IV Sesja Rady Miasta Kobyłka

IV Sesja Rady Miasta Kobyłka

 IV Sesja Rady Miasta Kobyłka odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 roku o godzinie 14:30. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym na Sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

Porządek IV sesji Rady Miasta Kobyłka:

 1. Otwarcie IV sesji Rady Miasta.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad oraz zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z LXXVII Sesji Rady Miasta Kobyłka.
 4. Zatwierdzenie protokołu z I Sesji Rady Miasta Kobyłka.
 5. Zatwierdzenie protokołu z II Sesji Rady Miasta Kobyłka.
 6. Zatwierdzenie protokołu z III Sesji Rady Miasta Kobyłka.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kobyłka z działalności między sesjami.
 8. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta Kobyłka z działalności między sesjami.
 9. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Kobyłka za 2023 r.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2024-2043.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Kobyłka na 2024 rok.
 12. Raport o stanie Miasta Kobyłka za rok 2023.a) przedstawienie raportu o stanie Miasta Kobyłka za rok 2023;b) debata nad raportem;c) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kobyłka wotum zaufania.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za rok 2023:a) sprawozdanie finansowe Miasta Kobyłka za rok 2023;b) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za rok 2023;c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Burmistrza Miasta Kobyłka sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2023 rok;d) informacja o stanie mienia Miasta Kobyłka;

  e) dyskusja;

  f) głosowanie.

 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kobyłka z tytułu wykonania budżetu za rok 2023;a) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kobyłka w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kobyłka za rok 2023;b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kobyłka za 2023 rok;c) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kobyłka za 2023 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta Kobyłka.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części osiedla Maciołki w Kobyłce.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kobyłka.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kobyłka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłaty za te usługi
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kobyłce.
 21. Postulaty, Wnioski i Oświadczenia Radnych.
 22. Pytania od mieszkańców.
 23. Zamknięcie IV sesji Rady Miasta Kobyłka.

Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka

Sylwia Jaźwińska

Więcej informacji z Kobyłki

Od pomysłu do działania: spotkanie w UM Kobyłka

Od pomysłu do działania: spotkanie w UM Kobyłka

Przedstawiciele Zarządu Powiatu oraz władz Kobyłki spotkali się, aby omówić kluczowe zagadnienia dotyczące infrastruktury drogowej. Samorządowcy debatowali nad przejęciem i przekazaniem dróg oraz [...]
0 komentarzy
Kino Plenerowe w Kobyłce

Kino Plenerowe w Kobyłce

UM Kobyłka zaprasza serdecznie na kolejny seans Kina Plenerowego w Kobyłce, 24 lipca 2024 r. (środa) o godz. 21:00 na terenie OSiR WICHER Kobyłka, [...]
0 komentarzy
Spotkanie kobyłkowskich Mam

Spotkanie kobyłkowskich Mam

Spotkanie Kobyłkowskich Mam odbędzie się 18 lipca 2024 r. o godz. 9:30 – zbiórka przy Placu 15-ego Sierpnia. Więcej informacji z Kobyłki [...]
0 komentarzy
Nowe nominacje w Urzędzie Miasta Kobyłka

Nowe nominacje w Urzędzie Miasta Kobyłka

W poniedziałek, 1 lipca br. burmistrz Miasta Kobyłka ogłosił powołanie dwojga nowych zastępców. Funkcje te  obejmują Paulina Tlaga oraz Wojciech Reutt. Obie osoby [...]
0 komentarzy
Seanse Kina Plenerowego w Kobyłce

Seanse Kina Plenerowego w Kobyłce

Wakacyjne wieczory w Kobyłce zapowiadają się wyjątkowo filmowo! W ramach letnich wydarzeń kulturalnych miasto zorganizowało cykl seansów Kina Plenerowego, które są świetną okazją [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.