Pracuj w Urzędzie Miasta Ząbki. Trwa nabór do Referatu Inwestycji

Praca w Referacie Inwestycji UM Ząbki

Burmistrz Miasta Ząbki ogłasza nabór na stanowisko podinspektor lub inspektor w Urzędzie Miasta Ząbki w Referacie Inwestycji.

I. Wymagania niezbędne:

1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

2. Wykształcenie techniczne, preferowane budownictwo.

3. Umiejętność obsługi komputera, obsługa urządzeń biurowych, obsługa programu do kosztorysowania, obsługa programu do wspomagania projektowania typu CAD.

4. Dobra znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych.

5. Min. 1,5 roku stażu pracy w zakresie: realizacji i/lub rozliczania projektów inwestycyjnych branży budowlanej.

II. Wymagania dodatkowe: łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, bezkonfliktowość, panowanie nad emocjami, wysoka kultura osobista, uczciwość, dokładność, sumienność, rzetelność, kreatywność.

III. Zakres wykonywanych zadań:

1. Przygotowywanie postępowań przetargowych w zakresie inwestycji budowlanych
w ramach opisu przedmiotu, w tym: przygotowywanie wniosków wstępnych, szacowanie przedmiotu zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji projektowo?kosztorysowej, zlecanie dokumentacji projektowej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego i środowiskowych zasad wyceny prac projektowych.

2. Przygotowywanie zleceń na wykonanie dokumentacji inwestycji oraz nadzorowanie procesu uzgadniania i uzyskania pozwoleń administracyjnych.

3. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

4. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Ząbki, projektów zarządzeń Burmistrza Miasta Ząbki i innych aktów prawnych oraz stosownych projektów umów z kontrahentami w zakresie inwestycji oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej w zakresie merytorycznym Referatu.

5.Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi w porozumieniu z inspektorami nadzoru inwestorskiego.

6. Współpraca z Referatem Budżetowo?Finansowym, Referatem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Biurem Zamówień Publicznych w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych.

7. Uczestniczenie w odbiorach wykonywanych robót, w tym odbioru końcowego inwestycji i remontów.

8. Rozliczanie finansowe zakończonych inwestycji.

9. Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych dotyczących realizowanych inwestycji.

10. Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych.

11. Uczestniczenie w odbiorach pogwarancyjnych wykonanych inwestycji.

12. Przygotowywanie wniosków dotyczących zmian do budżetu Miasta Ząbki.

13. Przygotowanie odpowiedzi oraz opracowań na pisma w zakresie realizacji
i przebiegu inwestycji.

14. Udzielanie informacji publicznej w zakresie realizacji i przebiegu inwestycji.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.

2. Stanowisko objęte naborem znajduje się w pomieszczeniu na I piętrze, budynek bez windy dla osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Ząbki, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Wnioski kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1. Kopie świadectw pracy i ewentualnie opinie o dotychczasowej pracy zawodowej.

2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe.

3. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

VI. Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ?nabór na stanowisko ? podinspektor lub inspektor w Urzędzie Miasta Ząbki w Referacie Inwestycji„, w terminie do dnia 26 października 2021 r., w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki, lub przesyłać za pośrednictwem ePUAP (elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej). Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ząbki www.bip.zabki.pl – ?oferty pracy? oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Wojska Polskiego 10 w Ząbkach.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożonych dokumentów Urząd Miasta Ząbki nie zwraca, oferty niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Więcej informacji z Ząbek

PSZOK

Utrudnienia w ząbkowskim PSZOK-u

Z przyczyn technicznych w dniach 30 listopada (środa) oraz 1 grudnia (czwartek) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Ząbkach będzie nieczynny   [...]
0 komentarzy

Ząbki wyróżnione w Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego

Miasto Ząbki zostało wyróżnione, zyskując I miejsce w kategorii Lider Powiatowy oraz III miejsce w kategorii Lider Miejski, Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego. Wyróżnienie [...]
0 komentarzy
Marki - złóż wniosek o węgiel po preferencyjnej cenie

Ząbki – złóż wniosek o zakup, aby zamówić węgiel na preferencyjnych warunkach

Gmina Ząbki przystąpiła do zakupu węgla w ramach ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W [...]
0 komentarzy
LXVIII sesja Rady Miasta Ząbki

Sesja Rady Miasta Ząbki

Najbliższa sesja Rady Miasta Ząbki odbędzie się dnia 30 listopada 2022 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad: Otwarcie sesji. [...]
0 komentarzy
PSZOK

Zmiana godzin pracy PSZOK W Ząbkach

Od dnia 1 grudnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ząbkach, przy ul. Zycha, będzie czynny [...]
0 komentarzy
odpady

Ząbki – zmiana metody ustalenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Od dnia 1 stycznia 2023 r., zgodnie z uchwałą Nr LXVI/602/2022 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 października 2022 r. (Dz. Urz. z [...]
0 komentarzy
Ząbki - konkurs na nazwę dla pomnika przyrody

Ząbki – konkurs na nazwę dla pomnika przyrody

Sześć nowych pomników przyrody pojawi się w Mieście Ząbki. Jeden z nich nadal nie posiada imienia. Ogłaszamy więc konkurs na imię dla dębu [...]
0 komentarzy
LXVIII sesja Rady Miasta Ząbki

LXVIII sesja Rady Miasta Ząbki

LXVIII sesja Rady Miasta Ząbki odbędzie się 16 listopada 2022 roku o godz. 17:30 w Urzędzie Miasta w Ząbkach, przy ul. Wojska Polskiego 10. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie [...]
0 komentarzy
dzień flagi

Obchody 104. rocznicy Odzyskania Niepodległości w Ząbkach

Burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk zaprasza na wspólne obchody 104. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Harmonogram uroczystości w Ząbkach 11.11.2022 r. (piątek): godz. 10.00 – [...]
0 komentarzy

Gość Życia – Teresa Urbanowska zaprasza – Małgorzata Zyśk burmistrz Miasta Ząbki

O ząbkowskich inwestycjach oraz wyzwaniach stojących przed samorządem z burmistrz Małgorzatą Zyśk rozmawia Teresa Urbanowska. Więcej informacji z Ząbek [...]
0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.