Nowy Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie już działa. W ciągu 2 najbliższych lat będzie zajmował się m.in. diagnozowaniem problemów i podejmowaniem działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, a także służył wsparciem i pomocom jej ofiarom.

4 listopada Burmistrz Wołomina powołał skład zespołu na kolejną 2-letnią kadencję. W 12-osobowym zespole znaleźli się przedstawiciele podmiotów, działających na terenie gminy Wołomin, m.in. Ośrodka Opieki Społecznej, Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, Sądu Rejonowego czy szkół i przedszkoli. Na pierwszym spotkaniu 6 listopada wybrano przewodniczącą, którą została pani Danuta Graszka z Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Zespół zajmie się realizacją ?Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Wołomin na lata 2014 ? 2017?, który będzie przedmiotem obrad na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Zadaniem zespołu będzie integrowanie i koordynowanie działań podmiotów zajmujących się przemocą poprzez diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą, inicjowanie interwencją w środowisku dotkniętym przemocą, a także rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwości udzielenia pomocy w środowisku lokalnym i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Zespół działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie. Posiedzenia odbywać się będą w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie należy do zadań własnych gminy. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: Krzysztof Przybyszewski – przedstawiciel Komendy Policji w Wołominie, Alicja Kalata – przedstawicielka Sądu Rejonowego w Wołominie, Magdalena Powierża – przedstawicielka Prokuratora Rejonowego w Wołominie, Urszula Plata-Paćkowska – przedstawicielka Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie, Maria Wytrykowska – przedstawicielka szkół gminy Wołomin, Jadwiga Gawkowska – przedstawicielka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Tomasz Kryński – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, Danuta Graszka – przedstawicielka Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie, Beata Michalik – przedstawicielka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie, Gabriela Czarnecka – przedstawicielka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wołominie, Edyta Nejman – przedstawicielka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.