen, analiz, planów oraz sprawozdań z realizacji zadań objętych zakresem działania,
 • współpraca z placówkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełnia lub wspiera formy pomocy społecznej udzielanej klientom Ośrodka,
 • udział w projektach realizowanych przez OPS.
 1. Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe lub ukończone kolegium pracowników służb społecznych (zgodnie z art. 116 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej),
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej, k.p.a., uregulowań prawnych dot. ochrony danych osobowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • obywatelstwo polskie,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 1. Wymagania pożądane:
 • obsługa komputera, pakiet Office i Open Office w stopniu umożliwiającym sporządzanie zestawień i analiz,
 • obsługa systemu TT-Pomoc,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność nawiązywania relacji z klientem,
 • rzetelność, sumienność,
 • kreatywność, samodzielność, chęć podnoszenia kwalifikacji,
 • umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu,
 • dążenie do rezultatów,
 • komunikatywność w mowie i piśmie
 • dobre umiejętności organizowania własnego czasu pracy.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie o posiadanym wykształceniu,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisana klauzula o treści: „Na podstawie art.7 ust.1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko pracownik socjalny/starszy pracownik socjalny/specjalista pracy socjalnej. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art.4 pkt 11 RODO;
 • zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 RODO informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Ząbkach, 05 – 091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 1;
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku jest Radosław Wasilewski, e-mail daneosobowe@zabki.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją na wolne stanowisko pracownika socjalnego/starszego pracownika socjalnego/specjalisty pracy socjalnej;
 4. Ośrodek nie będzie udostępniać Pani/Pana danych podmiotom zewnętrznym;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia naboru;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne, aby móc wziąć udział
  w rekrutacji na wolne stanowisko pracownika socjalnego/starszego pracownika socjalnego/specjalisty pracy socjalnej;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a także nie będą profilowane.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu oświadczeń oraz danych osobowych zawierających imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe osobiście lub za pośrednictwem poczty lub podmiotów doręczających przesyłki, za pomocą poczty elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkach

ul. Wojska Polskiego 1

05-091 Ząbki

z dopiskiem na kopercie: nabór na stanowisko pracownik socjalny”

lub adres e-mail: ops@zabki.pl

z dopiskiem w tytule nabór na stanowisko pracownik socjalny

Więcej informacji z Ząbek

Ząbki - Wpłata II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Ząbki – Wpłata II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Urząd Miasta Ząbki przypomina o obowiązku dokonania opłaty (II raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2024 r.  Opłatę należy uiścić [...]
0 komentarzy
Ząbki - Spotkanie i wykład „Promocja przedsiębiorstw w mediach społecznościowych”.

Ząbki – Spotkanie i wykład „Promocja przedsiębiorstw w mediach społecznościowych”.

Prowadzisz własną firmę, ale brakuje Ci pomysłu lub wiedzy w zakresie prowadzenia mediów społecznościowych w celach biznesowych? Chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej? „Promocja [...]
0 komentarzy
Konkurs na Przewodniczącego GKRPA w Ząbkach

Konkurs na Przewodniczącego GKRPA w Ząbkach

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza osoby zainteresowane objęciem funkcji Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ząbkach do udziału w konkursie. Termin składania wniosków [...]
0 komentarzy
Najbliższe 363 dni spędzi w zakładzie karnym

Najbliższe 363 dni spędzi w zakładzie karnym

Policjanci z Komisariatu Policji w Ząbkach zatrzymali 39-latka. Mężczyzna był poszukiwany przez sąd. W zakładzie karnym spędzi najbliższe 363 dni zgodnie z wydanym [...]
0 komentarzy
Ząbki - Oferta pracy

Ząbki – Oferta pracy w UM

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza nabór na stanowisko podinspektor lub inspektor w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Ząbki. I. Wymagania niezbędne: 1.spełnienie [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.