Lokalna Strategia LGD „RW” 2014-2020

rozpara

LGD Równiny Wołomińskiej realizuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) która jest finansowana z EFRROW w ramach PROW 2014-2020. O główne założenia i planowane efekty LSR na obszarze LGD Równiny Wołomińskiej na lata 2014-2020 pytamy Rafała Rozparę, prezesa organizacji.

– Na jakie problemy i potrzeby lokalne odpowiadają Cele i przedsięwzięcia zawarte w LSR – czyli Lokalnej Strategii Równiny Wołomińskiej?
– Cele i przedsięwzięcia LSR odpowiadają na dwa podstawowe problemy stwierdzone we wszystkich gminach wchodzących w skład LGD RW: Pierwszy to niepewna i trudna sytuacja na rynku pracy a drugi to wykluczenie społeczne i życie ludzi obok siebie. Podstawowym celem LGD w trwającym obecnie okresie programowania są więc działania mające za zadanie rozwiązanie tych dwóch problemów.
– W jaki sposób LGD RW określiła jakie cele powinny być w najbliższych latach realizowane?
– LGD RW nie działa w oderwaniu od obowiązujących przepisów i unormowań dlatego też założone Cele i przedsięwzięcia naszej LSR są zgodne ze wszystkimi celami PROW 2014-2020 i Leader, celu szczegółowego 6B – Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich w ramach priorytetu 6 „wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”.
– Proszę więc o przybliżenie tych celów naszym Czytelnikom.
– Zacznę może od Celu ogólnego 1 LSR. Jest on zapisany jako „Lokalna i społeczna przedsiębiorczość wykorzystująca lokalne rynki potencjały i zasoby. Skierowany jest on do osób fizycznych, bezrobotnych i mieszkańców chcących założyć własną firmę, drugą grupą docelową są MSP zamierzające rozwinąć działalność w oparciu o lokalne zasoby. Operacje realizowane w ramach celu ogólnego 1 LSR. odnosić się będą również do celu dodatkowego Leader 6A – Ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy i celu 3A – Poprawa konkurencyjności głównych producentów w drodze lepszego ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym przez systemy zapewnienia jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów i organizacje międzybranżowe.
– A co ze wspieranymi w poprzedniej perspektywie działaniami społecznymi?
– Nie zapomniano o nich w tej perspektywie. Odpowiada na to zapotrzebowanie Cel ogólny 2. LSR. To właśnie aktywizacja mieszkańców i wsparcie rozwoju obszaru LGD. Jest on  skierowany do NGO’s, parafii i związków wyznaniowych oraz innych podmiotów wskazanych w rozporządzeniu MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020. Operacje wspierane w ramach LSR wykorzystywać mają trendy w turystyce polegające na poznawaniu własnego kraju, tradycji i kultury. Wsparcie infrastruktury turystycznej będzie szczególnie pozytywnie oddziaływać na zidentyfikowanie problemu sezonowości dochodów związanych z branżą turystyczną. Uzasadnieniem do realizacji operacji w ramach celu ogólnego jest również oczekiwanie ze strony mieszkańców obszaru LSR umożliwienia większej aktywności w obszarze kultury i wykorzystania wybudowanych lub wyremontowanych świetlic i innych obiektów na cele kulturalne. Operacje realizowane w ramach celu ogólnego 2 LSR. odnosić się będą poza celem podstawowym Leader 6B do celu dodatkowego 6C – zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na obszarach wiejskich oraz podnoszenie poziomu korzystania z nich i poprawianie ich jakości. Powiązanie to następować będzie poprzez udostępnienie zasobów kulturowych, przyrodniczych i turystycznych obszarów wiejskich.

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.