Zielonka – obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany studium

Zielonka

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzonych zmian.

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLVIII/474/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka oraz uchwały nr XXI/180/20 Rady Miasta Zielonka z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/474/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzonych zmian w dniach od 1 grudnia 2022 r. do 22 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, w godzinach pracy Urzędu oraz o publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielonka ( https://bip.zielonka.pl/ )

Przedmiotem ponownego wyłożenia są zmiany wprowadzone do projektu zmiany studium w zakresie przeznaczenia działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

  • 1/1, 1/3, 1/5, 1/6, 2, 3/1, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8 i część działki 3/2 obręb 5-10-01 m. Zielonka,
  • 4, 6, 10, 11, 13, 14, 17, 21, 22, 25, części działek 5, 7, 8, 12, 16, 26/2 obręb 5-10-03 oraz w części działek 7, 8 obręb 5-10-04 m. Zielonka,
  • 113/1 obręb 5-40-09 m. Zielonka,

Granice terenu, którego dotyczy wyłożenie, oznaczone zostało na załączniku graficznym na planszy Kierunków.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami w zakresie wprowadzonych zmian odbędzie się w dniu 08 grudnia 2022 r. o godz. 18.00 w budynku Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, Zielonka.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi w zakresie wprowadzonych zmian.

Uwagi do projektu zmiany studium należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Zielonka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2023 r.:

  • pisemnie na adres Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: um@zielonka.pl

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenia nieruchomości (nr działki, obręb), której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrza Miasta Zielonka.

 

Burmistrz Miasta Zielonka
/-/
Kamil Michał Iwandowski

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Burmistrz Miasta Zielonka. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem: https://www.zielonka.pl/polityka_prywatnosci.html

 

Więcej informacji z Zielonki

Zmiana trasy linii L43, L44, L27 w Zielonce

Zmiana trasy linii L43, L44, L27 w Zielonce

W związku z pracami budowlanymi w ul. Długiej, od najbliższego poniedziałku (28 listopada) nastąpi zmiana trasy objazdowej dla linii L43 i L46.  Wyłączony [...]
0 komentarzy
Zielonka - Kiermasz Adwentowy w Dwójce

Zielonka – Kiermasz Adwentowy w Dwójce

Zbliża się grudzień, a z nim coraz więcej świątecznego klimatu. W tym wyjątkowym okresie, już od wielu lat społeczności zielonkowskich szkół organizują kiermasze [...]
0 komentarzy
Zielonka

Zielonka – obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany studium

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [...]
0 komentarzy
Nowa nawierzchnia w trzech zielonkowskich ulicach już blisko

Nowa nawierzchnia w trzech zielonkowskich ulicach już blisko

Trwają prace przy nowej nawierzchni ulic Sienkiewicza, Przemysłowej i Piotra Skargi. Pierwsza z nich jest już prawie gotowa. Wykonawca po sfrezowaniu wierzchniej powłoki [...]
0 komentarzy
Posiedzenia Komisji Rady Miasta Zielonka

Posiedzenia Komisji Rady Miasta Zielonka

24 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5 odbędzie się połączone posiedzenie: Komisji [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.