Partnerstwo wsi Doliny Liwca

W ubiegłym tygodniu odbyło się w GOK-u w Jadowie spotkanie poświęcone prezentacji wspólnych działań podjętych przez gminy: Jadów, Łochów i Wyszków na rzecz rozwoju turystyki,

w oparciu o potencjał przyrodniczy i kulturowy Doliny Liwca.

Na zaproszenie Dariusza Kokoszki, wójta Jadowa na spotkanie przybyli: Krzysztof Fedorczyk, starosta powiatu węgrowskiego; Adam Mróz, wicestarosta powiatu wyszkowskiego; Adam Łossan, wicestarosta powiatu wołomińskiego; Grzegorz Nowosielski, burmistrz Miasta Wyszków; Urszula Kalinowska, zastępca burmistrza Miasta Łochów; przedstawiciele jednostek organizacyjnych, radni, sołtysi, przedstawiciele stowarzyszeń, przedsiębiorcy oraz rolnicy.

Spotkanie rozpoczął Dariusz Kokoszka, wójt Gminy Jadów witając gości, a także wyjaśniając inspirację podjętych działań w celu rozwijania turystyki w oparciu o Liwiec, jego atrakcyjność przyrodniczą oraz leżące w jego dolinie atrakcje dziedzictwa kulturowego. Aby właściwie wykorzystać ten potencjał konieczne jest podjęcie działań z wykorzystaniem środków europejskich. Podjęte działania służą właśnie przygotowaniu się do aplikowania po nie. W swoim wystąpieniu wójt Jadowa przedstawił uwarunkowania obecnej perspektywy, związane z koniecznością prowadzenia wspólnych działań na obszarze obejmującym więcej niż jedną gminę, współpracę z samorządami wyższego szczebla oraz stosowanie partycypacji, jako skutecznego narzędzia w planowaniu rozwoju lokalnego. Te uwarunkowania skłoniły samorząd Jadowa do zaproponowania partnerstwa, jako podstawy do prowadzenia dalszych działań. W działaniach tych należy uwzględnić wymagania wynikające z ustawy o planowaniu rozwoju, która określa sposób pozyskiwania środków unijnych i wskazuje, że niezbędnym elementem tego procesu jest posiadanie dokumentu o charakterze strategicznym. Taki dokument, musi uzasadniać celowość wydawania środków unijnych, dlatego też z inicjatywy Gminy Jadów, rozpoczęto procedurę budowania partnerstwa oraz opracowania strategii rozwoju turystyki dla Doliny Liwca. W pierwszym etapie budowania partnerstwa do udziału zaproszono samorządy Łochowa, Wyszkowa oraz powiatów: węgrowskiego, wołomińskiego i wyszkowskiego. Inicjatywa budowania partnerstwa uzyskała akceptacje Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Inicjatywa ma charakter innowacyjny.

W dalszej części spotkania przedstawiono uwarunkowania związane z budowaniem partnerstwa oraz tworzeniem strategii rozwoju turystyki. Celem partnerstwa jest zaangażowanie organizacji z sektora publicznego, gospodarczego i społecznego, które nawiązują ze sobą szczególny rodzaj współpracy, wykraczającej poza jednostronne działania i konwencjonalne kontakty, dzięki czerpaniu z zasobów partnerów oraz rzeczywiste dzielenie się ryzykiem i korzyściami. Partnerstwo ma mieć charakter trwały i nie jest zawiązywane jedynie po to, aby napisać jeden wspólny projekt o dofinansowanie unijne. Partnerstwo to budowanie współpracy pomiędzy wszystkimi sygnatariuszami umowy, pozwalające realizować wspólne przedsięwzięcia. Omawiając przygotowania do opracowania strategii rozwoju turystki działania powinny objąć budowanie markowych produktów turystycznych, szkolenie osób do obsługi ruchu turystycznego oraz tworzenie warunków akceptacji społecznej do rozwoju turystyki. Istotne jest także kształtowanie przestrzeni turystycznej, takiej jak drogi, parkingi, ścieżki rowerowe itp. Bardzo ważnym w planowaniu rozwoju turystyki jest także przygotowanie programu marketingowego oraz instytucjonalnego. Jedynie działania w tych pięciu obszarach pozwolą rozwijać turystykę. W prezentowanym ujęciu turystyka to całość przeżyć i doświadczeń zdobytych przez turystę w trakcie jego podróży ? od momentu wyjazdu do powrotu do domu.

W dalszej części spotkania wójt przedstawił zgromadzonym efekty dotychczasowych prac, prezentując opracowane odpowiednie projekty uchwał samorządów oraz dokumenty o charakterze koncepcyjno-programowym. Przedstawił także planowane następne działania obejmujące m.in. rozpoczęcie prac nad strategią oraz dalszy rozwój partnerstwa.

Następnie głos zabrali zaproszeni przedstawiciele samorządów. Wszyscy zadeklarowali dalszą współpracę przy budowaniu partnerstwa wskazując właśnie na takie podejście, w którym samorząd ściśle współpracuje z przedsiębiorcami oraz organizacjami społecznymi.

W dyskusji na temat zaproponowanych przez wójta działań, wzięli także udział przedstawiciele mieszkańców gminy. Z ich wypowiedzi wynika akceptacja inicjatywy wójta. Podkreślali, że cieszy ich zaproszenie do współpracy organizacji pozarządowych, już od początku planowanych prac. Wskazywali swój duży potencjał, szczególnie w organizowaniu przedsięwzięć w obszarze kultury. Głos zabrał także przedstawiciel biznesu również wskazując na konieczność współpracy jego środowiska z samorządem.

Na zakończenie spotkania wójt Dariusz Kokoszka zaprosił uczestników do aktywnego włączenia się w dalsze prace związane z rozwojem turystyki, w oparciu o potencjał przyrodniczy i kulturowy Doliny Liwca, a szczególnie w tworzenie strategii. Ma to być dokument tworzony przy szerokim udziale mieszkańców, uwzględniający ich pomysły i potrzeby oraz im służący.

Grzegorz Grabowski

Koordynator Partnerstwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.