Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkach zatrudni nauczyciela

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ząbkach zatrudni nauczyciela matematyki na pełen etat 18/18. Wymagane wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym. Dokumenty należy kierować na adres sekretariat@sp3zabki.pl tel. 883 356 19.

Zgodnie z art. 22[1] § 1 Kodeksu pracy od osoby ubiegającej się o zatrudnienie żądamy

podania danych osobowych obejmujących:

-imię (imiona) i nazwisko;
-datę urodzenia;
-dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie;–wykształcenie;
-kwalifikacje zawodowe;
-przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im. ?Małego Powstańca? z siedzibą przy ul. Kościelna 2, 05-091 Ząbki;
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod nr tel. 783 220 250 lub adresem e-mail: daneosobowe@zabki.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy, na jakie złoży Pani/Pan ofertę;
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Szkoła Podstawowa Nr 3
im. ?Małego Powstańca? w Ząbkach w zakresie wykonywanych zadań, pracownicy Szkoły w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji;
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania. W celu uwierzytelnienia czy to Pani/Pan są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z jakiego prawa może Pani/Pan skorzystać zależy np. od podstawy prawnej, na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania;
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy;
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.