Zmiany w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wynikające z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

W dniu 9 listopada 2016 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Jakich zmian możemy spodziewać się w najbliższym czasie ?
1. W zakresie prawa pracy:
? pracodawca podlegający nadzorowi KNF będzie miał prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie informacji w zakresie skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
? obowiązek wydawania regulaminu pracy i wynagradzania będą mieli pracodawcy którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników;
? u pracodawców zatrudniających co najmniej 20 i nie więcej niż 50 pracowników regulaminy będą wprowadzane, jeśli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z takim wnioskiem;
? nastąpi wydłużenie i ujednolicenie terminów odwołań do sądu pracy; wydłuży się z 7 do 21 dni termin na wniesienie przez pracownika odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę;
? wydłuży się z 14 do 21 dni termin na złożenie odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz termin na żądanie nawiązania umowy o pracę;
? pracodawcy zostaną zwolnieni z obowiązku wystawiania cząstkowego świadectwa pracy po każdym zakończonym 2 letnim okresie pracy; cząstkowe świadectwo pracy będą wystawiać tylko na pisemny wniosek pracownika, w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania;
? obowiązek tworzenia funduszu socjalnego w zakładzie pracy lub wypłacania świadczenia socjalnego będą mieli pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
2. W zakresie ubezpieczeń społecznych:
? będą złagodzone rygory przewidziane na wypadek zgłoszenia nieprawidłowych danych, od których uzależniona jest wysokość składki ubezpieczeniowej. Jako generalną zasadę przyjmuje się, że sankcja w postaci podwyższonej składki zostanie nałożona dopiero po bezskutecznym wezwaniu płatnika przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
? dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego o których mowa w art. 40 ustawy o SUS (informacje o zwaloryzowanej wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne, składek podlegających odprowadzeniu do OFE lub na subkonto ZUS) oraz koncie płatnika składek art. 45 ustawy o SUS (informacje o liczbie pracowników za których opłacana jest składka na Fundusz Emerytur Pomostowych, rozliczeniach należnych składek, wypłaconych przez płatnika zasiłków oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych podlegających zaliczeniu na poczet składek oraz innych składek pobieranych przez ZUS) będą udostępniane sądom, prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, PIP, Straży Granicznej, komornikom sądowym, organom egzekucyjnym, ośrodkom pomocy społecznej oraz innym instytucjom publicznym.
Stan na dzień 14.11.2016 r.

http://www.sklodowscy.pl/aktualnosci/warto-wiedziec/zmiany-w-zakresie-prawa-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych-wynikajace-z-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-celu-poprawy-otoczenia-prawnego-przedsiebiorcow

Opracowała: Halina Raszka vel Rzepa
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

reklama skłodowscy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.