Zielonka – korty tenisowe do oddania w dzierżawę

Zielonka - korty tenisowe do oddania w dzierżawę

Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce ogłasza  postępowanie ofertowe na dzierżawę kortów tenisowych, przy ul. Dziennikarskiej w Zielonce.

Obiekt ten obejmuje nowo wybudowane korty tenisowe z nawierzchnią z mączki ceglanej, zaplecze sanitarno-techniczne (z wydzielonymi łazienkami z prysznicem) oraz mobilne trybuny. Budynek uzbrojony jest w ciepłą wodę i ogrzewanie. Korty są ogrodzone i oświetlone nowym energooszczędnym oświetleniem LED.

Termin składania ofert mija w poniedziałek 20 czerwca 2022 roku o godz. 11:00.

OGŁOSZENIE nr 2/05/2022
o oddaniu w dzierżawę obiektu sportowego ? kortów tenisowych

I Informacje o ogłaszającym

Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce
ul. Łukasińskiego 1/3
05-220 Zielonka

II Opis przedmiotu dzierżawy

 1. Przedmiotem postępowania ofertowego jest dzierżawa obiektu sportowego ? kortów tenisowych usytuowanych przy ul. Dziennikarskiej w Zielone. Obiekt sportowy składa się z:
  1) dwóch kortów tenisowych o łącznej powierzchni 1 296 m2:
  a) powierzchnia z mączki ceglanej (2 warstw), ułożona na podbudowie z kruszyw kamiennych;
  b) pod nawierzchnią z mączki znajduje się drenaż odprowadzający wody odpadowe do miejskiej kanalizacji deszczowej;
  c) linie tenisowe ? przeznaczone do stosowania na nawierzchni z mączki ceglanej, wykonane z linii PCV w kolorze białym, linie spełniają wymogi normy ITF;
  d) słupki tenisowe owalne z naciągiem śrubowym, spełniające wymogi normy PN-EN 1510:2006 p. 4 i posiadające certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu;
  e) siatki ? zielone, obszyte z taśmą napinającą, służącą do obniżenia siatki w jej środkowej strefie;
  f) wokoło kortów wybudowane są piłkochwyty ? wysokość słupów ponad teren 4 m. w rozstawie standardowym 2,5 m., przy każdym korcie zainstalowana jest jedna furtka i jedna brama serwisowa;
  g) trybun ? przy jednym korcie – 2 trybuny, przy drugim korcie ? 1 trybuna Trybuny trójrzędowe z konstrukcji stalowej, niezadaszone z 59 miejscami każda, siedziska kubełkowe wykonane z tworzywa sztucznego, mocowane do elementów stalowych trybuny;
  2) budynku zaplecza kortów tenisowych:
  a) budynek parterowy, niepodpiwniczony;
  b) powierzchnia użytkowa budynku: 52,3 m2;
  c) budynek wyposażony w przyłącza: elektryczne, wodociągowe i kanalizacji sanitarnej;
  d) budynek składa się z pomieszczeń o powierzchni:
  – wiatrołapu: 3,4 m2;
  – magazynu na sprzęt: 9,9 m2;
  – szatni damskiej: 11,4 m2;
  – umywalni damskiej: 8,1 m2;
  – szatni męskiej: 11,4 m2;
  – umywalni męskiej: 8,1 m2;
  e) łazienki (umywalnie) wyposażone:
  – 2 miski ustępowe;
  – 2 natryski.
 2. Cały zespół ? obiekt sportowy znajduje się na poziomie otaczającego gruntu i jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie chodniki mają szerokość min. 150 cm. Obiekt jest oświetlony lampami led oraz ogrodzony. Od strony ul. Dziennikarskiej posiada niezależną furtkę wejściową oraz bramę wjazdową. Przy obiekcie znajduje się publiczny parking.
 3. Mapka obiektu i rzut pomieszczeń budynku zaplecza stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

III Okres dzierżawy

Ogłaszający oddaje w dzierżawę obiekt sportowy ? korty tenisowe na okres 36 miesięcy (3 lat) od dnia podpisania umowy.

IV Minimalna miesięczna stawka netto z tytułu dzierżawy w sezonie (od 15.04 do 15.10)

2000 zł netto

V Dodatkowe koszty miesięczne

 1. do stawki z tytułu dzierżawy zaoferowanej przez Oferenta w konkursie ofert, Oferent będzie zobowiązany do doliczenia miesięcznych kosztów zużycia mediów (energii elektrycznej, wody, ścieków) na podstawie bieżącego zużycia wskazanego na urządzeniach pomiarowych rozliczanych na podstawie odrębnych faktur;
 2. do minimalnej miesięcznej stawki z tytułu dzierżawy w sezonie Oferent zobowiązany będzie do doliczenia należnego podatku od towarów i usług;
 3. poza sezonem tj. w okresie od 16.10 do 14.04 Oferent będzie zobowiązany do wnoszenia czynszu dzierżawnego w wysokości 5% zaoferowanej minimalnej stawki z tytułu dzierżawy w sezonie wraz z należnym podatkiem od towarów i usług.

VI Dodatkowe niezbędne zobowiązania dzierżawcy:

 1. udzielanie mieszkańcom Miasta Zielonka posiadającym kartę mieszkańca zniżki w wysokości 20% względem cen stosowanych na prowadzone zajęcia lub wynajem poszczególnego kortu. Dzierżawca nie może różnicować cen ze względu na bycie mieszkańcem Miasta Zielonka lub na posiadanie karty mieszkańca Miasta Zielonka;
 2. udostępnianie obiektu do bezpłatnego korzystania w ramach imprez organizowanych przez Wydzierżawiającego lub Miasto Zielonka nie częściej jednak niż trzy razy w danym roku w trakcie sezonu i nie częściej niż raz w danym miesiącu. Terminy poszczególnych imprez będzie wskazywany z 30 dniowym wyprzedzeniem.

VII Warunki udziału w postepowaniu ofertowym

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci (osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja pozarządowa) którzy:

 1. złożą ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia;
 2. złożą ofertę w terminie w zaklejonej kopercie z dopiskiem ?Oferta dzierżawy obiektu sportowego ? kortów tenisowych przy ul. Dziennikarskiej?;
 3. wraz z ofertą złożą program korzystania z obiektu.

Program korzystania z obiektu powinien zawierać założenia dotyczące dostępności obiektu oraz wskazania kto, w jakim zakresie i na jakich warunkach będzie korzystał z obiektu sportowego. Minimalne dane, które winien zawierać program to:
a) szacowana liczba korzystających;
b) wykaz godzin funkcjonowania obiektu;
c) plan promocji obiektu;
d) ewentualne (dodatkowe ponad wymagane) rozwiązania będące częścią oferty spędzania czasu wolnego skierowanej do mieszkańców Miasta Zielonka.

VIII Miejsce oraz termin składania ofert

 1. Oferty można składać osobiście:
  Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce
  ul. Łukasińskiego 1/3
  05-220 Zielonka
  pok. 26
 2. Oferty można przesyłać pocztą na adres wskazany w pkt. 1.
  Uwaga: w przypadku przesyłania oferty pocztą liczyć się będzie data wpływu do Ośrodka Kultury i Sportu (nie data stempla pocztowego).
 3. Termin składania ofert: 20.06. 2022 r. do godz. 11.00.

IX Kryteria oceny oferty

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryteriów:
  a) formalnego tj. złożenia oferty na właściwym formularzu wraz z wymaganym programem korzystania z obiektu oraz w terminie w zaklejonej kopercie z wymaganym dopiskiem;
  b) ceny tj. minimalnej miesięcznej stawki netto z tytułu dzierżawy w sezonie (od 15.04 do 15.10);
 2. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert z tożsamą minimalną miesięczną stawką netto z tytułu dzierżawy w sezonie (od 15.04 do 15.10), Ogłaszający zwróci się do oferentów z wnioskiem o złożenie postąpienia 2 tj. zaproponowania nowej miesięcznej stawki netto z tytułu dzierżawy w sezonie (od 15.04 do 15.10). Postąpienie 2 należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 3, w sposób opisany w punktach VII pkt. 1 i 2 oraz VIII.
 3. Najkorzystniejsza oferta spełnia kryterium formalne i zawiera najwyższą spośród wszystkich ofert minimalną miesięczną stawkę netto z tytułu dzierżawy w sezonie (od 15.04 do 15.10)
 4. Z oceny oferty tworzy się protokół oceny ofert i podaje się go do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w BIP Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce. Protokół stanowi załącznik nr 4.
 5. Oceny ofert dokonuje komisja złożona z 3 osób powołana zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce.

X Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

 1. Niezwłocznie po ostatecznym wyborze oferenta, ogłaszający udzieli wszystkim oferentom biorącym udział w postępowaniu ofertowym, pisemnych informacji dotyczących rozstrzygnięcia w postępowaniu ofertowym oraz umieści w BIP Ośrodka Kultury i Sportu protokół z oceny ofert.
 2. Zawiadomienie oferenta o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy. Termin i miejsce podpisania umowy zostanie wskazany w zawiadomieniu.
 3. Protokolarne przekazanie obiektu sportowego ? kortów tenisowych nastąpi w dniu podpisania umowy.
 4. Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia.

XI Informacje dodatkowe

 1. Istnieje możliwość dokonania wizji obiektu sportowego ? kortów tenisowych. W tym celu należy uzgodnić termin kontaktując się z Ośrodkiem Kultury i Sportu pod nr tel. 22 771 90 70
 2. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące postępowania konkursowego można uzyskać pod nr tel. 22 771 9070 w. 14

XII Postanowienia końcowe

Ogłaszający postępowanie ofertowe może unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny w każdym momencie jego trwania.

XIII Załączniki

 1. Mapka obiektu i rzut pomieszczeń budynku zaplecza
 2. Formularz oferty
 3. Formularz postąpienia 2
 4. Protokół oceny ofert
 5. Projekt umowy

XIV Informacje dotyczące przetwarzania danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 3 oraz 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ?RODO?, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce ul. Łukasińskiego 1/3, 05-220 Zielonka;
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Kultury i Sportu w Zielonce jest Pan Michał Tuz, z którym w sprawach związanych z Pani/Pana danymi należy się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iodokis@zielonka.pl;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem konkursu ofert.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy;
 5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 8. Oferent posiada:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących oferenta;
  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
  c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz art. 19 ust. 3 ustawy;
  d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy oferent uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących oferenta narusza przepisy RODO;
 9. nie przysługuje oferentowi:
  a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

p.o. Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce
/-/
Lucyna Bereza

 

Więcej informacji z Zielonki

Dofinansowanie na przyłącze gazowe w Zielonce

W Zielonce zakończono wypłaty dodatków osłonowych

Od stycznia Urząd Miasta Zielonka realizował rządowy program wypłaty dodatku osłonowego, czyli świadczenia, które miało łagodzić negatywne skutki rosnących cen energii elektrycznej, gazu i [...]
0 komentarzy
Bezpłatne badania mammograficzne

Mammobus ponownie w Zielonce

Burmistrz Miasta Zielonka oraz LuxMed zapraszają Mieszkanki Zielonki na bezpłatne badania mammograficzne, z których będzie można skorzystać w środę, 7 grudnia. Badania będą [...]
0 komentarzy
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu fragmentów projektu MPZP części obrębu Słupno

Zielonka – wyłożenie do wglądu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wyłożono do publicznego wglądu projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielonka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wprowadzonych [...]
0 komentarzy

Zielonka – zmiana rozkładu linii L27

Od najbliższego poniedziałku, 5 grudnia, linia autobusowa L27 z nowym rozkładem jazdy. Modyfikacje wynikają z potrzeby poprawy punktualności miejskiego transportu. Dlaczego wprowadzone zostały [...]
0 komentarzy
Zielonka - ostatnie nasadzenia drzew w tym roku

Zielonka – ostatnie nasadzenia drzew w tym roku

Tylko w tym tygodniu Zielonka wzbogaci się o 76 drzew. Na całej długości Armii Krajowej zasadzono 44 śliwy wiśniowe. Osiedle Poligon z kolei [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.