LGD Równiny Wołomińskiej rozstrzygneła konkursy na 5 milionów złotych

O konkursie na Małe projekty (złożono 122 wnioski ? limit dostępnych środków ? 1 444 977,80 zł.) oraz na Odnowę wsi (15 wniosków ? limit 3 408 096,00 zł.), który trwał od 27 czerwca do 12 lipca bieżącego roku, z Januszem Tomaszem Czarnogórskim, przewodniczącym Rady Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej, rozmawia Teresa Urbanowska.

? Na początek kilka słów przypomnienia o roli i zadaniach Rady w ramach LGD Równiny Wołomińskiej i Programu LEADER.

– Rada jest organem, który każda lokalna grupa działania jest obowiązana posiadać. Do wyłącznej właściwości Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez LGD lokalnej strategii rozwoju. Co najmniej połowę członków Rady stanowić muszą partnerzy społeczni i gospodarczy. Krótko mówiąc ? sprawdzamy zgodność wniosków z przyjętą strategią i wybieramy te, które tę strategię będą realizowały. Obecnie liczy ona 26 członków. Dodam również, że są to przedstawiciele wszystkich gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy. Zakładając to stowarzyszenie w 2008 roku wyszliśmy z bardzo prostego założenia, że aby nasze działania były jak najbardziej przejrzyste wszystkie gminy winny mieć w tym udział i skład osobowy winien to również odzwierciedlać. Rada to organ, w którym współpracują samorządowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

? Jak skomentuje Pan ostatnie nabory?

? Może zacznę od Odnowy wsi. To działanie, ze względu na swój charakter, nakierowane jest na duże działania inwestycyjne ? głównie dla samorządów, ale nie tylko. Wpłynęło 15 wniosków na ogólną kwotę 2 794 740,00.Wszystkie były zgodne z lokalną strategią. Tym razem jednak jestem mile zaskoczony, bo wpłynęły również dwa wnioski od parafii ? w Postoliskach i Sadownem. Proboszczowie postanowili sięgnąć po środki unijne by rewitalizować przestrzeń publiczną w centrach swych miejscowości na terenach należących do parafii, a które służyć będą wszystkim mieszkańcom. Przeważa budowa lub remont świetlic wiejskich, budowa boisk i placów zabaw ? czyli wszystko to, co pozwoli podnieść poziom życia na terenach wiejskich.

– A wodociągi, kanalizacja lub przydomowe oczyszczalnie ścieków?

? Z Programu LEADER te przedsięwzięcia skorzystać nie mogą.

– A co to są Małe projekty?

? MAŁE PROJEKTY to kategoria przypisana LEADEROWI. Podstawą prawną jest tu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Do niedawna były to ?małe? projekty do 25 tys. zł, a obecnie do 50 tys. zł nakierowane na podnoszenie jakości życia na obszarach wiejskich, rozwijanie aktywności społecznej, rozwijanie turystyki i rekreacji, ochronę dziedzictwa narodowego i kulturowego, promowanie produktów i usług o charakterze lokalnym. I tu beneficjentami mogą być zarówno samorządy, ich jednostki, ale również osoby fizyczne i stowarzyszenia.

Muszę przyznać, że ostatni nabór przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Na ten nabór zabezpieczono kwotę 1 444 977,80zł., a wpłynęły 122 wnioski na kwotę? 3 577 780,09 zł.! W związku z tym do realizacji wybraliśmy 56 z nich na kwotę 1 140 112,98 ? zostawiając ?pod kreską? 61 wniosków. Pięć wniosków uznaliśmy za niezgodne z lokalną strategią. Ubolewam nad tym, ponieważ wiele spośród nich było bardzo ciekawych i dobrych merytorycznie ? wpisując się w naszą lokalną strategię. Pragnę jednak w tym miejscu zaznaczyć, że jesienią zarząd LGD przygotowuje jeszcze jeden nabór Małych projektów i jest to szansa dla wielu z tych obecnie nie wybranych.

Ten nabór pokazuje też, jak wielkie jest zapotrzebowanie społeczne na tego typu projekty, zresztą wobec braku już jakichkolwiek możliwości innych źródeł finansowania unijnego. Po prostu unijna perspektywa 2007 ? 2013 już się praktycznie zakończyła i trzeba będzie poczekać na środki z nowego rozdania.

? A może jakieś ciekawe przykłady?

? O tu będę miał bardzo ciężko. Były projekty z dziedziny agroturystki, wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Wspomogliśmy orkiestrę młodzieżową w zakupie instrumentów i budowę pracowni ceramicznej, budowę siłowni na świeżym powietrzu i obywatelskie biuro porad, renowację zabytkowych nagrobków jak i internetowy kiosk informacji turystycznej. Była też wypożyczalnia rowerów, dożynki i plener rzeźbiarski. Jak więc widać tematyka Małych projektów jest bardzo szeroka, ale wszystkie mają jeden cel- podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich.

A z ciekawych projektów już zrealizowanych mogę zarekomendować ? budowę basenu w Długosiodle, Biesiady z książką w Tłuszczu, boiska sportowe w Stryjkach i Jasienicy czy wypożyczalnię rowerów w Ossowie…

? A co dalej?

? Rada dalej pracuje. Zakończył się kolejny nabór wniosków- tym razem na Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Mikroprzedsiębiorstwa. Nabory dedykowane dla przedsiębiorców na terenach wiejskich i dla rolników, którzy chcą rozszerzyć swoją działalność np. o agroturystykę wiejską czy przetwórstwo. Dzięki szkoleniom jakie biuro i zarząd naszej Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej prowadzi na terenie całego obszaru naszego działania, dzięki nowym dwóm punktom, które otworzyliśmy w Wołominie i Wyszkowie, dzięki zaangażowaniu pracowników- poziom większości wniosków składanych przez beneficjentów jest bardzo wysoki. Wiedzą oni jak sporządzić wniosek, by był merytoryczny z kompletem załączników i by wpisywał się dobrze w naszą lokalną strategię.