Mariusz Astasiewicz radca prawny: Odnowienie umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych

Każdy, kto ma samochód, pojazd mechaniczny, ma też obowiązek go ubezpieczyć ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy. Na pytanie co to jest pojazd mechaniczny należy odpowiedzieć, że są to: pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower i przyczepę określone prawie o ruchu drogowym, ale także pojazd wolnobieżny (pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego), z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa.
Umowa ubezpieczenia OC obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ale także za szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność. Co istotne Umowa obejmuje również szkody, będące następstwem zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia.
Umowę ubezpieczenia OC zawiera się na okres 12 miesięcy. Jeżeli ubezpieczony nie chce kontynuować ubezpieczenia w danym zakładzie, musi taką umowę wypowiedzieć najpóźniej na 1 dzień przed końcem polisy. Jeżeli tego nie zrobi ? umowa zostaje odnowiona i zostaje automatycznie zawarta nowa umowa na kolejne 12 miesięcy. Zakład ubezpieczeń musi zostać powiadomiony o wypowiedzeniu na piśmie, przy czym ustawa nie przewiduje tu rygoru nieważności, gdy nie zachowa się formy pisemnej. W praktyce więc takie umowy wypowiadane są także mailem. W przypadku nadania oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy przesyłką listową, za chwilę jego złożenia uważa się datę nadania oświadczenia w placówce pocztowej operatora wyznaczonego
W razie zawarcia odnowionej umowy zakład ubezpieczeń jest obowiązany potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia jest polisa ubezpieczeniowa. Nie stanowi ona więc sama w sobie umowy, a jest jedynie potwierdzeniem jej zawarcia.
Nie później niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa została zawarta, ubezpieczyciel musi wysłać ubezpieczającemu informacje o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia i przedstawić w niej podstawowe parametry przyszłej umowy (wysokość składki, możliwość rekalkulacji składki, pouczenie o możliwości wypowiedzenia umowy dotychczasowej i o skutkach wypowiedzenia i jego braku).
Informacja ta powinna być wysłana w postaci elektronicznej (np. mailem, gdy ubezpieczający wyraził uprzednio na to zgodę), bądź w formie pisemnej, w sposób umożliwiający niezwłoczne poinformowanie ubezpieczającego.
Kolejna umowa jednak nie zostaje zawarta w trybie prolongacji, m.in. gdy nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy. Wtedy odpowiedzialność ubezpieczyciela kończy się z upływem okresu 12 miesięcy.
Od wielu lat istniał problem tzw. podwójnego ubezpieczenia, który został rozwiązany przez Ustawodawcę i do umów zawartych po 11.02.2012 r. stosuje się taką regulację:
Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń i co najmniej jedna z umów ubezpieczenia została zawarta w trybie ?odnowienia?, umowa zawarta w tym trybie może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie. Jednak, gdy ubezpieczający wypowie taką umowę, ubezpieczyciel może żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, przez który ponosił odpowiedzialność.
I co ciekawe, w sytuacji, gdy doszło do zawarcia kilku umów ubezpieczenia w odniesieniu do tego samego pojazdu, z tym samym okresem ubezpieczenia, z jednym zakładem ubezpieczeń, wówczas temu zakładowi ubezpieczeń należy się składka ubezpieczeniowa z tytułu tylko jednej umowy.

Radca prawny
Mariusz Astasiewicz
?Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Wojska Polskiego 1 lok. 1.05
05-091 Ząbki
tel. 694 315 734

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.