O przedsiębiorczości na Mazowszu

16 – 17 kwietnia odbędzie się druga konferencja organizowana przez Wyższą Szkołę Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie Tematem konferencji będzie: Oddziaływanie samorządu i innych organizacji na szczeblach lokalnym, regionalnym i krajowym na rozwój przedsiębiorczości na Mazowszu.

Koordynatorem projektu jest Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie – uczelnia, która posiada doświadczenie zarówno w kształceniu kadr menadżerskich, jak również w realizacji projektów o wymiarze stricte naukowym. Uczelnia jest partnerem wielu instytucji, firm oraz uczelni z Polski i Unii Europejskiej.

Projekt „Model wspierania przedsiębiorczości na Mazowszu” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Cele projektu są zgodne z celami priorytetu VIII Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, celami kluczowych dokumentów strategicznych, krajowych oraz regionalnych. Ponadto wpisują się w cele Regionalnej Strategii Innowacji na Mazowszu.

Podstawowe cele projektu mają związek z działaniami zmierzającymi do zbliżenia środowisk naukowych i gospodarczych oraz działających w ich ramach podmiotów z regionu Mazowsza. Cykl konferencji organizowanych w ramach projektu ma na celu wzajemne poznanie, a w dalszym etapie nawiązanie współpracy kadry naukowej z przedsiębiorcami.

Konferencje są adresowane przede wszystkim do przedstawicieli biznesu oraz ludzi nauki działających na terenie Województwa Mazowieckiego. Projekt jest skierowany do pracowników przedsiębiorstw, pracowników naukowych, pracowników naukowo dydaktycznych, studentów oraz uczniów klas maturalnych, którzy mieszkają na terenie województwa mazowieckiego.

Tematyka konferencji będzie powiązana z pięcioma grupami zagadnień: (1) nauka dla przedsiębiorczości, (2) przedsiębiorczość – popyt na innowacje, (3) instytucje pośredniczące i działania wspierające innowacyjność i przedsiębiorczość, (4) świadomość proinnowacyjna władz i obywateli, kultura innowacji oraz (5) benchmarking i prognozowanie rozwoju regionalnego. Wśród omawianych zagadnień znajdą się m.in. oferta nauki dla przemysłu, potrzeby innowacyjne firm, współpraca międzyregionalna i międzynarodowa w działalności badawczej i innowacyjnej i wiele innych.

Druga konferencja która odbędzie się 16 ? 17 kwietnia będzie miała miejsce w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji. Adres: Warszawa Saska Kępa, ul. Meksykańska 6

W ramach udziału w konferencji zapewniamy materiały konferencyjne, pełne wyżywienie, a uczestnikom spoza Warszawy możliwość noclegu. Jednocześnie chcielibyśmy nadmienić, iż udział w konferencji, która jest finansowana z funduszu programu operacyjnego ?Kapitał Ludzki?, jest całkowicie bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o jak najszybsze zgłoszenie udziału. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 26 marca 2010 roku.