Zielonka – obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany studium

Zielonka - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZIELONKA

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 poz. 977 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLVIII/474/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka oraz uchwały nr XXI/180/20 Rady Miasta Zielonka z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/474/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka

zawiadamiam o wyłożeniu (3) do publicznego wglądu projektu
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzonych zmian

w dniach od 12 czerwca 2023 r. do 3 lipca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, w godzinach pracy Urzędu oraz o publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielonka (https://bip.zielonka.pl/).

Przedmiotem ponownego wyłożenia są zmiany wprowadzone do projektu zmiany studium w zakresie przeznaczenia działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

  • 1/1, 1/3, 1/5, 1/6, 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8 obręb 5-10-01 m. Zielonka,
  • 11/7, 11/8, 11/16 obręb 5-50-01 m. Zielonka,
  • 279/1, 279/2 obręb 5-60-02 m. Zielonka,

Granice terenu, którego dotyczy wyłożenie, oznaczone zostało na załączniku graficznym na planszy Kierunków.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami w zakresie wprowadzonych zmian odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, Zielonka.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi w zakresie wprowadzonych zmian.

Uwagi do projektu zmiany studium należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Zielonka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2023 r.:

  • pisemnie na adres Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: um@zielonka.pl.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenia nieruchomości (nr działki, obręb), której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrza Miasta Zielonka.

Źródło: UM Zielonka

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka - 80. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego: cześć i chwała bohaterom

Zielonka – 80. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego: cześć i chwała bohaterom

Miasto Zielonka, jak co roku, przygotowuje się do uroczystych obchodów jednej z najważniejszych rocznic w historii Polski. W tym roku mija 80 lat [...]
0 komentarzy

Wypadek osobówek i ciężarówki na DW631

Zderzyło się zbyt wiele samochodów naraz, bo dwa osobowe i ciężarowy. Stało się to w Zielonce 16 lipca na drodze nr 631 o [...]
0 komentarzy
III Edycja Nightskatingu: pełen emocji przejazd ulicami Zielonki już za miesiąc

III Edycja Nightskatingu: pełen emocji przejazd ulicami Zielonki już za miesiąc

Już za miesiąc, 18 sierpnia, odbędzie się III edycja Nightskatingu. To będzie pełen pozytywnych emocji przejazd ulicami Zielonki, z energetyczną muzyką w tle. [...]
0 komentarzy
Nagroda Mutka Vel Zielonka 2024

Nagroda Mutka Vel Zielonka 2024

Towarzystwo Przyjaciół Zielonki zaprasza do zgłaszania kandydatów do corocznej nagrody Mutka vel Zielonka 2024. Nagroda Mutka vel Zielonka przyznawana jest za wybitne osiągnięcia [...]
0 komentarzy
Zielonka - Grające Sąsiedztwo na Zacisznej

Zielonka – Grające Sąsiedztwo na Zacisznej

Kolejne muzyczne doznania przed mieszkańcami Zielonki. Jutro za dawkę dobrej energii zadba zespół coverowy Boggie Night. Grające sąsiedztwo z rock&rollowym brzmieniem zagra tym [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.