Ząbki – ruszyły zapisy na Bieg Niepodległości

Ząbki - ruszyły zapisy na Bieg Niepodległości

Już 11 listopada odbędzie się coroczna impreza biegowa w Ząbkach.  Zapisy na bieg pod adresem www.zapisyonline.pl

REGULAMIN XV Biegu Niepodległości w dniu 11 listopada 2023 roku

I. CEL:
1. Upamiętnienie 105. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
4. Promocja Ząbek jako miasta przyjaznego dla biegaczy.

II. ORGANIZATOR:
1. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkach.

III. TERMIN, MIEJSCE, TRASA, KATEGORIE WIEKOWE:
1. Bieg odbędzie się w dniu 11 listopada 2023.
2. Szczegółowa trasa Biegu zostanie opublikowana na stronie internetowej mosirzabki.pl.
3. Kategorie wiekowe Uczestników, długość trasy, godzina startu biegu:
1) Mali Patrioci, roczniki 2019 – 2017, bieg na 300 m, godz. 13.00 (dziewczęta i chłopcy)
2) Orły, roczniki 2016 – 2014, bieg na 600 m, godz. 13.15 (dziewczęta i chłopcy)
3) Biało – Czerwoni, roczniki 2013 – 2011, bieg na 1 km, godz. 13.30 (dziewczęta i chłopcy)
4) Rodacy, roczniki 2010 – 2008, bieg na 2,5 km, godz. 13.45 (kobiety i mężczyźni)
5) Krajanie, kat. OPEN roczniki 2007 i starsi, bieg na 5 km, godz. 14.15 (kobiety i mężczyźni)
6) Niepodlegli, kat. 40+ roczniki 1983 i starsi, bieg na 5 km, godz. 14.15 (kobiety i mężczyźni)
7) Husarze, kat. 50+ roczniki 1973 i starsi, bieg na 5 km, godz. 14.15 (kobiety i mężczyźni)
Kategoria nie może być niższa, niż wynika to z daty urodzenia (roku urodzenia).
4. Uczestnicy ustawiają się na starcie w wyznaczonej przez Organizatora strefie.
5. Pomiar czasu będzie dokonywany systemem elektronicznym na podstawie chipów. Ustalenie kolejności
Uczestników na mecie odbywać się będzie na podstawie osiągniętych czasów brutto.
6. Trasa Biegu odbywać się będą po nawierzchni asfaltowej (ew. kostka brukowa) oraz drogami gruntowymi.
7. Limit uczestników Biegu: 300 osób.

IV. PROGRAM IMPREZY w dniu 11.11.2023 roku:
1. Biuro Zawodów, start i meta Biegu znajdują się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (Stadion Miejski)
w Ząbkach:
· godz. 10.00 – 12.00: Wydawanie numerów startowych oraz rejestracja zawodników;
· start Biegów o godz. 13.00:
1) Mali Patrioci, roczniki 2019 – 2017, bieg na 300 m, godz. 13.00
2) Orły, roczniki 2016 – 2014, bieg na 600 km, godz. 13.15
3) Biało – Czerwoni, roczniki 2013 – 2011, bieg na 1 km, godz. 13.30
4) Rodacy, roczniki 2010 – 2008, bieg na 2,5 km, godz. 13.45
5) Krajanie, kat. OPEN roczniki 2007 i starsi, bieg na 5 km, godz. 14.15
6) Niepodlegli, kat. 40+ roczniki 1983 i starsi, bieg na 5 km, godz. 14.15
7) Husarze, kat. 50+ roczniki 1973 i starsi, bieg na 5 km, godz. 14.15
· dekoracja zwycięzców bezpośrednio po zakończeniu każdego z biegów

V. LIMIT CZASU BIEGU GŁÓWNEGO:
1. Limit czasu na pokonanie trasy Biegu wynosi 60 min.
2. Uczestnicy Biegu, którzy nie zameldują się na mecie po upływie limitu czasu od strzału startera, są
zobowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy.

VI. PUNKT KONTROLNY:
Punktem kontrolnym pomiaru czasu będzie linia mety.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest ukończenie do dnia zawodów 18 lat. Osoby niepełnoletnie
bezwzględnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów.
2. Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Uczestnicy muszą posiadać dokument
tożsamości.
3. Warunkiem udziału w Biegach jest własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do
uczestnictwa w Biegach na własną odpowiedzialność lub przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego
stwierdzającego brak przeciwwskazań do udziału w Biegach. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik
jednocześnie zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Biegu.
4. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu
lub strat materialnych nie będą dochodzić roszczeń od organizatorów.
5. Uczestnicy Biegów zobowiązani są zachowywać szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami
ustawy Prawo o ruchu drogowym.
6. Podczas zawodów wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte do koszulek sportowych na
piersiach. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą
dyskwalifikacji.
7. Uczestnicy biegów zobowiązani są bezwzględnego podporządkowania się służbom, łącznie z decyzją o
przerwaniu biegu i zejściu z trasy.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

VIII. ZGŁOSZENIE I REJESTRACJA DO BIEGU:
1. Zapisy ruszają od dnia 13.10.2023 roku, od godz. 13.00.
2. Zgłoszenia do Biegu przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Formularz Zapisów dostępny na
stronie www.zapisyonline.pl, zawierający dane osobowe oraz kontaktowe. Zgłoszenia do Biegu przyjmowane
są indywidualnie. Organizator nie przewiduje innych klasyfikacji w biegu. Zgłoszenia do Biegu przyjmowane są:
– drogą elektroniczną na stronie www.zapisyonline.pl do godziny 15.00 dnia 09.11.2023r. (czwartek), chyba, że
limit miejsc zostanie wcześniej wyczerpany.
– w dniu biegu 11.11.2023r. w godzinach 10.00 – 12.00, pod warunkiem dostępności miejsc.
3. Osoby wnoszące zniżkową opłatę w związku z posiadaniem Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek” zobowiązane
są podać jej numer podczas wypełniania Formularza Zapisów.
4. Po wypełnieniu Formularza Zapisów na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie.
5. Zawodnicy zapisują się na wybrany Bieg zgodnie z wybraną kategorią wiekową. Kategoria nie może być
niższa, niż wynika to z daty (roku) urodzenia.

IX. OPŁATA REJESTRACYJNA (wyłącznie dla Biegu 5 km):
1. Uczestnictwo w Biegu 5 km związane jest z obowiązkiem uiszczenia Opłaty Rejestracyjnej. Osoby startujące
w pozostałych kategoriach zwolnione są z Opłaty Rejestracyjnej.
2. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych
niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
3. Wysokość Opłaty Rejestracyjnej wynosi:
1. Wysokość Opłaty Rejestracyjnej wynosi:
1/ 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) dla posiadaczy Karty „Jestem z Ząbek”, pakiet z koszulką.
2/ 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) dla pozostałych osób, pakiet z koszulką.
3/ 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) dla posiadaczy Karty „Jestem z Ząbek”, pakiet bez koszulki.
4/ 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) dla pozostałych osób, pakiet bez koszulki.
4. Dane do przelewu:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki
nr rachunku: Bank Handlowy S.A. 60 1030 1016 0000 0000 9291 3007.
– w tytule: XV Bieg Niepodległości 2023r., imię i nazwisko osoby biorącej udział w biegu.
5. Wysokość Opłaty Rejestracyjnej dla osób, które będą zapisywać się w dniu Biegu (11.11.2023r.) wnoszona
jest wyłącznie gotówką i wynosi:
1/ 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) dla posiadaczy Karty „Jestem z Ząbek”, pakiet bez koszulki.
2/ 35 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych) dla pozostałych osób, pakiet bez koszulki.

X. ODBIÓR NUMERU STARTOWEGO:
1. Przy odbiorze numeru startowego należy potwierdzić pisemnie jego odbiór. Podpisane potwierdzenie
zawierać będzie dane potrzebne do weryfikacji Uczestnika podczas odbioru Numeru Startowego wraz z
dodatkowymi informacjami organizacyjnymi oraz miejscem na odręczny podpis, potwierdzający akceptację
niniejszego Regulaminu, w tym także zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku
Uczestnika oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Biegu. Osoby
niepełnoletnie muszą dodatkowo posiadać wypełnione i podpisane przez Rodzica lub Opiekuna prawnego
Oświadczenie o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych.
2. Odbiór numerów startowych:
– w dniu 10.11.2023r., piątek, w godz. 10.00 – 18.00; w siedzibie MOSiR (Stadion Miejski)
– w Biurze Zawodów w dniu Biegu w godz. 10.00 – 12.00;
– w dniu Biegu od godz. 12.30 numery nie będą wydawane.

XI. KLASYFIKACJA I NAGRODY:
1. W Biegu będzie prowadzona klasyfikacja indywidulana.
2. W przypadku braku osoby podczas wręczania nagród w dniu Biegu, która zajęła jedno z nagradzanych miejsc,
nagroda zostanie wręczona w terminie późniejszym, w siedzibie Organizatora.
3. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest gorący posiłek i woda.
4. Dla wszystkich zapisanych i obecnych uczestników Biegu przewidziany jest medal okolicznościowy.
5. Dla uczestników, którzy opłacą „pakiet z koszulką” przewidziana jest koszulka.
6. Uczestnicy Biegów dziecięcych i młodzieżowych, którzy zajmą miejsca I – III otrzymają puchary i nagrody.
7. W klasyfikacji generalnej OPEN kobiet i mężczyzn (kategoria ta obejmuje wszystkich uczestników biegu
głównego, tj. kategorii OPEN, 40+ i 50+) za zajęcie miejsca I – III uczestnicy otrzymają puchary i nagrody.
8. Uczestnicy kategorii 40+ i 50+ (kobiety i mężczyźni) za zajęcie miejsca I – III uczestnicy otrzymają puchary.
9. Organizator wprowadza zasadę „jednorazowego nagradzania” (tzn.: jeżeli zawodnik zgłoszony do kategorii
40+ zajmie I lub II lub III miejsce w kategorii generalnej OPEN będzie nagrodzony wg kategorii OPEN, bez
możliwości otrzymania drugiej nagrody jako najlepszy w kategorii 40+).

XII. SZCZEGÓLNE REGULACJE:
1. Organizatorowi przysługuje prawo do:
– zmiany godziny Biegu;
– wprowadzenia podziału Biegu na tury i/lub fale startowe;
– zmiany trasy Biegu (w tym rozegrania biegu na pętli);
– wprowadzenia innego niż zakładany w p.III.7. limitu uczestników;
– podjęcia niezbędnych działań mających na celu zapewnienie możliwości przeprowadzenia Biegu w świetle
obowiązujących przepisów oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego uczestnikom i obsłudze.
– odwołania Biegu;
2. O wprowadzonych zmianach (w tym zmianach regulaminu), organizator będzie informował na bieżąco na
stronie internetowej www.mosir-zabki.pl. O kluczowych zmianach dotyczących ew. możliwości udziału w Biegu,
organizator poinformuje poszczególnych uczestników za pomocą wiadomości e-mail i/lub SMS.
3. W przypadku odwołania Biegu wniesiona Opłata Rejestracyjna podlega zwrotowi na rachunek bankowy, z
którego została dokonana.

XIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI:
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia XV Biegu
Niepodległości.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w MOSiR jest Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji z siedzibą przy ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych
osobowych znajdują się na stronie www.mosir-zabki.pl w zakładce RODO.
3. Po otrzymaniu zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb
realizacji Biegu, Organizator będzie uprawniony do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w
zakresie prowadzenia i realizacji Biegu.
4. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności nie są zapisywane przez Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość wykonywania zdjęć w trakcie Biegu oraz po jego zakończeniu i ich
publikację wyłącznie w pozytywnym kontekście.
6. Uczestnictwo w Biegu oznacza – w przypadku zajęcia miejsca od I do III – zgodę na publikację wizerunku oraz
podanie do publicznej wiadomości imienia, nazwiska Uczestnika, zajętego miejsca oraz uzyskanego wyniku
czasowego.
7. Dokonanie zgłoszenia drogą elektroniczną lub w dniu Biegu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu i wyrażaniem zgodny na przetwarzanie danych oraz wykorzystanie wizerunku.

XIV. INNE POSTANOWIENIA:
1. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia OC. Każdy uczestnik Biegu bierze udział w zawodach na własną
odpowiedzialność.
2. Każdy uczestnik Biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki
piersiowej.
3. Kontrola antydopingowa. Organizator zastrzega prawo przeprowadzenia kontroli antydopingowej wśród
Uczestników Biegu.
4. Protesty dotyczące Biegu można składać jedynie w formie pisemnej w dniu Biegu. Protesty będą
rozpatrywane w terminie 48 godzin od daty ich otrzymania.
5. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
6. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i godzin Biegu, zmiany trasy Biegu, wprowadzenia innego
niż zakładany w p. III limitu uczestników, podjęcia innych niezbędnych działań mających na celu zapewnienie
możliwości przeprowadzenia Biegu w świetle obowiązujących przepisów oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego
uczestnikom i obsłudze.
7. Impreza może zostać odwołana w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu
publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (np. niekorzystnych warunków atmosferycznych,
decyzji służb porządkowych bądź ratowniczych). W przypadku odwołania Imprezy z winy wyłącznej
Organizatora, Organizator zobowiązany jest wyłącznie do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty rejestracyjnej, o
której mowa w rozdziale IX ust. 1 Regulaminu (dalej jako: „Opłata Rejestracyjna”).

Jacek Romańczuk

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Ząbkach

 

Więcej informacji z Ząbek

21 dróg dla Ząbek

21 dróg dla Ząbek

Startuje rekordowa inwestycja drogowa w historii miasta Ząbki: 21 dróg za 21 mln złotych. Od początku do końca wyremontowane zostaną ulice Gałczyńskiego, Tetmajera, [...]
0 komentarzy
Ząbki - Weekendowy Festiwal Dmuchańców w najbliższy weekend w SP nr 4

Ząbki – Weekendowy Festiwal Dmuchańców w najbliższy weekend w SP nr 4

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza na WEEKENDOWY FESTIWAL DMUCHAŃCÓW w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Harcerskiej 9. Dla posiadaczy Jestem z Ząbek – Karta [...]
0 komentarzy
Ząbki - Spotkanie Miłośników Gier Planszowych

Ząbki – Spotkanie Miłośników Gier Planszowych

Mamy dla Was ciekawą propozycję na sobotę! Jeżeli lubicie planszówki to właśnie to wydarzenie jest dla Ciebie! Zagrajmy razem bez względu ile masz [...]
0 komentarzy
Ząbki - oferta pracy

Ząbki – oferta pracy

UM Ząbki zatrudni pracowników do utrzymania czystości na terenie Miasta Ząbki. Na oferty ratusz czeka  do dnia 4 marca 2024 r.  Wymagania niezbędne: [...]
0 komentarzy
Ząbki - trwa przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Słowackiego 21

Ząbki – trwa przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Słowackiego 21

Trwa trzeci przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku trybuny miejskiej, położonej w Ząbkach przy ul. Juliusza Słowackiego 21, [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.