Zajęcia socjoterapeutyczne i arteterapeutyczne

Zielonka - ogłoszenie o wynikach konkursu

Burmistrz Miasta Marki ogłasza otwarty konkurs ofert na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod nazwą ?Realizacja zajęć socjoterapeutycznych i arteterapeutycznych dla młodzieży w wieku 12-19 lat zamieszkującej na terenie Miasta Marki z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym?.

Burmistrz zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.