Co każdy rodzic przedszkolaka o rekrutacji wiedzieć powinien

W terminie od 11 marca do 22 marca 2019r. trwać będzie w Ząbkach rekrutacja do przedszkoli. Co się zmieniło w procesie rekrutacyjnym, ilu nowych przedszkolaków przyjmie PP3 „SKRZAT”, kto będzie miał pierwszeństwo przy przyjęciu do przedszkola? – na pytania Aleksandry Olczyk odpowiada Jolanta Salak, dyrektor Publicznego Przedszkola Nr3 „SKRZAT” w Ząbkach.

Jakie zmiany nastąpiły w procesie rekrutacji do przedszkoli w stosunku dla lat ubiegłych?

– Zmiana całego sytemu rekrutacyjnego rozpoczęła się od 2015 roku, kiedy to całkowicie zmieniono zasady naboru do publicznych placówek kierując się prawem powszechnego i równego dostępu do edukacji, wynikającego z podstawowych praw obywatelskich określonych w Konstytucji.

Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe , Burmistrz Miasta Ząbki w drodze zarządzenia ustala terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na kolejny rok szkolny do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach oraz zasady i harmonogram rekrutacji.

Radykalną zmianą w naborze kandydatów stało się to, że dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną na czele z przewodniczącym komisji, która przeprowadza postępowanie na wolne miejsca działając zgodnie z ustalonym harmonogramem i w drodze postępowania kwalifikuje kandydatów do przedszkola. W kolejnym etapie, po potwierdzeniu przez rodzica zakwalifikowanego kandydata, przyjmuje się go do przedszkola.

Odnosząc się do ostatnich zmian w procesie rekrutacji kluczowe jest wdrożenie i uruchomienie elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie naszej Gminy. Rodzice, tak jak i w roku ubiegłym, w celu zapisania dziecka do przedszkola wprowadzają do systemu dane dziecka i dokonują rejestracji wniosku o przyjęcie do przedszkola za pośrednictwem platformy. Zarejestrowany wniosek muszą wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru razem z dokumentami potwierdzającymi kryteria. Chcę jednak uspokoić tych Państwa, którzy z różnych względów nie będą mogli rejestracji wykonać samodzielnie. W takim przypadku rodzic może udać się do placówki pierwszego wyboru, w której pracownik przedszkola wprowadzi i zarejestruje wniosek.

– Które z dzieci będą miały pierwszeństwo przy przyjęciu do przedszkola?

Jak już wspomniałam rekrutacja do placówek publicznych w tym przedszkoli odbywa się na wolne miejsca, na wniosek rodzica w drodze postępowania rekrutacyjnego. Zgodnie jednak z art. 131 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe pierwszeństwo przy przyjęciu do przedszkola mają dzieci zamieszkujące na terenie gminy, w naszym przypadku są to dzieci zamieszkujące na terenie Ząbek.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunek na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w art.131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – tzw. kryteria ustawowe, jest to: wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie lub objęcie kandydata pieczą zastępczą. Wszystkie te kryteria mają jednakową wartość i dają pierwszeństwo przy przyjęciu do przedszkola.

Kryteria dodatkowe określone przez organ prowadzący w Uchwale Rady Miasta Ząbki są brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Ma to miejsce w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

– Czy rodzice mogą wybrać dowolne przedszkole z terenu swojej gminy?

Tak. Pod warunkiem, że będzie to przedszkole publiczne prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego lub publiczne prowadzone przez osobę prywatną. Lista tych placówek jest dostępna w systemie elektronicznym i rodzice mają możliwość zapoznania się z ofertą poszczególnych placówek posiadając jednocześnie pełną swobodę wyboru i dostosowania do swoich potrzeb i oczekiwań. Obecnie z tego co wiem na terenie Miasta Ząbki funkcjonują 3 placówki publiczne prowadzone przez Miasto Ząbki oraz 7 prowadzonych przez osoby prywatne lub fizyczne.

– Na jakim poziomie kształtują się opłaty za opiekę przedszkolną?

– Opłaty obowiązkowe nie są wysokie. Każde dziecko zgodnie z art. 13 ustawy Prawo Oświatowe korzysta z 5 godzin dziennie bezpłatnego nauczania w ramach realizacji podstawy programowej. Rodzice ponoszą jedynie opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę zajęć ponad te 5 godzin. Z opłat całkowicie zwolnione są dzieci 6 –letnie objęte wychowaniem przedszkolnym. Dodatkowo rodzice płacą 10 zł za 3 posiłki dziennie. Poza tym mogą korzystać z wielu ulg, które im przysługują z tytułu np. posiadania Powiatowej Karty Takrodzina, ulg na drugie dziecko korzystające równocześnie z pierwszym dzieckiem z wychowania przedszkolnego. Całkowite zwolnienie z opłat za wychowanie przedszkolne przysługuje na trzecie lub kolejne dziecko korzystające równocześnie w wychowania przedszkolnego oraz dzieciom posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię wczesnego wspomagania rozwoju.

– Ile miejsc czeka w „SKRZACIE” na nowych przedszkolaków?

W „SKRZACIE” w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 na tę chwilę dysponujemy 71 miejscami dla dzieci z rocznika 2016 oraz 20 miejscami dla dzieci z roczników 2014, 2013. Rodzice naszych przedszkolaków do 8 marca podpisują deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, więc liczba miejsc może się jeszcze zmienić. Ponadto informuję, że gmina czyni starania dotyczące uruchomienia pięknych dwóch sal na poddaszu. Jeśli to się uda, a taki jest plan, to przedszkole od września 2019 roku dysponowałoby dodatkowymi 50 miejscami.

– Na co mogą liczyć podopieczni PP3 „SKRZAT”?

Publiczne Przedszkole Nr3 „SKRZAT” jest prestiżową placówką z 30 letnią tradycją, doskonale wyposażonym, przystosowanym do potrzeb dzieci niepełnosprawnych budynkiem. Zapewniamy opiekę 425 przedszkolakom w 17 grupach. W przedszkolu tworzymy grupy ogólnodostępne, w których realizowana jest edukacja włączająca, skierowana głównie na specyficzne potrzeby dzieci. Mogą one liczyć u nas na wsparcie pedagogów specjalnych, którzy podejmując indywidualną pracę zapewniają wyspecjalizowaną opiekę. W przedszkolu do dyspozycji dzieci pozostają nauczyciele specjaliści: trzech logopedów, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny oraz fizjoterapeuta. Przedszkole oprócz działań podejmowanych w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych, posiada szeroką ofertę zajęć kierowanych do dzieci zdolnych. Spośród wielu na uwagę zasługują warsztaty muzyczne i plastyczne oraz kółko teatralne dla dzieci wykazujących uzdolnienia artystyczne. Zapewniamy wysoce wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która na co dzień dba o bezpieczeństwo i dobre warunki do edukacji najmłodszych. Nauczyciele realizując podstawę programową wychowania przedszkolnego w trosce o wszechstronny rozwój przedszkolaków codziennie w swojej pracy uwzględniają cele i założenia programów wychowania przedszkolnego, rozszerzając je o programy własne, program wychowawczy: „Bądź dobrze wychowany”, program profilaktyczny „Bezpieczny Skrzat”. Celem tych programów jest kształtowanie właściwych postaw i zachowań u dzieci w zakresie funkcjonowania społecznego oraz bezpieczeństwa, które jest najważniejszym priorytetem placówki.

W przedszkolu, którym kieruję podejmowane jest wiele działań i innowacji pedagogicznych. Uczestniczymy w realizacji międzynarodowych projektów w ramach europejskiej współpracy placówek e – Twinning. Podejmujemy szereg działań w zakresie owocnego przygotowania i wyposażenia dzieci w kompetencje i umiejętności pozwalające osiągnąć im sukces w kolejnym etapie edukacyjnym. Dzieci na co dzień korzystają z tablic interaktywnych, uczestniczą w zajęciach kodowania oraz programowania.

Rodzicom dajemy wsparcie, rzetelną informację o dziecku oraz konstruktywne wskazówki do pracy w domu. Organizujemy warsztaty i konsultacje, służymy radą i dobrym słowem.

Dzieciom nowo przyjętym proponujemy cykl spotkań adaptacyjnych, które pozwalają na wzajemne poznanie się dzieci i ich rodziców z wychowawcami oraz warunkami panującymi w naszym przedszkolu. Spotkania w ramach realizacji programu „Adaptacja na piątkę” pozwala na zmniejszenie stresu związanego z rozpoczęciem edukacji przedszkolnej. Pierwsze spotkania z rodzicami i dziećmi są rozłożone w czasie i rozpoczynają się już w czerwcu. Szczegółowe informacje zainteresowani rodzice znajdą na naszej strony internetowej: www.eskrzat.pl.

– Co poradziłaby Pani rodzicom, których dzieci nie dostały się do przedszkola?

Podstawowym warunkiem dostania się do publicznego przedszkola na terenie Miasta Ząbki jest potwierdzenie, że jest się jego mieszkańcem, zatem należy się zameldować lub złożyć stosowny dokument do Urzędu Skarbowego i odprowadzić podatki na rzecz Ząbek. Rodzice zamieszkujący na terenie Ząbek, którzy zawnioskują o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola i wezmą udział w postępowaniu rekrutacyjnym miejsce w przedszkolu otrzymają. Jednak aby ich dzieci dostały się do wymarzonego przez nich przedszkola muszą zadbać o to, aby spełnić jak najwięcej kryteriów dodatkowych, które generują pozycję na liście zakwalifikowanych

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.