Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Zatrudniam pracownika, któremu komornik ściąga wynagrodzenie za pracę. Na prośbę pracownika, zacząłem wypłacać pracownikowi wynagrodzenie ?do ręki?. Niedługo też przyszło do mnie pismo od komornika nakładające na mnie grzywnę, czy słusznie?

Naruszenie przez pracodawcę, czyli w tym przypadku Pana, podstawowych obowiązków związanych z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego z wynagrodzenia za pracę zatrudnianego pracownika może wiązać się z negatywnymi skutkami prawnymi np. nałożeniem grzywny na pracodawcę w wysokości do dwóch tysięcy złotych. Ponadto zgodnie z art. 886. § 1 kodeksu postępowania cywilnego grzywna może być powtórzona, jeżeli pracodawca nadal uchyla się od wykonania nałożonych na niego czynności w dodatkowo wyznaczonym terminie. Wymierzenie grzywny jest obligatoryjne i następuje z urzędu. W przypadku, gdy pracodawcą nie jest osoba fizyczna, grzywna zostaje nałożona na pracownika, wspólnika lub osobę uprawnioną do reprezentowania pracodawcy. Natomiast gdy pracodawcą jest jednostka organizacyjna, grzywna może zostać nałożona na pracownika tejże jednostki, który zajmuje się prowadzeniem egzekucji z wynagrodzenia za pracę zatrudnianego pracownika Pracodawca może zostać ukarany m.in. za naruszenie obowiązku przekazywania, w zależności od rodzaju zajęcia, zajętego wynagrodzenia bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu albo komornikowi; nieprzekazanie informacji komornikowi o istnieniu przeszkód w przekazywaniu zajętego wynagrodzenia wierzycielowi oraz o rodzaju tych przeszkód; ponadto w sytuacji rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, którego wynagrodzenie podlegało zajęciu, nie zawarcie wzmianki o zajęciu należności w wydanym pracownikowi świadectwie pracy. Co więcej podstawą do nałożenia na pracodawcę grzywny będzie odmowa przedstawienia, na wezwanie komornika, zestawienia periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę. Grzywna może zostać nałożona na pracodawcę również w przypadku odmowy przekazania środków pieniężnych.

Pracodawca musi respektować postanowienia organu egzekucyjnego i liczyć się z konsekwencjami swoich działań, w sytuacji zatrudnienia pracownika, przeciw któremu prowadzone jest postępowanie egzekucyjne z wynagrodzenia za pracę.

Aldona Dzwonkowska