Praca w UM Zielonka dla Podinspektora/Inspektora w Wydz. Gospodarki Komunalnej i Architektury Krajobrazu

UM Zielonka

Urząd Miasta Zielonka ogłasza nabór na wolne stanowisko: Podinspektor/Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Architektury Krajobrazu. Na aplikacje czekamy 31 sierpnia (wtorek) 2021 r. do godz. 16:00.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
 4. lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. wykształcenie: wyższe minimum I stopnia bądź jednolite studia wyższe, preferowany kierunek administracja lub ochrona środowiska;
 6. doświadczenie zawodowe powyżej 3 lata w jednostce samorządu terytorialnego
 7. w tym minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
 8. umiejętność sprawnej obsługi komputera;

Wymagania dodatkowe:

 1. odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność, systematyczność, wysoka kultura osobista, życzliwość w kontaktach interpersonalnych;
 2. prawo jazdy kat. B;
 3. znajomość przepisów i praktyka w zakresie stosowania: Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawy o odpadach, Ustawa Ordynacja podatkowa, Ustawa o samorządzie gminnym; Kodeks postępowania administracyjnego.

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
 2. Prowadzenie ewidencji i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych przez właścicieli nieruchomości;
 3. Obsługa mieszkańców w zakresie składanych/zmienianych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 4. Obsługa interesantów w zakresie korekt i składanych dokumentów, weryfikacja danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 5. Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z wyłonieniem wykonawców odbierających odpady komunalne z terenu gminy – nieruchomości zamieszkałe;
 6. Pomoc w przygotowywaniu projektów uchwał w zakresie gospodarki odpadami;
 7. Przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych;
 8. Monitoring prawidłowości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przez przedsiębiorcę (zgodność z harmonogramem i prawidłowa realizacja pozostałych obowiązków wynikających z umowy);
 9. Nadzór nad podmiotami będącymi stronami umowy w zakresie:
  • spełnienia wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa;

  terminowego wywiązywania się z przyjętego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych;

  • oceny jakości realizacji zleconej usługi odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych;
  • właściwego sposobu zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych, w tym przekazania selektywnie zebranych odpadów do instalacji odzysku lub unieszkodliwienia;
  • zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami (zgodnie z przepisami ustawy o odpadach),
  • rozliczenia za zrealizowaną usługę, odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych;
 10. Weryfikowanie miesięcznych raportów przez firmy odbierające odpady komunalne posiadających umowę z Urzędem Miasta
 11. Sprawdzanie faktur wykonawców usługi pod kątem merytorycznym i rachunkowym;
 12. Prowadzenie kontroli poprawności segregacji odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzenie postępowań w przypadku braku segregacji odpadów;
 13. Prowadzenie spraw związanych z reklamacjami mieszkańców w zakresie niewykonania usługi odbioru odpadów, uszkodzenia pojemnika, braku worków i innych;
 14. Wykonywanie w terenie kontroli w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;
 15. Kontrola realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;
 16. Organizacja i nadzorowanie pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK);
 17. Prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy;
 18. Współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy, organami administracji publicznej i innymi instytucjami;
 19. Prowadzenie działań i informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 20. Sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami do Marszałka Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;
 21. Opiniowanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami;
 22. Przygotowanie projektów odpowiedzi w sprawach merytorycznych, skarg i wniosków w zakresie prowadzonych zadań;
 23. Wyliczanie/szacowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców miasta Zielonka;
 24. Podpisywanie umów z dzierżawcami prowadzącymi działalność handlową na bazarze miejskim oraz wystawianie faktur za odbiór odpadów komunalnych z terenu bazaru;
 25. Obsługa systemu informatycznego wspomagającego system gospodarki odpadami komunalnymi, w tym obsługa i aktualizacja bazy podmiotów zobowiązanych do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 26. Inne zadania zlecone przez Naczelnika/Zastępcę Naczelnika Wydziału.

Warunki pracy:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 3. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w Urzędzie Miasta Zielonka z/s przy ul. Lipowej 5, 05-220 Zielonka.
 4. Praca odbywa się w następującym systemie czasu pracy: w godzinach pracy Urzędu Miasta Zielonka, tj.: poniedziałek: 8:00-17:00; wtorek-czwartek: 8:00-16:00; piątek: 8:00-15:00.
 5. Wymagany kontakt telefoniczny i bezpośredni z interesantami.
 6. Praca przy monitorze ekranowym pow. 4 h/dobę, z użyciem nowoczesnych urządzeń techniki biurowej oraz specjalistycznych programów.
 7. Praca w terenie.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej podpisany własnoręcznie.
 2. List motywacyjny podpisany własnoręcznie.
 3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego podpisane własnoręcznie;
 4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych podpisane własnoręcznie.
 5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe podpisane własnoręcznie (w momencie zatrudnienia zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji podpisane własnoręcznie.
 7. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych).
 8. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 9. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2019, poz. 1286);
 10. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach(kopie zaświadczeń o odbytych szkoleniach i ukończonych kursach).

Wymagane dokumenty aplikacyjne można przesyłać na adres: Urząd Miasta Zielonka, 05-220 Zielonka, ul. Lipowa 5 lub złożyć osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor/Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Architektury Krajobrazu”, w siedzibie Urzędu Miasta Zielonka (Kancelaria, pokój nr 1) w terminie do dnia 31 sierpnia (wtorek) 2021 r. do godz. 1600.

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Lipowej 5.

Wesprzyj Nas
Wszyscy potrzebujemy rzetelnych i sprawdzonych informacji. Lokalna prasa potrzebuje Twojego wsparcia Wesprzyj Życie Powiatu na Mazowszu >>>

Więcej informacji z Zielonki

Szkole Podstawowej nr 2 w Kobyłce

Ostatnia szansa, żeby zapisać się na Marsz na Orientację

W Zielonce wciąż organizowane są ciekawe wydarzenia dla całych rodzin. Tym razem to kolejna edycja Marszu na Orientację. Jest to doskonała forma spaceru [...]
0 komentarzy

Zielonkowskie inwestycje – podsumowanie tygodnia

Część prac jest niewidoczna dla oka i obiektywu fotograficznego, ale prace nieprzerwanie trwają. Ulica Armii Krajowej Po wprowadzeniu wykonawcy na teren inwestycji, w pierwszej kolejności [...]
0 komentarzy

Nowy parking w Zielonce

W tym tygodniu rozpoczęły się prace związane w wykonaniem miejsc postojowych przy skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Powstańców. Wjazd na parking przewidziany jest od [...]
0 komentarzy

Skwer Lotników musi poczekać do wiosny na nową odsłonę

– Mimo chęci oraz zarezerwowanych środków w budżecie i  kompletnie przygotowanej dokumentacji, nie zawsze możemy zrealizować plan inwestycyjny  tak szybko, jak zakładaliśmy. Tak [...]
0 komentarzy

Punkt informacyjno-konsultacyjny w Zielonce nieczynny przez dwa tygodnie

Punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowymi i/lub narkotykowymi oraz ich rodzin będzie nieczynny od 20 września do 1 października br.  W [...]
0 komentarzy

Bieg Kopernika w Zielonce

W najbliższą sobotę 18 września, o godz. 11:00 na boisku szkolnym zielonkowskiej Dwójki, przy ulicy Powstańców odbędzie się Bieg Kopernika. Biegi odbędą się w [...]
0 komentarzy

Spisobus przyjedzie do Zielonki

W najbliższą sobotę 18 września do Zielonki zawita SPISObus. W godzinach  8:00 – 14:00, na parkingu przed Urzędem Miasta Zielonka, będzie można  wsiąść do [...]
0 komentarzy
komisji Rady Miasta Zielonka

Posiedzenia Komisji Rady Miasta Zielonka

20 września 2021r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka przy ul. Lipowej 5 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Spraw Społecznych, [...]
0 komentarzy

Na miejskich placach budowy w Zielonce praca wre

Nie słabnie tempo prac na placach budowy w Zielonce KORTY • Wykonawca kończy układanie glazury w budynku zaplecza kortów, obecnie trwają prace przy posadzkach. • Natomiast [...]
0 komentarzy

Mammobus zaparkował w Zielonce

Mammobus zaparkował na placu Jana Pawła II.  Mobilna pracownia mammograficzna będzie dostępna także 10 września w godzinach 9:00 – 16:00. Przypominamy, że w badaniu [...]
0 komentarzy

Komentarze

komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.