Zmiany w wołomińskiej oświacie?

O zmianach jakie zaszły i jakie są w planie z Haliną Bonecką, dyrektorem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie, rozmawia Teresa Urbanowska.

– Niebawem za nami będzie kolejna kadencja władz Wołomina, można rzec: władz pod znakiem kobiet. To chyba odpowiedni moment, by podsumować ten czas i porozmawiać o przyszłości.
– Zapowiedź Pani Burmistrz Elżbiety Radwan, że oświata będzie objęta szczególnymi względami, moim zdaniem, została spełniona. Oczywiście nie oznacza to, że już nic nie ma do zrobienia. Dość daleka jeszcze droga do doskonałości. Żeby te drogę w jakiś sposób określić i wyznaczyć, została opracowana i wdrożona „Strategia rozwoju edukacji w Gminie Wołomin na lata 2018 – 2025”. Jest to ważny dokument oświatowy, także w kontekście finansowania zadań edukacyjnych. Mamy nadzieję, że w sposób płynny będziemy realizować cele i zadania określone w tym dokumencie. Są to nie tylko zadania edukacyjne, ale również zadania, w wyniku których wyposażenie szkół i przedszkoli w nowoczesne środki dydaktyczne znacznie się poprawi. Początek jest już uczyniony. W kilku szkołach, w roku szkolnym 2017/2018 realizowany był projekt „MoboLab – roboty i tablety w Twojej szkole”. Partner wiodący to Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Gmina Wołomin to Partner nr 1, a Miasto Zielonka – Partner nr 2. Projekt finansowany jest z Funduszy Europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna”, Poddziałanie 10.1.2 „Edukacja ogólna w ramach ZIT”. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji informatycznych z zakresu programowania i wykorzystywania technologii mobilnych w uczeniu się, a także kreatywności, innowacyjności i umiejętności współpracy w zespole. Na realizację zadań  Gmina Wołomin  otrzymała dofinansowanie w wysokości  107 950,00 zł.
Ponadto Gmina pozyska kolejne środki zewnętrzne na realizację nowych projektów (ocena wniosków już się dokonała), dzięki którym będzie dużo zajęć rozwijających i wyrównawczych, zaś szkoły pozyskają nowoczesne środki dydaktyczne.
Tym projektem będzie projekt pn. „Patrząc w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 805 uczniów oraz unowocześnienie bazy techniczno-dydaktycznej sześciu szkół w zakresie doposażenia łącznie 39 pracowni,
w tym jednej pracowni robotyki w SP nr 3, w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne TIK, narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki w oparciu o metodę eksperymentu. Realizacja projektu: lata 2018 – 2020. Wartość ogółem: 1 881 526,00 zł. Przyznane dofinansowanie: 1 787 450,00 zł. Kolejne projekty w trakcie pisania wniosków.
Zależy nam również bardzo na zmianie (poprawie) wizerunku szkoły, chcemy żeby była to „szkoła ucząca się”, szkoła, w której każdy uczeń będzie mógł się realizować, a nauczyciel będzie kreatywny i otwarty na aktywności ucznia.
– Projekty, o których pani wspomina, to projekty, które powstały w Urzędzie?
– Tak, z punktu widzenia formalno – prawnego, jednakże treści merytoryczne to efekt pracy nauczycieli i dyrektorów, ponieważ zajęcia rozwijające i wyrównawcze muszą być odpowiedzią na konkretne potrzeby uczniów. Bez współpracy ze szkołami napisanie dobrego projektu nie byłoby możliwe. Sukces jest wspólny – pracowników Urzędu i dyrektorów szkół, w szczególności Pana Łukasza Kupiec, Pani Jolanty Gagała, pani Agnieszki Kordyzon – Andrzejewskiej i pana Tomasza Kozłowskiego. Wielkie dzięki dla nich.
– Te dane rzeczywiście robią wrażenie, ale pieniądze to nie wszystko. Szczególnie dla systemu edukacyjnego ważne jest jego otwarcie na ludzi, dialog i współpraca.
– Pewnie, pieniądze nie są najważniejsze, jednakże bez środków finansowych oświata nie mogłaby funkcjonować – trywialne, ale prawdziwe. Potrzeby szkół i przedszkoli są nadal duże, ale robimy co możemy. I tak w  2018 roku, w szkołach i przedszkolach przeprowadzono remonty na ogólną kwotę 341 000,00 zł. W ramach Budżetu Obywatelskiego szkoły i przedszkola zyskały łącznie 477 998,00 zł – podziękowania dla aktywnie głosujących, w tym rodziców uczniów i dzieci przedszkolnych.
Inicjatywą Pani Burmistrz jest budowa placów zabaw dla dzieci niepełnosprawnych – pierwszy powstaje przy Przedszkolu w Duczkach. Kolejne w przyszłości.
Zakończono termomodernizację w Szkoły Podstawowej w Czarnej i Sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wołominie. Następne w kolejce.
Podpisano także umowę na budowę przedszkola przy SP nr 7 w Wołominie.
Ale rzeczywiście ludzie w edukacji są najważniejsi. Z inicjatywy pani Burmistrz działała Wołomińska Rada Oświatowa. Początki były trudne.  Rada Oświatowa miała niezaprzeczalny  udział w opracowaniu Strategii, przy okazji podziękowania dla Mazowieckiego Forum Biznesu Nauki i Kultury, które bardzo nas wspomogło w diagnozowaniu stanu oświaty wołomińskiej.
Obecnie rada nie działa, ponieważ zakończyła się jej kadencja. Planujemy jednak pewne zmiany w regulaminie działania rady i chcielibyśmy nowego otwarcia w przyszłej kadencji.
To, że człowiek jest ważny dla obecnej burmistrz potwierdza podejście do systemu wynagradzania pracowników obsługi i administracji zatrudnionych w szkołach i przedszkolach. Od wielu lat mówiło się, że ta grupa pracowników jest zbyt słabo wynagradzana, wręcz były dysproporcje pomiędzy wynagrodzeniem pracowników z długoletnim stażem i wynagrodzeniem pracowników rozpoczynających pracę. Obecnie nie ma takiego pracownika, którego wynagrodzenie zasadnicze byłoby niższe niż 2100,00 zł.
Pamiętamy również o nauczycielach – w najbliższym czasie Rada Miejska będzie procesować
– Dziękuję za rozmowę.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.