Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w 2019 roku

Klembów - Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych w 2023 roku

Wójt Gminy Klembów informuje, iż producenci rolni, będący w posiadaniu lub współposiadaniu gruntów położonych na terenie Gminy Klembów, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości kwoty zwrotu określonej na 2019 r., w dwóch terminach:

  1. od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego
  2. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

  1. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
  2. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną  nie posiadającej osobowości prawnej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Natomiast za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione lub zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowi przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną  zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wójt wydaje decyzję ustalając  wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2019 r. przelewem, na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku lub w kasie , w terminie:

    1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
    2. od dnia 1 października do dnia 31 października – w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466).

Obowiązuje wzór wniosku w załączeniu . Wniosek o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w 2019 roku 871 kB

Źródło: UG Klembów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.