Zmiana taryf za wodę i ścieki w Zielonce

Marki - przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w  Zielonce Spółka z o.o. poinformowało o nowych stawkach taryf za wodę i ścieki. Od bieżącego roku organem regulacyjnym zatwierdzającym taryfy nie jest Rada Miasta lecz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które zatwierdziło taryfy. Nowe taryfy obowiązują od 1 czerwca 2018 r.

Nowe taryfy ustalają cenę za metr sześcienny ścieków na kwotę 10,58 zł (dotychczas było to 9,98 zł). Cenę wody za metr sześcienny ustalono na 3,61 zł (dotychczas 3,47 zł). Oznacza to zatem podwyżkę o 74 grosze na metrze sześciennym. Wraz z dopłatą z budżetu Miasta Zielonka cena za metr sześcienny wody i ścieków w Zielonce od czerwca 2018 r. wynosi 11, 05 zł.

Dla przykładu, 4-osobowa rodzina, która w ciągu miesiaca zużywała średnio 12 metrów sześciennych wody w Zielonce, zapłaciła za rachunek 94,56 zł. Od czerwca zapłaci za tę samą ilość zużytej wody 101,76 zł.

Nieznacznie zwiększona wysokość zatwierdzonych taryf jest głównie wynikiem niekorzystnej sytuacji związanej z bardzo obfitymi opadami atmosferycznymi w 2017 r, czyli w okresie, który był podstawą do obliczenia stawki. Nasilone opady deszczu powodowały w ubiegłym roku nadmierne przenikanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej, przez co w sposób od Spółki niezależny zwiększył się koszt przesyłu ścieków kanałem Z-2 przez Ząbki do Warszawy (do oczyszczalni Czajka).

Spółka informuje, że koszty zostały skalkulowane, zgodnie z przepisami, na podstawie roku obrachunkowego za 2017 r. zgodnie z § 20 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i  Żeglugi Śródlądowej z  dnia 27 lutego 2018  r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o  zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i  zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Spółka zakłada też, że obecna sytuacja ma charakter czasowy. Przedstawiciele Spółki poinformowali, że zamierzają ponowić wniosek taryfowy w końcu 2018 roku. Możliwość taką daje art. 24j ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, z intencją by już na początku 2019 r. zaczęła obowiązywać nowa taryfa.

Dotychczasowe, kilkuletnie działania spółki spowodowały systematyczny spadek ceny za metr sześcienny odprowadzanych ścieków.

Cena za ścieki w Zielonce w latach 2014-2018

2014 2015 2016 2017 2018
11,61 zł 10,63 zł 10,08 zł 9,98 zł 10,58 zł

Niestety, ten trend ze względu na specyficzną sytuację kosztów w 2017 roku został zatrzymany. Spółka podejmować będzie kolejne działania na rzecz obniżenia taryf.

Ceny wody i ścieków w Zielonce nadal utrzymują się na poziomie sąsiednich gmin, odprowadzających ścieki, tak jak Zielonka, do oczyszczalni ścieków ?Czajka?. Dodatkowo, na podstawie decyzji Rady Miasta Zielonka obowiązuje dopłata do metra sześciennego ścieków w kwocie 2,10 zł, co finalnie składa się na kwotę 11,05 zł, którą mieszkańcy płacą obecnie za usługę. Jest to kwota najniższa w porównaniu z sąsiednimi gminami, odprowadzającymi ścieki, w ten sam sposób, czyli do warszawskiej oczyszczalni „Czajka”.

Suma woda+ścieki w 2018 r.

Marki Zielonka Ząbki
14,16 zł 13,15 zł (11,05 zł z dopłatą) 12,44 zł

Z obecnymi, szczegółowymi stawkami na 2018 r. w Zielonce, zatwierdzonymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie można zapoznać się w załączonym pliku.

Stawki w okresie od  01 czerwca 2018r. do 31 maja 2019 r.

WODA

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena zł/1 m3 Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/miesiąc

netto brutto netto brutto
0 1 2 3 4 5
1 Grupa W1

Gospodarstwa domowe, odbiorcy indywidualni, instytucje rozliczani za ilość dostarczonej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego

3,35 3,62 3,58 3,87
2 GrupaW2

Gospodarstwa domowe, odbiorcy indywidualni korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych

3,35 3,62 1,55 1,67
3 GrupaW3

Gospodarstwa domowe, odbiorcy indywidualni rozliczani za ilość dostarczanej wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

3,35 3,62 2,72 2,94
4 GrupaW4

Zakłady przemysłowo ? usługowe, myjnie samochodowe – PHU rozliczani za ilość dostarczonej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego

3,58 3,87 3,58 3,87

ŚCIEKI

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena zł/1 m3 Stawka opłaty abonamentowej

zł/odbiorcę/miesiąc

netto brutto netto brutto
0 1 2 3 4 5
1 Grupa K1

Gospodarstwa domowe, odbiorcy indywidualni, instytucje rozliczani za ilość odebranych ścieków na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego

9,80 10,58 5,23 5,65
2 GrupaK2

Gospodarstwa domowe, odbiorcy indywidualni korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych

9,80 10,58 1,55 1,67
3 GrupaK3

Gospodarstwa domowe, odbiorcy indywidualni rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

9,80 10,58 4,37 4,72
4 GrupaK4

Zakłady przemysłowo ? usługowe, myjnie samochodowe – PHU rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego

9,83 10,62 5,23 5,65
 Źródło: UM Zielonka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.