Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami

Na ostatnim posiedzeniu sesji Rady Powiatu Wołomińskiego zostało przedstawione sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007-2008 oraz raport z wykonania zaktualizowanego Programu Ochrony Środowiska za lata 2007-2008

Plan Gospodarki

Odpadami 2007-2008

Na terenie powiatu w 2007 roku zebrano 39813,47 Mg odpadów komunalnych. W roku 2008 liczba ta wzrosła do 42930,48 Mg. Liderem okazała się gmina Wołomin, zebrała ich aż 16448 Mg, zaś gmina Strachówka zebrała najmniej odpadów, tylko 74 Mg. Ilość selektywnie zbieranych odpadów systematycznie wzrasta. Średni wskaźnik to ok. 209 kg/mieszkańca/rok. Patrząc na dane statystyczne świadomość mieszkańców na temat ochrony środowiska i utylizacji śmieci sukcesywnie wzrasta. Wskaźnik zbieranych selektywnie odpadów na jednego mieszkańca powiatu wynosił 35kg/mieszkańca/rok. W 2004 roku jeden mieszkaniec zebrał 8 kg mniej. Pionierami w zbiórce odpadów są gminy: Wołomin, Marki, Ząbki, Zielonka i Kobyłka

Procesowi odzysku poddano w 2008 roku 17913,6 Mg odpadów komunalnych, co stanowiło 41,7% ich wytworzonej ilości. Według danych na dzień 31 grudnia 2008 funkcjonowało 38 instalacji do odzysku odpadów. Ma miejsce wyraźny wzrost ilości odpadów wysegregowanych u źródła przez mieszkańców o 355% w stosunku do roku 2004. Podjęto także działania w zakreseie inwentaryzacji i sukcesywnego usuwania azbestu.

W gminach Wołomin, Kobyłka, Tłuszcz zorganizowano gminne punkty zbierania odpadów. Niektóre gminy zorganizowały również zbiórkę sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Umożliwiono wszystkim mieszkańcom powiatu dostarczanie gruzu na składowisko w Lipinach Starych. Uruchomiono kilka nowych instalacji do odzysku odpadów.

Część odpadów nadal trafia do środowiska w sposób niekontrolowany, poprzez spalanie w piecach bądź usuwanie na tzw. ?dzikie wysypiska?. Nie osiągnięto zakładanego celu w zakresie objęcia wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpoadów. Brak jest dokładnych informacji o ilościach wytwarzanych odpadów z sektora gospodarczego, w tym niebezpiecznych. Z powodu braku rozpoznania stanu aktualnego w gospodarce odpadami medycznymi i weterynaryjnymi nie można ocenić czy zakładany cel został zrealizowany.

Program Ochrony

Środowiska 2007-2008

Jakość wód

Na terenie powiatu nie odnotowano tendencji do pogarszania się jakości wód w rzekach. Stan wód na terenie powiatu ulega niewielkiej, ale stopniowej poprawie. Przyczyniają się do tego liczne inwestycje związane z gospodarką ściekową w całym rejonie. Badania w punktach pomiarowo-kontrolnych rzek, na terenie powiatu wskazują, że woda z tych zbiorników nie nadaje się do spożycia przez mieszkańców.

W latach 2007-2008 na poprawę jakości wód przeznaczono 108 853 551 złotych. Najważniejszym i największym zadaniem do realizacji jest projekt ?Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka?. Projekt jest częściowo finansowany z Funduszu Spójności. Działania prowadzą do ciagłej poprawy jakości wód, cele z tego zakresu są stale w realizacji

Ochrona powietrza

W wyniku rocznej oceny jakości powietrza za 2008 rok strefę powiatu wołomińskiego zakwalifikowano do klasy C ze względu na przekroczenie stężenia pyłu PM10. Problem ten występuje na obszarze całego województwa. Realizacja celów odbywa się z opóźnieniem, spowodowane jest to brakiem środków finansowych. Część zadań ma charakter ponadlokalny.

Ochrona przed hałasem

W latach 2007-2008 nie prowadzono badań z tej dziedziny. Realizacja działań w zakresie ochrony przed hałasem ciągle trwa. Ich część nie została wykonana przez ograniczenia poziomu hałasu na terenach, gdzie jego natężenie jest odczuwalne jako uciążliwe.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury

technicznej środowiska

Dzięki realizacji tego programu wzrosły: ?długość sieci wodociągowej ?długość sieci kanalizacyjnej ?długość sieci rozdzielczej ?długość sieci cieplnej przesyłowej. Realizacja projektów postępuje sukcesywnie.

Ochrona powierzchni

terenu, surowców

mineralnych i gleby

Wyniki nie wskazują na zanieczyszczenie gleb, jednak duży stopień zanieczyszczenia wykazują osady denne w ciekach płynących. W znacznym stopniu została ograniczona nielegalna eksploatacja surowców pospolitych. Za najważniejsze zadanie z zakresu ochrony powierzchni terenu należy wymienić zakończenie budowy oraz modernizację składowiska odpadów w Lipinach Starych

Na terenie powiatu nadal prowadzona jest edukacja ekologiczna w placówkach oświatowych. Wśród osób dorosłych edukacja rozpowszechniana jest wieloma sposobami m. in. poprzez ulotki, plakaty, prasę.