XV Sesja Rady Miasta Kobyłka

IV Sesja Rady Miasta Kobyłka

XV Sesja Rady Miasta odbędzie się 21 października 2019 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1. Przedstawiamy jej proponowany porządek.

Proponowany porządek XV sesji Rady Miasta Kobyłka:

 1. Otwarcie XV sesji Rady Miasta.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego Pawła Potockiego.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z XIV sesji Rady Miasta.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta Kobyłka z działalności między  sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka  na lata 2019-2031.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2019 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/128/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Kobyłka.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu parkingów ?Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów? w Mieście Kobyłka.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/206/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kobyłka.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VII/59/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego Miasta Kobyłka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Kobyłka Samorządowej Karty Praw Rodzin.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/63/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Kobyłka.
 18. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
 19. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego MOK, MBP, OSiR ?Wicher?, MSPZOZ za I półrocze 2019 r.
 20. Pytania od mieszkańców.
 21. Postulaty, wnioski i oświadczenia radnych.
 22. Zamknięcie XV sesji Rady Miasta Kobyłka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.