Informacja Burmistrza Miasta Zielonka

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068) Burmistrz Miasta Zielonka, jako zarządca drogi, informuje, że przygotowywana jest dokumentacja projektowa przebudowy / budowy dróg:

  1. ulicy Nauczycielskiej;
  2. ulicy Młodzieżowej;
  3. ulicy Polnej;
  4. ulicy Jagiellońskiej;
  5. ulicy J. Gromali;
  6. ulicy Pogonowskiego.

W ramach realizacji wyżej wymienionej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniony będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

W związku z powyższym zgłoszenie zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego należy kierować w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka.

Zgodnie z art. 4 pkt 15a ww. ustawy kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

  1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami ruchu drogowego,
  2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Ponadto informuję, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszt wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach planowanego przedsięwzięcia Urząd Miasta Zielonka nie będzie lokalizował ww. kanału w pasie drogowym zgodnie z art. 39, ust. 6 pkt 2 ustawy o drogach publicznych.

Dodatkowe informacje dotyczące planowanej inwestycji drogowej można uzyskać pod numerem telefonu (22) 761-39-08, 22 761-39-00 w godzinach:

poniedziałek: 8.00-17.00,
wtorek ? czwartek: 8.00-16.00,
piątek 8.00 ? 15.00.

Informacja w powyższej sprawie zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta Zielonka www.zielonka.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa – uke@uke.gov.pl .

Źródło: UM Zielonka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.