Nabór do programu ?Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej? ? edycja 2021

Wyrównanie do emerytury EWK dla opiekuna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce ogłasza nabór do udziału w Programie ?Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej? ? edycja 2021, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:
?poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
?ograniczanie skutków niepełnosprawności,
?stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
?przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.
W szczególności usługi asystenta mogą polegać na pomocy:
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego ? w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ? także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.
Przewidywana liczba uczestników Programu na terenie Gminy Dąbrówka to 15 osób, w tym:
?2 dzieci w wieku do 16 roku życia,
?2 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
?11 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Osoby niepełnosprawna lub opiekun prawny nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.
 
Zgłoszenia do Programu będą przyjmowane w terminie od dnia 30 marca 2021 r.
Nabór będzie otwarty do momentu zapewnienia limitu uczestników,  a usługi asystenckie będą przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.
O zakwalifikowaniu się do Programu decydować będzie kolejność zgłoszeń uczestników spełniających założenia Programu.
Ośrodek kwalifikuje do przyznania usługi asystenta na podstawie:
– Kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności,
Dokumenty należy złożyć w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrówce, ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka, w godzinach urzędowania (poniedziałek od 9 do 18, wtorek-czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 14.30).
Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wybrać asystenta, który będzie świadczył na jej rzecz usługi z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.
UG Dąbrówka informuje, że poszukuje osób zainteresowanych świadczeniem usług asystenckich.
Usługi asystenta mogą świadczyć:
 1.  osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej1), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.
Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).
W przypadku gdy usługa asystenta jest świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.
Informacje dotyczące programu i uczestnictwa w nim można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu 29 757 80 25 lub na stronie internetowej http://www.dabrowka.net.pl .
W przypadku trudności ze złożeniem dokumentów również prosimy o kontakt.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce będą się kontaktować z uczestnikami i asystentami zakwalifikowanymi do Programu.
Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Gminy Dąbrówka

Dąbrówka – uwaga na porzucone odpady! Ostrzeżenie dla właścicieli nieruchomości!

W ostatnim czasie na terenie gminy Dąbrówka przybiera na sile zjawisko porzucania odpadów i nielegalnego ich magazynowania. Najczęściej to wynik działalności przestępczej. Urząd [...]
0 komentarzy

Piknik ekologiczny w ramach programu Twój piec – nasze powietrze 2. – 27.08.2022, Kuligów.

Podczas tegorocznej edycji imprezy plenerowej ”Huzarzy Śmierci – Policjanci w Bitwie Warszawskiej 1920 r ” samorząd w Dąbrówce zaprasza na piknik ekologiczny Twój [...]
0 komentarzy
Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

Zmiany w organizacji ruchu w dniu 27.08.2022 r. podczas wydarzenia „Huzarzy Śmierci. Policjanci w Bitwie Warszawskiej 1920 r.”

Informujemy, że w związku z organizacją wydarzenia „Huzarzy Śmierci. Policjanci w Bitwie Warszawskiej 1920 r.” w dniu 27 sierpnia 2022 (sobota) w Kuligowie [...]
0 komentarzy
Wymiana wodomierzy w miejscowościach Ludwinów, Józefów, Cisie, Chruściele i Dręszew

Wymiana wodomierzy w miejscowościach Ludwinów, Józefów, Cisie, Chruściele i Dręszew

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce uprzejmie informuje, że w miejscowościach Ludwinów, Józefów, Cisie, Chruściele i Dręszew realizowany jest program wymiany istniejących wodomierzy [...]
0 komentarzy

Festiwal Aktywności

W tym roku hucznie powitaliśmy rozpoczęcie najradośniejszego i najbardziej upragnionego okresu dla wszystkich dzieci – wakacji! Pogoda rozhulała się na dobre, rozgrzewając i [...]
0 komentarzy
Gminnego Punktu Pomocy Ukrainie

Dąbrówka – zmiany w funkcjonowaniu Gminnego Punktu Pomocy Ukrainie

Od 6 lipca br. pomoc uchodźcom będzie udzielana po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrówce pod numerem 731 907 [...]
0 komentarzy
Sprzątanie lasów w gminie Dąbrówka

Sprzątanie lasów w gminie Dąbrówka

OFF ROAD Dąbrówka, Koło Łowieckie „Uroczysko” serdecznie zapraszają do wspólnego sprzątania lasów w Gminie Dąbrówka. Akcję wspiera wójt Radosław Korzeniewski zapewniając uczestnikom rękawiczki, [...]
0 komentarzy
Nowa radna gminy Dąbrówka

Nowa radna gminy Dąbrówka

Mandat radnej do Rady Gminy Dąbrówka w okręgu wyborczym nr 9 (sołectwa: Ludwinów, Ostrówek, Sokołówek ) uzyskała: Małgorzata Kiedrzyńska zgłoszona przez KW WMKIEDRZYŃSKIEJ- [...]
0 komentarzy
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa w Dąbrówce

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa w Dąbrówce

7 czerwca 2022 roku (wtorek) od godz. 8:00 do godz. 14:30 będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021. [...]
0 komentarzy
Bezpłatna mammografia w Dąbrówce

Bezpłatna mammografia w Dąbrówce

Wójt Gminy Dąbrówka oraz LuxMed zapraszają Mieszkanki Gminy Dąbrówka na bezpłatne badania mammograficzne, z których będzie można skorzystać we wtorek, 31 maja br. [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.