Zielonka – wyłożenie do wglądu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu fragmentów projektu MPZP części obrębu Słupno

Wyłożono do publicznego wglądu projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzonych zmian.

Z projektem zapoznać się można do 22 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielonka (https://bip.zielonka.pl/ )

Przedmiotem ponownego wyłożenia są zmiany wprowadzone do projektu zmiany studium w zakresie przeznaczenia działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

  • 1/1, 1/3, 1/5, 1/6, 2, 3/1, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8 i część działki 3/2 obręb 5-10-01 m. Zielonka,
  • 4, 6, 10, 11, 13, 14, 17, 21, 22, 25, części działek 5, 7, 8, 12, 16, 26/2 obręb 5-10-03 oraz w części działek 7, 8 obręb 5-10-04 m. Zielonka,
  • 113/1 obręb 5-40-09 m. Zielonka,

Granice terenu, którego dotyczy wyłożenie, oznaczone zostało na załączniku graficznym na planszy Kierunków.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami w zakresie wprowadzonych zmian odbędzie się w dniu 08 grudnia 2022 r. o godz. 18.00 w budynku Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, Zielonka.

Uwagi do projektu zmiany studium należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Miasta Zielonka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 stycznia 2023 r.:

  • pisemnie na adres Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: um@zielonka.pl

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenia nieruchomości (nr działki, obręb), której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrza Miasta Zielonka.

Więcej informacji z Zielonki

PSZOK

Zielonka – zmiany godzin pracy PSZOK od 1 do 4 lutego

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zielonce w dniach 1 – 4 lutego 2023r.  będzie czynny w zmienionych godzinach. środa 7:00 – 15:00; [...]
0 komentarzy

Zielonka – korekta porannego kursu L27

Od najbliższego poniedziałku, 30 stycznia nastąpi korekta porannego kursu autobusu linii L27 po godzinie 7:00. Zmiana ma na celu lepsze dostosowanie rozkładu jazdy [...]
0 komentarzy

Zielonka: 1 lutego ruszają dwa kolejne, miejskie programy z dotacjami

Już 1 lutego startują dwa kolejne, miejskie programy dotacyjne. Dofinansowania można  pozyskać na przyłącze gazowe oraz instalację do gromadzenia deszczówki. Pula środków finansowych [...]
0 komentarzy
Zielonka - plac zabaw w Osiedlu Przemysłowa wkrótce z nowym sprzętem

Zielonka – plac zabaw w Osiedlu Przemysłowa wkrótce z nowym sprzętem

Modernizujemy plac zabaw przy ul. Przemysłowej. Prace podjęliśmy już teraz, by od wczesnej wiosny najmłodsi mieszkańcy z tego rejonu Zielonki mogli wspólnie bawić [...]
0 komentarzy
Zielonka - ulica Długa w toku prac modernizacyjnych

Zielonka – ulica Długa w toku prac modernizacyjnych

Minął zaledwie tydzień od chwili zamknięcia ulicy Długiej na całej długości, a znaczne zaawansowanie prac jest już doskonale widoczne. Wykonawca w tym czasie [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.