Mariusz Astasiewicz: Wypadek komunikacyjny? Czego może żądać poszkodowany (szkody na osobie)

Mariusz Astasiewicz

Minione święta, prócz tej ciepłej, rodzinnej i duchowej atmosfery, niestety jak co roku, posiadały również i tę ciemną stronę, mianowicie wypadków komunikacyjnych. I choć żadne pieniądze nie są w stanie zrekompensować bólu i cierpienia poszkodowanych, to warto mieć na uwadze, że każda szkoda powinna być zrekompensowana, istnieją ku temu podstawy prawne i specjalne środki.
W dzisiejszej notce przedstawię krótką prezentację świadczeń przysługujących poszkodowanym i ich bliskim w związku z wypadkiem komunikacyjnym. W przypadku szkody, należy ją zgłosić do zakładu ubezpieczeń sprawcy szkody i żądać świadczeń z jego polisy OC. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych (…) przewiduje tzw. zasadę pełnego odszkodowania, które ma rekompensować zwrot przez ubezpieczyciela wszelkich wydatków koniecznych i potrzebnych do usunięcia szkody i jej skutków.
Odszkodowanie – przysługuje w razie uszkodzenia cała lub wywołania rozstroju zdrowia i obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty, między innymi koszty leczenia: wizyt lekarskich (także poza NFZ), badań, zabiegów, rehabilitacji, przyrządów medycznych, ortopedycznych, wspomagających, lekarstw, dojazdów do placówek medycznych, opieki osób bliskich, koszty ich dojazdów, koszty zaleconej diety. Na żądanie poszkodowanego sprawca (ubezpieczyciel) powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia. Ponadto, jeżeli na skutek wypadku poszkodowany zostanie inwalidą, odszkodowanie obejmuje także sumę potrzebną aby przygotować poszkodowanego do innego zawodu.
Renta – mimo, iż kojarzona z ZUSem – jest formą stałej lub okresowej rekompensaty – jeżeli poszkodowany utracił całkiem lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. Renty można domagać się więc w tych przypadkach od ubezpieczyciela z OC sprawcy. Jeśli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa. Z ważnych powodów poszkodowany może żądać zamiast renty lub jej części jednorazowego odszkodowania, często wtedy, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a takie odszkodowanie ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.
Zadośćuczynienie- często mylone z odszkodowaniem – jest formą finansowej rekompensaty za doznany ból fizyczny i cierpienie psychiczne, czyli negatywne uczucia przeżywane w związku z cierpieniami fizycznymi lub następstwami uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia w postaci np. zeszpecenia, wyłączenia z normalnego życia itp. Jego wysokość nie może stanowić zapłaty symbolicznej, lecz musi przedstawiać jakąś ekonomicznie odczuwalną wartość.
Śmierć poszkodowanego:
Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, ubezpieczyciel (sprawca) powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. Najbliższym członkom rodziny zmarłego przysługiwać może także stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Śmierć osoby bliskiej powoduje z pewnością cierpienie psychiczne z powodu zerwanych więzi, dlatego Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
Renta – jeśli osoba, dla której zmarły płacił (zobowiązany był płacić) alimenty, bliski ten może żądać  renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.
Świadczenia te przysługują nie tylko w przypadku szkód komunikacyjnych, ale wszelkich szkód wynikających z czynów niedozwolonych. W przyszłym tygodniu przedstawię świadczenia przysługujące w związku ze szkodą w mieniu.

radca prawny
Mariusz Astasiewicz
​Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Wojska Polskiego 1 lok. 1.05
05-091 Ząbki
tel. 694 315 734

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.