Izolacja, odpowiedzialność i kwarantanna w obronie przed wirusem

W środę 11 marca 2020 roku WOJEWODA MAZOWIECKI Konstanty Radziwiłł polecił prezydentom, burmistrzom i wójtom miast i gmin na terenie województwa mazowieckiego zawieszenie działalności (zamknięcie) szkół, przedszkoli, żłobków oraz klubów dziecięcych w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r..

Polecenie Wojewody dotyczy zarówno placówek tworzonych i prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i instytucje publiczne oraz tych tworzonych i prowadzonych przez inne podmioty.
– To nie jest czas wolny. To jest czas kwarantanny całego naszego społeczeństwa, który powinniśmy spędzić w domu starając się nie zarazić i nie zarażać innych ? powtarzają od kilku dni osoby najważniejsze w państwie.
W kolejny dokumencie Wojewoda powołując się na art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wystosował zarządzenie w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa mazowieckiego (?) organizowanych przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, bez względu na lokalizację tych imprez i sposób ich odbywania na terenie województwa mazowieckiego oraz bez względu na liczbę ich uczestników, w tym w szczególności dotyczy imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach.
Zawieszenie organizowania imprez obowiązuje do dnia 25 marca 2020 r.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz na tablicy ogłoszeń Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Informacja o wydaniu zarządzenia zostanie podana niezwłocznie do wiadomości publicznej także w środkach masowego przekazu.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 r.
Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji z siedzibą w Radomiu oraz Komendantowi Stołecznemu Policji.
Większość lokalnych samorządów i instytucji już zastosowała się do zaleceń.
Z dostępnych publicznie informacji wynika, że w każdej chwili należy spodziewać się kolejnych ograniczeń.
Szczegółowe informacje jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się na stronach internetowych zarówno powiatu wołomińskiego jak równiez poszczególnych gmin powiatu wołomińskiego.
Czy zastosowane metody okaża się być skuteczne przekonamy się niebawem. Jednak przykład Włoch powinien skłonić nas jako społeczeństwo do powaznego potraktowania zarządzonych zaleceń.

Oprac. TUR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.