Nowy rok szkolny w czasie pandemii

1 września, pomimo pandemii koronawirusa, szkoły i przedszkola w powiecie wołomińskim zostały otwarte. Rozpoczęcie roku szkolnego i powrót do tradycyjnej formy nauczania, choć obwarowanej licznymi zaleceniami, budzi wiele emocji, nie tylko wśród rodziców.

Ponad 200 szkół i przedszkoli z powiatu wołomińskiego zainaugurowało 1 września nowy rok szkolny.
To, czy nauka w systemie stacjonarnym przebiegała będzie bez przeszkód, zależy nie tylko od działań podejmowanych przez lokalne samorządy i pracowników placówek oświatowych, ale w głównej mierze od odpowiedzialności rodziców
i opiekunów dzieci i młodzieży.
– Jeśli nie będzie utrzymany ostry reżim sanitarny, szkoły mogą już za miesiąc zostać zamknięte – ostrzega dr Paweł Grzesiowski, ekspert profilaktyki zakażeń na łamach „Rzeczpospolitej”.
Zdaniem przedstawicieli władz samorządowych poszczególnych gmin placówki oświatowe z terenu powiatu wołomińskiego są dobrze przygotowane do funkcjonowania w dobie koronawirusa.

Ząbki

? Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe w okresie wakacji przygotowywały się na powrót do stacjonarnego trybu nauki i działalności. Przeznaczyliśmy środki na zakup półprzyłbic dla uczniów. Nasze placówki mogą skorzystać z możliwości zakupu urządzeń termowizyjnych do mierzenia temperatury, jeśli dyrektorzy wraz z radą pedagogiczną
i rodzicami zechcą z takich urządzeń skorzystać. Gmina wygospodarowała środki, które można na ten cel przeznaczyć. Skorzystaliśmy też z możliwości otrzymania od MEN maseczek, termometrów bezdotykowych i płynów do dezynfekcji. Już wcześniej, na przełomie marca i kwietnia szkoły i przedszkola zostały zaopatrzone w płyny do dezynfekcji i niezbędne środki ochrony osobistej. W placówkach oświatowych zostały wdrożone procedury GIS
i MEN oraz wewnętrzne regulaminy, których stosowanie zapewnia jak najskuteczniejsze zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusów. To w dużej mierze od użytkowników tych obiektów będzie zależało czy uda się uniknąć zakażeń Odpowiedzialne podejście zarówno po stronie rodziców jak i pracowników szkół i przedszkoli w zakresie uświadamiania dzieciom zagrożeń może skutecznie zminimalizować możliwość zakażeń- mówi Małgorzata Zyśk, burmistrz Miasta Ząbki.

Kobyłka

Edyta Zbieć, burmistrz Kobyłki, w rozmowie z naszą redakcją zaznacza, że choć rok szkolny rozpoczął się w systemie stacjonarnym, to liczy się z tym, że w każdej chwili może pojawić się konieczność przejścia na nauczanie hybrydowe lub zdalne.
– Chcemy być przygotowani na obie sytuacje i wspieramy szkoły, jak tylko jest to możliwe. Jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorami szkół i przedszkoli. Z tego, co wiemy, nasz pomysł na zwiększenie bezpieczeństwa w postaci sfinansowania zakupu bramek detekcyjnych, służących do pomiaru temperatury jest innowacyjny w skali powiatu, a może nawet i województwa. Kupujemy w sumie osiem bramek, które zostaną zainstalowane w publicznych szkołach
i przedszkolach, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w Miejskim Ośrodku Kultury ? czyli w miejscach, w których codziennie jest spora rotacja ludzi. Bramki umożliwiają skontrolowanie aż 70 osób na minutę w bezdotykowy sposób. Czuły detektor (margines błędu to zaledwie 0,1 stopnia Celsjusza) w przypadku wykrycia temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza uruchomi alarm dźwiękowy. Sfinansujemy też zakup przyłbicy dla każdego ucznia – do szkół zostanie dostarczonych w ciągu kilku następnych dni w sumie 2500 przyłbic. Kupiliśmy również niezbędne środki higieniczno-sanitarne, tj. płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, chusteczki dezynfekujące, maseczki jednorazowe, oraz rękawiczki nitrylowe. Przygotowujemy się również do ewentualnej pracy zdalnej – szkoły wypracowały już doświadczenia
i najlepsze sposoby prowadzenia nauki online, a my wspierając je kupujemy 84 kamerki, żeby im pomóc w realizacji tego zadania. – podkreśla burmistrz Edyta Zbieć.

Jadów

Również Aniela Dobosiewicz, dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Urlach jest zdania, że placówka jest dobrze przygotowana do funkcjonowania w reżimie sanitarnym
– W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach zostały wprowadzone szczegółowe procedury dotyczące bezpieczeństwa w okresie pandemii: maseczki ochronne i przyłbice, środki dezynfekujące w dozownikach umieszczonych na terenie całej szkoły, rękawiczki jednorazowe, fartuchy ochronne. Zmieniliśmy również ciągi komunikacyjne i organizację pracy w ciągu dnia tak, żeby zwiększyć dystans społeczny. Staramy się stosować w praktyce wytyczne GIS.
Cała społeczność szkolno-przedszkolna: przedszkolaki, uczniowie oraz ich rodzice i nauczyciele zostali szczegółowo poinformowani o wprowadzonych procedurach i mają do nich stały dostęp. Ograniczyć musieliśmy wejście na teren placówki. Pracownicy szkoły, rodzice i dzieci podjęte działania uznali za konieczne i właściwe.
W związku z tym wszyscy się do nich stosują.Wiedząc, że stosowane środki ochrony osobistej są jedynymi możliwymi do stosowania w chwili obecnej, uznajemy, że są wystarczające i zapewniają nam wszystkim odpowiednie bezpieczeństwo. Biorąc pod uwagę specyfikę pracy szkoły a szczególnie przedszkola niestety bardzo trudno pracować z dziećmi
w reżimie sanitarnym. – mówi dyrektor Aniela Dobosiewicz.

Marki

Jacek Orych, burmistrz Marek zauważa, że to czy nauka w roku szkolnym 2020/2021 będzie odbywać się w systemie stacjonarnym, czy też konieczny będzie powrót do edukacji zdalnej. jest w dużej mierze uzależnione od nas samych.
– Niedawno jeden z dziennikarzy zapytał mnie, jak długo w czasie pandemii dzieci będą chodzić do szkoły? Jedni mówią, że dwa tygodnie, inni ? że dwa miesiące, a ja wszystkim życzę, żeby do końca czerwca 2021 roku. Czy tak będzie? Chciałbym. My ? samorządowcy i kadra szkolna ? możemy minimalizować ryzyko. Dlatego przygotowaliśmy się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego zgodnie z rządowymi wytycznymi. Dezynfekcja rąk, prowadzenie lekcji w miarę możliwości w jednej sali, zróżnicowanie godzin zajęć i przerw, ograniczenia wejścia dla osób zewnętrznych, tam, gdzie można, oddzielne wejścia dla dzieci młodszych i starszych ? to rozwiązania, które wdrożyliśmy. Wiele będzie również zależeć od dobrej woli rodziców. Jeśli dziecko jest przeziębione, niech zostanie w domu. Niestety, bywa, że jest inaczej, bo np. rodzic boi się, że straci pracę. A przecież zdrowie jest jedną z najcenniejszych rzeczy. Pamiętajmy, że marecka edukacja kolejny rok z rzędu bije rekord frekwencyjny. W tym roku naukę w szkołach rozpoczęło prawie 3,9 tys. dzieci. Tylko w klasach pierwszych jest prawie 600 nowych uczniów.
Z kolei do przedszkoli poszło prawie 2,5 tys. dzieci. Życzyłbym sobie i Państwu, żeby żadne z nich nie zachorowało. – podkreśla burmistrz Jacek Orych.

Strachówka

Z przygotowania placówek edukacyjnych do funkcjonowania w dobie COVID-19 zadowolony jest wójt gminy Strachówka Piotr Orzechowski
– Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego w naszej gminie jest, jak co roku, dobre. Oczywiście doszedł nam dodatkowy czynnik, który wywołuje u wszystkich sporo emocji, czyli wirus. Jak do tej pory w gmina Strachówka, na tle powiatu wołomińskiego, wygląda najbezpieczniej. Na ile możemy być przygotowanie na przeciwdziałanie niewidzialnemu wrogowi na tyle jesteśmy gotowi. Maseczki, płyny dezynfekujące, termometry, wprowadziliśmy także
z Radą Gminy dodatkowy odwóz dla najmłodszych, by nie kumulować dzieci na świetlicy. Rozwiązanie to przewidujemy do pierwszego półrocza szkolnego, gdyż na tyle starcza nam środków w budżecie. Co potem, będziemy się zastanawiać w nowym roku kalendarzowym. Najważniejsze, że dzieci i rodzice rozumieją sytuację i dostosowują się do ogólnych zaleceń Ministerstwa Zdrowia. No cóż trzeba się nauczyć żyć w tych dziwnych czasach i nie panikować. Będzie dobrze!

Tłuszcz

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tłuszcz przygotowały szereg procedur związanych z bezpiecznym przebywaniem na terenie obiektów.
– Przekazaliśmy do szkół maseczki ochronne oraz płyny do dezynfekcji. Wszystkie powierzchnie na terenie naszych placówek, w szczególności sale lekcyjne, korytarze, stołówki i toalety są na bieżąco dezynfekowane. Przed wejściem do szkoły oraz na korytarzach zostały umieszczone pojemniki z płynami dezynfekującymi. Wychowawcy informują i przypominają uczniom o zasadach zachowania się na terenie szkoły obowiązujących w czasie epidemii.
Wszędzie tam gdzie istniałą taka możliwość, w placówkach oświatowych zostały uruchomione dodatkowe wejścia, aby w jednym miejscu nie spotykała się zbyt duża liczba uczniów.Wszyscy nauczyciele zostali zobowiązani do przeciwdziałania gromadzeniu się uczniów na korytarzach szkolnych oraz na terenie szkoły. Z sal lekcyjnych usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać, bądź zdezynfekować. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone na otwartej przestrzeni. Wstrzymane zostały również wycieczki szkolne. – mówi Paweł Bednarczyk burmistrz Tłuszcza.
Wprowadzone z dniem 1 września w Gminie Tłuszcz nowe zasady będą obowiązywać zarówno grono pedagogiczne, jak i przede wszystkim uczniów oraz rodziców. Szczegółowe zasady i zalecenia będą udostępniane na stronach internetowych szkół i przedszkoli zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi i zaleceniami.
Dyrektorzy zostali zobligowani do monitorowania sytuacji epidemicznej
w każdej placówce. W przypadku pojawienia się zarażeń podejmowane będą stosowane działania, aby ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Do rodziców i opiekunów została skierowana prośba o monitorowanie stanu zdrowia dzieci oraz przyprowadzanie do szkół i przedszkoli wyłącznie dzieci zdrowych, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
– Zadaniem nas wszystkich jest sprawić, aby uczniowie przebywający w szkole byli bezpieczni. – podkreśla burmistrz Paweł Bednarczyk.

Zielonka

Także władze Zielonki dokładają wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom i młodzieży maksymalny poziom bezpieczeństwa.
– Razem z Dyrektorami zielonkowskich szkół i przedszkoli ustaliliśmy generalne zasady dotyczące funkcjonowania placówek w nowej rzeczywistości pandemii. Zasady generalne obowiązują w każdej z placówek jednak, każda szkoła i przedszkole dostosowała je do indywidualnych warunków kubaturowych. Szczegółowe zasady reżimu sanitarnego zostały zamieszczone na stronach internetowych każdej placówki jak również zostały przekazane rodzicom uczniów i wychowanków.
Wśród najważniejszych zasad obowiązujących w placówkach przez nas prowadzonych można wymienić: przyporządkowanie jednej sali lekcyjnej dla danej klasy na cały rok szkolny ? w sali tej realizowane są wszystkie lekcje poza zajęciami z wychowania fizycznego lub informatyki. Zostały zmienione godziny zajęć i godziny przerw, zwiększyliśmy liczbę przerw obiadowych. Plany zajęć zostały rozciągnięte w czasie w taki sposób by uczniowie przychodzili w rożnym czasie, wyznaczyliśmy (w szkołach i przedszkolach, których uwarunkowania architektoniczne na to pozwoliły) odrębne wyjścia i wejścia do budynku, w częściach wspólnych został wprowadzony nakaz zasłaniania nosa i ust oraz zachowania dystansu społecznego. Ponadto ustalone zostały harmonogramy wejść i wyjść do szkoły dla poszczególnych klas, świetlice szkolne rozpoczęły swoje funkcjonowanie z ograniczeniem liczby dzieci i koniecznością wcześniejszych zapisów. Oczywiście zgodnie z zaleceniami i rekomendacjami wprowadziliśmy zwiększoną dezynfekcje części wspólnych w placówkach tj, korytarzy, toalet, sal lekcyjnych, blatów oraz klamek.
Dyrektorzy placówek oświatowych zostali zobowiązani do składania cotygodniowych raportów o stanie epidemicznych w ich placówce oraz rejonach funkcjonowania szkoły. Na tej podstawie będzie prowadzony bieżący monitoring stanu epidemiologicznego w ośrodkach oświatowych.
Po pierwszym pełnym tygodniu funkcjonowania naszych szkół, trzeba przyznać, że wprowadzone generalne zasady funkcjonowania placówek w czasie pandemii zdają egzamin. Bardzo dużą w tym zasługę mają nauczyciele oraz rodzice uczniów i wychowanków, którzy podchodzą do wszelkich nieudogodnień ze zrozumiem. – mówi Kamil Michał Iwandowski, burmistrz Zielonki

Aleksandra Olczyk

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji

Koniec śledztwa w sprawie śmiertelnego wypadku w Kobyłce. Kierujący odpowie za śmierć dwóch pasażerów

Zakończyło się śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło pod koniec lipca w Kobyłce. Zginęły dwie osoby jadące na bagażniku kabrioletu. Za [...]
0 komentarzy
Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

Planowane wyłączenia prądu w Powiecie Wołomińskim

W dniach od 6 do 12 grudnia planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej na terenie Powiatu Wołomińskiego. Obszar Data rozpoczęcia Data zakończenie [...]
0 komentarzy
Świat rekonstrukcji historycznej obiektywem fotografa Jarosława Marka Komorowskiego

Świat rekonstrukcji historycznej obiektywem fotografa Jarosława Marka Komorowskiego

Jarosław Marek Komorowski i rekonstruktorzy na jego zdjęciach. Wystawa zdjęć, której wernisaż odbył się w piątek 25 listopada w MOK Kobyłka, zgromadziła barwnych [...]
0 komentarzy
Modernizacja DW 634

Modernizacja DW 634 – kto chce, a kto „się miga”?

Modernizacja drogi wojewódzkiej 634 „od zawsze” zajmuje i rozgrzewa do czerwoności lokalne dyskusje w powiecie wołomińskim. Ostatnie posiedzenie rady powiatu wołomińskiego ponownie wzburzyło [...]
Jeden komentarz

Finał Grand Prix Polski Ekstraklasa FTS, ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego o puchar Starosty Wołomińskiego

Po wieloletniej przerwie wraca GRAND PRIX POLSKI EKSTRAKLASA FTS; Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Starosty Wołomińskiego. MIEJSCE: ROKiS Radzymiński Ośrodek Kultury i [...]
0 komentarzy
W Pustelniku doszło do tragedii. Spłonął dom, jedna osoba nie żyje.

W Pustelniku doszło do tragedii. Spłonął dom, jedna osoba nie żyje.

Ruszyła zbiórka na rzecz poszkodowanych w niedawnym pożarze. „Mama straciła ukochanego męża, kochanego pieska. Została bez niczego, bez dachu nad głową, spłonęły wszystkie [...]
0 komentarzy
Mikołaj Roznerski: „Dzielenie się to najpiękniejsza forma mnożenia dobra”. Aktorzy przygotowują Szlachetną Paczkę

Mikołaj Roznerski: „Dzielenie się to najpiękniejsza forma mnożenia dobra”. Aktorzy przygotowują Szlachetną Paczkę

– Dzięki Szlachetnej Paczce zaprzeczamy wszelkim twierdzeniom matematycznym, bo w tym przypadku dzieląc się, mnożymy! – mówi Joanna Jabłczyńska, która w tym roku, [...]
0 komentarzy

Utrudnienia drogowe w miejscowości Kury

W związku z rozbudową drogi powiatowej Nr 4330W wraz z rozbiórką i budową nowego mostu w miejscowości Kury z dniem 5 grudnia 2022r. [...]
0 komentarzy
Marki na podium

Marki na podium

Marki drugą popularną w rankingu miejscowością chętnie wybieraną na miejsce do życia Jak podaje warszawa.naszemiasto.pl, Marki są świetnie skomunikowane ze stolicą dzięki trasie [...]
0 komentarzy
Policja poszukuje świadków śmiertelnego wypadku drogowego

Sprawca uciekł miejsca wypadku. Policja poszukuje świadków.

Policja poszukuje świadków wypadku drogowego, do którego doszło 17 listopada 2022 roku około 18:00 na terenie powiatu wołomińskiego w Starym Dybowie. Wszystkie osoby, [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.