Wybory uzupełniające ławników | Miasto Ząbki

pomoc prawna

Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie wystąpił do Rady Miasta Ząbki o przeprowadzenie wyborów uzupełniających 1 ławnika do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 28 lutego 2020 r. w Urzędzie Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, w Biurze Obsługi Interesanta (pokój 6).

Ławnikiem może zostać wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miasta Ząbki:

– prezes właściwego sądu,

– stowarzyszenia, inne organizacjom społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz

– co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,

w terminie do dnia 28 lutego 2020 r.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121 poz. 693), jest udostępniony w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki oraz na stronach: bip.zabki.pl; www.ms.gov.pl.

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1?4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, jest uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia, zaś opłatę za ich wydanie ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa zaś opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, w Biurze Obsługi Interesanta (wejście A, pokój 6 na parterze) do dnia 28 lutego 2020 r . Informacji związanych z wyborami ławników udziela Biuro Rady Miasta Ząbki tel. 22 ? 51 09 712.

WAŻNE: Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po terminie (czyli po 28 lutego 2020 r.), a także zgłoszenia, które nie spełniają wymogów formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Kartę wraz ze złożonymi dokumentami podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów podlegają one zniszczeniu przez komisję powołaną przez radę gminy w terminie 30 dni po upływie wyżej wymienionego terminu.

Informacja przygotowana na podstawie: ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).

Załączniki:

– karta zgłoszenia kandydata na ławnika,

– formularz zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,

– oświadczenia,

– lista podpisów obywateli zgłaszających kandydata na ławnika.
1 karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika

1 karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika_pdf
2 formularz_krk_osoba 2020
2 formularz_krk_osoba 2020_pdf
3 oswiadczenie_kandydata ławnicy 2020
3 oswiadczenie_kandydata ławnicy 2020_pdf
4 Lista_osób zgłaszających
4 Lista_osób zgłaszających_pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.