Zielonka – obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu zmiany studium

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zielonka

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZIELONKA

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 poz. 977 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLVIII/474/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka oraz uchwały nr XXI/180/20 Rady Miasta Zielonka z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/474/18 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka

zawiadamiam o wyłożeniu (3) do publicznego wglądu projektu
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzonych zmian

w dniach od 12 czerwca 2023 r. do 3 lipca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, w godzinach pracy Urzędu oraz o publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielonka (https://bip.zielonka.pl/).

Przedmiotem ponownego wyłożenia są zmiany wprowadzone do projektu zmiany studium w zakresie przeznaczenia działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

  • 1/1, 1/3, 1/5, 1/6, 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8 obręb 5-10-01 m. Zielonka,
  • 11/7, 11/8, 11/16 obręb 5-50-01 m. Zielonka,
  • 279/1, 279/2 obręb 5-60-02 m. Zielonka,

Granice terenu, którego dotyczy wyłożenie, oznaczone zostało na załączniku graficznym na planszy Kierunków.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami w zakresie wprowadzonych zmian odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, Zielonka.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi w zakresie wprowadzonych zmian.

Uwagi do projektu zmiany studium należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Zielonka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2023 r.:

  • pisemnie na adres Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: um@zielonka.pl.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenia nieruchomości (nr działki, obręb), której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrza Miasta Zielonka.

Źródło: UM Zielonka

Więcej informacji z Zielonki

Zielonka - Spotkanie informacyjne dot. Programu dotacyjnego Czyste Powietrze

Zielonka – Spotkanie informacyjne dot. Programu dotacyjnego Czyste Powietrze

Już niebawem kolejne spotkanie informacyjne dotyczące rządowego programu dofinansowań Czyste Powietrze. W ramach tego programu można uzyskać dotację na termomodernizację budynku lub wymianę [...]
0 komentarzy
Zielonka - Festiwal Końca Lata

Zielonka – Festiwal Końca Lata

Zielonkowski festiwal, to wyjątkowa okazja na radosne pożegnanie lata i aktywne korzystanie z ostatnich ciepłych dni. Zachęcamy Państwa serdecznie do odwiedzenia Kolejowej 11, [...]
0 komentarzy
Zielonka - 30 Finał Akcji Sprzątania Świata na Gliniankach

Zielonka – 30 Finał Akcji Sprzątania Świata na Gliniankach

W minioną niedzielę na plaży Glinianek pojawili się ciekawi goście. Płetwonurkowie z Grupy Eksplorującej Podwarszawskie Nurkowiska na zielonkowskich stawach zorganizowali 30 Finał Akcji [...]
0 komentarzy
Zielonka - Piknik ekologiczny w Szkole Podstawowej nr 1

Zielonka – Piknik ekologiczny w Szkole Podstawowej nr 1

W najbliższy piątek w Szkole Podstawowej nr 1 odbędzie się wyjątkowy piknik ekologiczny. Tego dnia społeczność szkolna bawiąc się i integrując będzie miała [...]
0 komentarzy
Zielonka - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Zielonka – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

20 września obchodzimy wyjątkowe święto – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka! Z tej okazji Burmistrz Kamil Michał Iwandowski wraz z Sekretarz miasta Renatą Jóźwiak odwiedzili [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.