Konkurs na Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ząbkach

Burmistrz Miasta Ząbki zaprasza osoby zainteresowane objęciem funkcji Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ząbkach do udziału w konkursie.

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) oraz zgodnie z uchwałą
Nr XVIII /165/ 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Ząbki na rok 2020 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ząbki na rok 2020 do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ząbkach należy:

a) inicjowanie działań w zakresie prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu;

b) podejmowanie czynności związanych z kontrolą obrotu detalicznego napojami alkoholowymi na terenie Miasta;

c) wydawanie na wniosek Burmistrza opinii w sprawach dotyczących realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Ząbki

d) podejmowanie czynności w zakresie procedury przygotowawczej związanych z zadaniami ustawowymi Komisji, w tym czynności związanych z przygotowaniem wniosku do sądu w sprawie orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

 1. Do zadań Przewodniczącego Komisji należeć będzie w szczególności:
  • sprawowanie merytorycznego nadzoru nad pracami Komisji;
  • reprezentowanie Komisji przed organami gminy i na zewnątrz;
  • zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie posiedzeniu;
  • powiadamianie członków Komisji o terminie, miejscu i ustalonym porządku posiedzenia;
  • ustalanie podejmowanych tematów i porządku posiedzeń;
  • współpraca z podmiotami zajmującymi się problematyką rozwiązywania problemów alkoholowych;
  • sporządzanie sprawozdania z wykonania programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

      2. Wymagania niezbędne :

 • wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe;
 • przeszkolenie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • znajomość ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
  o przeciwdziałaniu narkomanii.

      3. Wymagania dodatkowe: minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie    prowadzenia działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, umiejętność współpracy i bezkonfliktowość, terminowość i sumienność w wykonywaniu zadań, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista, uczciwość, sumienność, rzetelność, kreatywność.

      4. Informacja o warunkach pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ząbkach:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ząbkach odbywa posiedzenia 2 razy w miesiącu kalendarzowym w siedzibie Punktu Konsultacyjnego Komisji w Ząbkach, przy ul. 3 Maja 14/16.

Za pracę w Komisji przysługuje miesięczna dieta w wysokości określonej w Uchwale
Nr XVIII /165/ 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 listopada 2019 r.

      5. Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, przeszkolenie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także zwięzłą koncepcję funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ząbkach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości w kolejnych latach.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę tylko wybranych kandydatów.

  6. Wnioski należy składać w terminie do dnia 19 czerwca 2020 r. w następujący sposób:

a) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, w zamkniętych kopertach, lub

b) przesłać pocztą (decyduje data wpływu) z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ?konkurs na Przewodniczącego GKRPA”, lub

c) przesłać za pośrednictwem ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu konkursowym.

Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.bip.zabki.pl ? ?oferty pracy?
oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach.

Złożonych dokumentów Urząd Miasta Ząbki nie zwraca, oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

7. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Miasto Ząbki z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki. To, w jakich celach przetwarzamy Państwa dane wynika z przepisów prawa. Szczegółowo kwestie te zostały opisane na stronie internetowej www.zabki.pl w zakładce „Dane osobowe”.

Pliki do pobrania

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277).
 • Uchwała Nr XVIII /165/ 2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 listopada 2019 r.
  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Ząbki na rok 2020 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ząbki na rok 2020.

Więcej informacji z Ząbek

Mistrzostwa Europy w Rugby 7 do lat 18 odbędą się w Ząbkach

Mistrzostwa Europy w Rugby 7 do lat 18 odbędą się w Ząbkach

W drugi weekend lipca odbędą się w Ząbkach Mistrzostwa Europy w Rugby 7 do lat 18. O prym na Starym Kontynencie rywalizować będą [...]
0 komentarzy
Utrudnienia i objazdy na drogach powiatowych w Ząbkach

Utrudnienia i objazdy na drogach powiatowych w Ząbkach

Zamknięcie skrzyżowania Batorego – Wyspiańskiego oraz częściowe zamknięcie skrzyżowania ul. Piłsudskiego- Skrajna. Firma ROKOM Sp. z o.o. realizująca na zlecenie Powiatu Wołomińskiego inwestycję [...]
0 komentarzy
Czasowe pogorszenie jakości wody w Zielonce

Przerwa w dostawie wody w Ząbkach

PWiK w Ząbkach informuje o przerwie w dostawie wody w dniu 29.06. (środa) od 11:00 do 13:00 z powodu wymiany wodomierza głównego w [...]
0 komentarzy
Sportowcy z Ząbek odebrali nagrody i wyróżnienia

Sportowcy z Ząbek odebrali nagrody i wyróżnienia

22 czerwca 2022 r. sportowcy z Miasta Ząbki odebrali z rąk Małgorzaty Zyśk, burmistrza Miasta Ząbki nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia zdobyte w [...]
0 komentarzy
Jednogłośne absolutorium, dla Burmistrza, Miasta Ząbki

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki

22 czerwca 2022 r. w sali USC odbyła się sesja absolutoryjna Rady Miasta. Pani Małgorzata Zyśk Burmistrz Miasta Ząbki jednogłośnie otrzymała absolutorium za [...]
0 komentarzy
Przetarg na budowę budynku hali sportowej przy SP 1 w Ząbkach ogłoszony

Przetarg na budowę budynku hali sportowej przy SP 1 w Ząbkach ogłoszony

20 czerwca. ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach. Przedmiotem zamówienia jest budowa hali o [...]
0 komentarzy

Spotkanie konsultacyjne MPA dla Miasta Ząbki

Spotkanie konsultacyjne Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ząbki odbędzie się w Urzędzie Miasta Ząbki (sala ślubów) w dniu 23 czerwca 2022 r. [...]
0 komentarzy
Ząbki - wakacyjne zajęcia z piłki nożnej

Ząbki – wakacyjne zajęcia z piłki nożnej

Klub sportowy UKS Fair Play Ząbki zaprasza na wakacyjne zajęcia z piłki nożnej już od 1 lipca 2022 r. Koszt 60zł/miesiąc. Zapisy: 516 [...]
0 komentarzy
Nowe Ząbki ? centrum kultury

Nowe Ząbki – centrum kultury

Do dnia 30 czerwca 2022 r. prowadzone będą w Ząbkach konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu położonego przy ul. Piłsudskiego i Powstańców, który należał [...]
0 komentarzy
Funkcjonowanie komunikacji w Ząbkach czasie długiego weekendu

Funkcjonowanie komunikacji w Ząbkach czasie długiego weekendu

W  czwartek (16.06) Boże Ciało Ząbkobusy będą kursować wg. rozkładu weekendowego (kursują tylko Ząbki-1 i 3)  W piątek (17.07)  Ząbkowska Komunikacja Miejska funkcjonuje [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.