Galimatias decyzyjny

Rozmowa z członkami Zarządu Związku
Kupców Powiatu Wołomińskiego w składzie: Roman Borowski,
Wiesława Majewska, Elżbieta Pierzchalska, Czesława Przychodzeń i
Cezary Pędzich

– Pod koneic ubiegłego roku, Starsotwo
Powiatu Wołomińskiego wydało pozwolenie na budowę obiektu handlowego,
na terenie po byłej hucie szkła. Macie Państwo zastrzeżenia do tej
decyzji. Czego one dotyczą?
– Uważamy, że pozwolenie na budowę
zostało wydana nieprawidłowo. Naszym zdaniem wydano decyzję
w
oparciu o niekompletne warunki zabudowy. Gmina wydała warunki w dwóch
częściach, a z wydanego pozwolenia wynika, że Starsotwo opierało się
tylko na części pierwszej.
– Co to oznacza?
– Pierwsze warunki na
budowę tego obiektu gmina wydała 11 grudnia
2001 roku, za kadencji
burmistrza Pawła Solisa. Ponieważ treść tych warunków nie była
zgodna
z delaracjami inwestora, który informował kupców
o
planach chęci budowy budynku produkcyjno-magazynowego, w lutym 2002
roku doszło do porozumienia zarządu ZKPW z inwestorem. Inwestor
zobowiązał sie do wystąpienia o zmianę warunków zabudowy.
Efektem jest wydana 28 lutego 2002 roku decyzja o warunkach zabudowy
częściwo zemieniająca tą wcześniejszą. Według nas obie te decyzje są
ważne łącznie, ponieważ decyzja późniejsza w części zmieniła
decyzję pierwszą. Pozwolene na budowę wydane pod koneic 2003 roku
uwzględnia tylko wcześniejszą wersję warunków zabudowy. Naszym
zdaniem jest ono sprzeczne z podjętymi wcześniej ustaleniami.
– Do
kogo właściwie macie w tej sprawie uwagi?
– Nasze uwagi głównie
dotyczą pracy urzędu starosty. Wydając pozwolenie na budowę starosta
nie uznał ZKPW za stronę. Przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy
byliśmy za stronę uznani.
– Czego się obawiacie?
– Naszym zadaniem
jest obrona interesów naszych członków. Obawiamy się,
że powstanie obiekt obcej sieci handlowej.
– W ostatnim czasie gmina
przystąpiła do procedury wydania warunków zabudowy na podobny
obiekt w innej części miasta. Tu również ZKPW nie został
uznany za stronę. Co sądzicie o tej sytuacji?
– Jest to sprawa
złożona. W/g naszej wiedzy inwestor stara się o warunki zabudowy na
obiekt handlowy o powierzchni całkowitej ponad 4000 m2, jednocześnie
trwa procedura zmierzająca do opracowania Szczegółowego Planu
Zagospodarowania dla tego terenu /Teligi róg Lipińskiej/.
To
plan szczegółowy ma zadecydować o uznaniu lub odrzuceniu
wniosku inwestora. Uważamy, że
w opracowywanym projekcie pomimo
planów inwestora nie może znaleźć się miejsce na tak duży
obiekt handlowy. Sądzimy, że głos decydujący o kształcie projektu
przygotowywanego na koszt Gminy ma Burmistrz.
W Studium
Uwarunkowań Rozwoju Miasta i Gminy Wołomin, dla omawianego terenu
przewidziano funkcje mieszkaniowo-usługowe, a więc nie
usługowo-handlowe, nie usługowo-mieszkaniowe, tylko
mieszkaniowo-usługowe. Nie ma więc obaw, że inwestor będzie
pokrzywdzony zmianą planu na niekorzystny z punktu widzenia wartości
gruntu.
Mało tego, w starym nieważnym już Planie Zagospodarowania
obowiązywała również zabudowa mieszkaniowo-usługowa.
Kilka lat
temu na zlecenie Zarządu Miasta opracowano studium określające wpływ
powstania dużych obiektów handlowych na rozwój miasta
i na funkcjonowanie rodzimego handlu. Studium jednoznacznie określa
ten wpływ jako niekorzystny nie tylko dla istniejącego handlu, ale i
dla funkcjonowania całego miasta.
Jak widzimy nie brakuje argumentów
przemawiających za utrzymaniem
w tworzonym Planie Szczegółowym
Zagospodarowania funkcji mieszkaniowo-usługowych dla tego terenu.
Było by to też zgodne z duchem uchwały przyjętej przez obecną Radę
Miasta w 2003 roku, ograniczającą rozwój dużych obiektów
handlowych na terenie miasta.

Rozmawiała Teresa Urbanowska