Czy w Ząbkach zechcą likwidacji Straży Miejskiej?

Grupa kilkunastu mieszkańców Ząbek powiadamia o zamiarze przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie likwidacji Straży Miejskiej. Chcą zapytać mieszkańców czy są z likwidacją tej inistytucji.

?Działając na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 706) my, mieszkańcy Miasta Ząbki, jako inicjatorzy referendum informujemy, że występujemy z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Ząbkach. W referendum zostanie postawione pytanie: Czy jest Pan/Pani za likwidacją Straży Miejskiej w Ząbkach? 

Uzasadnienie: Straż Miejska w Ząbkach, licząca obecnie trzynastu funkcjonariuszy, po kilkunastu latach nieobecności została reaktywowana w dniu 1 stycznia 2008 roku Uchwałą Nr XIV/92/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2007 r. Od początku istnienia stanowi istotne obciążenie dla budżetu naszego Miasta. Przez sześć lat działalności, przy tak małej liczbie funkcjonariuszy, ząbkowska Straż Miejska kosztowała Mieszkańców blisko 6 (sześć) milionów złotych. W ostatnich latach, samorząd miasta na utrzymanie Straży Miejskiej przeznacza prawie 1 (jeden) milion 200 tys. złotych rocznie. Kwota ta w zdecydowanej większości jest przeznaczana na płace i pokrywa wynagrodzenia oraz ich pochodne dla Strażników. Według nas to skandal. Wobec powyższego uważamy, iż w trudnym dla samorządu terytorialnego okresie kryzysu gospodarczego, gdy w wielu dziedzinach, a w szczególności w sektorze usług publicznych trwa poszukiwanie oszczędności, nasze miasto nie powinno wydawać posiadanych środków finansowych na utrzymywanie Straży Miejskiej. Środki te powinny być przeznaczane na cele bardziej użyteczne społecznie, jak np. rozbudowa bazy oświatowej w Ząbkach, budowa dróg, chodników, placów zabaw i wiele innych. Kwota około sześciu milionów złotych, które już zostały wykorzystane przez tę, naszym zdaniem, zbędną z punktu widzenia potrzeb miasta formację, z powodzeniem wystarczyłaby na wybudowanie przedszkola, bądź rozbudowę szkoły, wybudowanie kilku kilometrów dróg i chodników, utworzenie nawet kilkunastu atrakcyjnych, estetycznych i bezpiecznych placów zabaw dla dzieci, rozbudowę bazy sportowo-rekreacyjnej dla młodzieży i dorosłych, bądź rozpoczęcie budowy Stacji Uzdatniania Wody w Ząbkach co w efekcie umożliwiłoby znaczne obniżenie opłat za wodę ponoszonych przez Mieszkańców Miasta.

Ząbkowska Straż Miejska zarówno ze względu na niewielką liczebność funkcjonariuszy, jak również ze względu na specyfikę pełnienia służby, ograniczoną tylko do dni powszednich (a więc z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych), w znikomy sposób przyczynia się do realnego zwiększenia bezpieczeństwa Mieszkańców Ząbek i do upowszechniania przestrzegania porządku publicznego. Tym bardziej, że znaczna część wykroczeń ma miejsce w weekendy, a w szczególności w godzinach nocnych. Do połowy 2013 roku jednym z głównych obowiązków Straży Miejskiej w Ząbkach była kontrola posiadania przez Mieszkańców Miasta aktualnych umów z firmami zajmującymi się odbiorem odpadów. W sytuacji gdy od 1 lipca 2013 r. w Polsce obowiązuje tzw. ustawa śmieciowa, kontrola taka jest zbędna. (…) Zależy nam tylko i wyłącznie na zaprzestaniu, w naszej ocenie, niepotrzebnego wydatkowania środków finansowych z budżetu miejskiego?. Inicjatorami referendum są: Tomasz Kalata, Monika Kamińska, Andrzej Kiryluk, Paweł Kielar, Agnieszka Mastalerska, Tomasz Cierpisz, Robert Napłoszek, Beata Skwierczyńska-Mizerska, Sebastian Ślusarczyk, Piotr Tradecki, Aleksandra Wojciechowska. Pełnomocnikiem Grupy Inicjatywnej do przeprowadzenia referendum jest Tomasz Kalata, zam. Ząbki.