Zapłata na rachunek spoza ?białej listy? ? czy to problem?

biura rachunkowego mojerozliczenia.pl

O zapłacie na rachunek spoza ?białej listy? rozmawiamy z Pawłem Żółtkiem  ? właścicielem biura rachunkowego mojerozliczenia.pl

? Czy jest możliwość uniknięcia negatywnych konsekwencji podatkowych w przypadku dokonania zapłaty na rachunek spoza wykazu podatników VAT?
? Są przepisy umożliwiające uniknięcie negatywnych skutków zarówno w podatkach dochodowych (PIT i CIT), jak i w zakresie odpowiedzialności solidarnej w podatku VAT w sytuacji, gdy podatnik dokona zapłaty należności przelewem na rachunek inny, niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie.
? Jakie to przepisy? Co należy zrobić?
? Wystarczy, że podatnik w ustawowym terminie (trzy dni od daty zlecenia przelewu) zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury o zapłacie należności na ten rachunek (formularz ZAW-NR). Pozwoli mu to, po pierwsze – zaliczyć zapłatę należności na rachunek bankowy wystawcy faktury VAT do kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT, a po drugie – uwolnić się od odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy towarów lub usługodawcy w VAT, związanym z tą transakcją.
? Czy chodzi o każdą fakturę?
? W razie wysłania ww. zawiadomienia podatnik nie będzie obowiązany dokonywać ponownie takiego zawiadomienia w sytuacji, gdyby kolejna wpłata została dokonana na ten sam rachunek spoza wykazu, o którym podatnik już raz poinformował organy, składając stosowne zawiadomienie. Wystarczające będzie dokonanie jednorazowego zgłoszenia takiego rachunku do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
? Jak wygląda takie zawiadomienie?
? Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie powinno zawierać następujące informacje:
1. numer identyfikacyjny, firmę (nazwę) oraz adres siedziby albo, w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną, imię i nazwisko oraz adres stałego miejsca prowadzenia działalności, a w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności ? adres miejsca zamieszkania, podatnika dokonującego zapłaty należności;
2. dane wystawcy faktury wskazane na fakturze (numer identyfikacyjny, nazwę albo imię
i nazwisko oraz adres);
3. numer rachunku, na który dokonano zapłaty należności;
4. wysokość należności zapłaconej przelewem na rachunek spoza wykazu i dzień zlecenia przelewu na ten rachunek.
Zawiadomienie to składa się na urzędowym formularzu ZAW-NR.
? Czy jeszcze o czymś powinni wiedzieć Czytelnicy Życia Powiatu na Mazowszu?
? W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki niebędącej osobą prawną (np. cywilna, jawna), która nie jest podatnikiem PIT albo podatku CIT, zawiadomienie złożone przez tę spółkę wywiera skutki również na gruncie podatków dochodowych w stosunku do wspólników takiej spółki będących podatnikami podatku PIT, albo podatku CIT. Oznacza to, że poszczególni wspólnicy takiej spółki nie muszą składać odrębnie zawiadomienia ? zawiadomienie składa wyłącznie spółka.

zoltek_logoBiuro Rachunkowe,
Kobyłka ul. Szeroka 6, tel. 22 786 06 11
www.mojerozliczenia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.