Sami sobie

Henryk
Oleksiak

Od dłuższego czasu panuje limit
wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Jak wiemy powstały
Fundacje Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Fundusze Współpracy,
Programy Pomocowe, itp. Należy jednoznacznie stwierdzić, że są to
tylko wielkie nazwy, ale pomocy żadnej. Wymogi jakie należy spełnić
przy ubieganiu się o środki pomocowe są nie do spełnienia przez małe
i średnie przedsiębiorstwa. Zapytania kierowane do powstałych
instytucji w zakresie dostosowania zakładu do warunków
unijnych pozostają bez odpowiedzi. Powstał również Mazowiecki
i Powiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych, który jest
nieskuteczny ze względu na niskie kwoty poręczeń. Opracowana
Strategia Rozwoju Powiatu Wołomin i Gminy Wołomin zawiera zdawkowe
zapisy w zakresie wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, a do
realizacji jeszcze bardzo daleko. Brak jest również właściwej
przychylności powiatowych i miejskich służb opiniotwórczych w
zakresie sanitarno – epidemiologicznym

i ochrony środowiska. Warto więc
mobilizować przedstawicieli samorządów, wójtów,
burmistrzów i starostę, aby zagadnienie małych i średnich
przedsiębiorstw potraktować w sposób szczególnie pilny,
bo to przyszłość rozwoju naszych gmin i powiatu. Aby nie stało się
tak, że zamiast nowych miejsc pracy będą nowi bezrobotni, których
i tak jest bardzo dużo w naszym powiecie.