Praca w Urzędzie Miasta Ząbki

Praca w Referacie Inwestycji UM Ząbki

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza nabór na stanowisko inspektor lub główny specjalista w Urzędzie Miasta Ząbki w Referacie Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju.

I. Wymagania niezbędne:

1.spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.),

2.wykształcenie wyższe, preferowane administracja, ekonomia, finanse i rachunkowość,

3.umiejętność obsługi komputera, obsługa urządzeń biurowych,

4.znajomość programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy pozastrukturalnych w okresie budżetowym UE 2014-2020 oraz programów rządowych, znajomość zasad aplikowania o środki UE, zasad kwalifikowania wydatków EFS/EFRR, zasad rozliczania środków UE,

5.min. 2-letni staż pracy zakresie: realizacji i/lub rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub zamówień na podstawie przepisów ustawy pzp o wartości do 30 000 euro,

6.wykazanie min. 1 wniosku/projektu swojego autorstwa, który otrzymał dofinansowanie.

II.Wymagania dodatkowe: umiejętność współpracy i bezkonfliktowość, terminowość i sumienność w wykonywaniu zadań, komunikatywna znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w grupie, wysoka kultura osobista, uczciwość, sumienność, rzetelność, kreatywność.

III. Zakres wykonywanych zadań:

1.wsparcie w procesie przygotowywanie projektów planowanych do dofinansowania ze środków Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności i Funduszy Pozastrukturalnych oraz środków krajowych,

2.przygotowywanie postępowań o zamówienia publiczne do 30 000 euro na dokumentację wymaganą w procesie aplikowania o środki UE zgodnie z wytycznymi odpowiednich instytucji oraz jej weryfikacja, w tym: dokumentacji zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawców studiów wykonalności,

3.przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Ząbki, projektów zarządzeń Burmistrza Miasta Ząbki i innych aktów prawnych oraz stosownych umów w zakresie merytorycznym Referatu,

4.pozyskiwanie informacji, w szczególności z Ministerstwa właściwego do spraw Rozwoju, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz interpretacja wymogów dotyczących systemu wdrażania funduszy strukturalnych i pozastrukturalnych oraz bieżący kontakt z tymi instytucjami.

5.współpraca z organami administracji rządowej oraz jednostkami i komórkami organizacyjnymi gminy

6.prowadzenie rozliczeń, przygotowywanie wniosków o płatność, sprawozdań w ramach realizowanych projektów.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych,

2.stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu na I piętrze, budynek bez windy dla niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ząbki, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1.kopie świadectw pracy i ewentualnie opinie o dotychczasowej pracy zawodowej,

2.kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,

3.kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4.oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i umyślne przestępstwo skarbowe,

5.oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

VI. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Miasto Ząbki z siedzibą przy ul. Wojska
Polskiego 10, 05-091 Ząbki. To, w jakich celach przetwarzamy Państwa dane wynika z przepisów prawa. Szczegółowo kwestie te zostały opisane na stronie internetowej www.zabki.pl w zakładce „Dane osobowe”.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

VII. Dokumenty należy składać osobiście, w zamkniętych kopertach, przesłać pocztą (decyduje data wpływu) z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ?nabór na stanowisko ? inspektor lub główny specjalista w Urzędzie Miasta Ząbki w Referacie Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju.„, w terminie do dnia 3 września 2020 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, lub przesyłać za pośrednictwem ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej). Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.bip.zabki.pl – ?oferty pracy? oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożonych dokumentów Urząd Miasta Ząbki nie zwraca, oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Ząbek

PSZOK

Utrudnienia w ząbkowskim PSZOK-u

Z przyczyn technicznych w dniach 30 listopada (środa) oraz 1 grudnia (czwartek) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Ząbkach będzie nieczynny   [...]
0 komentarzy

Ząbki wyróżnione w Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego

Miasto Ząbki zostało wyróżnione, zyskując I miejsce w kategorii Lider Powiatowy oraz III miejsce w kategorii Lider Miejski, Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego. Wyróżnienie [...]
0 komentarzy
Marki - złóż wniosek o węgiel po preferencyjnej cenie

Ząbki – złóż wniosek o zakup, aby zamówić węgiel na preferencyjnych warunkach

Gmina Ząbki przystąpiła do zakupu węgla w ramach ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W [...]
0 komentarzy
LXVIII sesja Rady Miasta Ząbki

Sesja Rady Miasta Ząbki

Najbliższa sesja Rady Miasta Ząbki odbędzie się dnia 30 listopada 2022 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad: Otwarcie sesji. [...]
0 komentarzy
PSZOK

Zmiana godzin pracy PSZOK W Ząbkach

Od dnia 1 grudnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ząbkach, przy ul. Zycha, będzie czynny [...]
0 komentarzy
odpady

Ząbki – zmiana metody ustalenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Od dnia 1 stycznia 2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXVI/602/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 października 2022 r. (Dz. Urz. z [...]
0 komentarzy
Ząbki - konkurs na nazwę dla pomnika przyrody

Ząbki – konkurs na nazwę dla pomnika przyrody

Sześć nowych pomników przyrody pojawi się w Mieście Ząbki. Jeden z nich nadal nie posiada imienia. Ogłaszamy więc konkurs na imię dla dębu [...]
0 komentarzy
LXVIII sesja Rady Miasta Ząbki

LXVIII sesja Rady Miasta Ząbki

LXVIII sesja Rady Miasta Ząbki odbędzie się 16 listopada 2022 roku o godz. 17:30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie [...]
0 komentarzy
dzień flagi

Obchody 104. rocznicy Odzyskania Niepodległości w Ząbkach

Burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk zaprasza na wspólne obchody 104. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Harmonogram uroczystości w Ząbkach 11.11.2022 r. (piątek): godz. 10.00 – [...]
0 komentarzy

Gość Życia – Teresa Urbanowska zaprasza – Małgorzata Zyśk burmistrz Miasta Ząbki

O ząbkowskich inwestycjach oraz wyzwaniach stojących przed samorządem z burmistrz Małgorzatą Zyśk rozmawia Teresa Urbanowska. Więcej informacji z Ząbek [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.